Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.11.2000

Diaarinumero

1038/81/2000

Osapuolet

Novo Group Oyj / Atuline Oy

Asian vireilletulo

Novo Group Oyj (Novo) on ilmoittanut 7.11.2000 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskauppajärjestelystä, jolla Novo hankkii Atuline Oy:n (Atuline) koko liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Novo tarjoaa tietotekniikkapalveluja, ohjelmistoja ja atk-laitteita.

Atuline tarjoaa internetpohjaisia yhteysratkaisuja (lääkäripalveluja) terveydenhuollon alalla. Yritys on kehittänyt alustan ja palvelukonseptin, jonka avulla toimitetaan lääketieteellisiä konsultaatiopalveluja normaaliin internet -teknologiaan pohjautuen. Palvelua tarjotaan yrityksen internetsivujen välityksellä, jossa asiakkaat saavat lääketieteellisiä neuvoja. Palvelun tarjonnasta vastaavat yhtiön lukuun toimivat lääkärit. Lisäksi Atuline myy käyttöoikeutta alustaan ja palvelukonseptiin terveydenhuollon alalla toimiville elinkeinonharjoittajille.

Atuline on perustettu vuonna 1999 eikä siltä ole vielä tilinpäätöstietoja. Yrityksen liikevaihtokertymä oli vuoden 2000 syyskuussa noin [ ][1] markkaa. Atulinen liikevaihto on tähän asti kertynyt valtaosaltaan lääkäripalveluista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Novon kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on noin 1,93 miljardia markkaa. Liikevaihtoon on luettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla tilikauden päättymisen jälkeen tehdyistä yrityskaupoista kertyneet liikevaihdot. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan 1.10.1998 jälkeen Suomessa samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on noin 300 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, kuuluu järjestely kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Internetin välityksellä annettavaa lääketieteellistä neuvontaa harjoittavia yrityksiä on Atulinen lisäksi Suomessa useita. Suoranaisia lääkäripalveluja tarjoavat mm. internetsivut www.verkkoklinikka.fi, www.tohtori.fi sekä www.mediweb.fi. Lisäksi muilla yksityisillä ja julkisilla terveydenhuollon yksiköllä on joko itse toteutettuja tai teetettyjä internetpohjaisia palveluita. Internetissä toimivien lääketieteellistä neuvontaa antavien palvelujen lisäksi samoilla markkinoilla voidaan ilmoittajan mukaan katsoa toimivan ainakin lukuisia lisämaksullisia puhelinpalveluja.

Novolla on kokemusta terveydenhuollon tietotekniikasta asiakashallintajärjestelmien ohjelmistotoimittajana, mutta se ei ilmoittajan mukaan omaa minkäänlaista asemaa Atulinen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinoilla. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa ei millään edellä kuvattujen palvelujen markkinoilla ylitä 15 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Novolle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan Atuline Oy, Jari Forsström (Atulinen toimitusjohtaja) ja Multimedica Oy (Atulinen emoyhtiö) sitoutuvat olemaan suoraan ja välillisesti kilpailematta siirtyvän liiketoiminnan kanssa, omistamasta kilpailevaa toimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita tai konsultoimasta tällaista toimintaa [ ] vuoden ajan liikkeenluovutushetkestä lukien. Ilmoittajan mukaan rajoitus liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on välttämätön sen toteutumiselle. [ ] Kaupassa siirtyy ostajalle yrityksen tietotaito, asiakaspiiri sekä nimi ja maine.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Novo Group Oyj hankkii Atuline Oy:n liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy Atuline Oy:tä, Jari Forsströmia ja Multimedica Oy:tä koskevan kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi [ ] vuoden ajaksi, kuitenkin siten, että se voi koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta ja niitä tuotemarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin yrityskaupan toteuttamishetkellä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tiedot poistettu liikesalaisuutena.