Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.3.2005

Diaarinumero

104/81/2005

Osapuolet

DFDS Transport Oy / Uudenmaan Pikakuljetus Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 16.2.2005 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa DFDS Transport Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Uudenmaan Pikakuljetus Oy:ssä.

DFDS Transport Oy on 28.2.2005 ilmoittanut Kilpailuvirastolle peruuttavansa yrityskauppailmoituksen kohdassa 10 esittämänsä pyynnön hyväksyä tietyt sopimusehdot liitännäisrajoituksina.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

DFDS Transport Oy (”DFDS”) kuuluu tanskalaiseen DSV-konserniin. Konsernin emoyhtiö on pörssiyhtiö ja konserni tarjoaa kuljetus- ja logistiikkapalveluja maailmanlaajuisesti. DFDS tarjoaa maakuljetuksia ja huolintapalveluja. Yhtiö huolehtii Skandinavian liikenteestä täysperillä sekä trailereilla ja sen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa kappaletavarakuljetukset, osakuormat ja täydet kuormat sekä lämpötilasäädellyt ja vaarallisten aineiden kuljetukset, projektikuljetukset sekä huolinta- ja tullauspalvelut. DFDS:n sataprosenttisesti omistama Helsingin Rekkaterminaali Oy (”Rekkaterminaali”) vastaa itsenäisesti konsernin kotimaan kuljetuksista ja terminaalitoiminnoista. Rekkaterminaalin toiminta perustuu kotimaisten kuljetusliikkeiden muodostamaan verkostoon ja sen tarjonta kattaa kuljetukset ja terminaalipalvelut maanlaajuisesti. Rekkaterminaalin yhteistyökumppaneina toimivat kotimaiset kuljetusliikkeet.

Uudenmaan Pikakuljetus Oy (”UPK”) tarjoaa kappaletavarakuljetuksia, terveyden alan tuotekuljetuksia, terminaalipalveluja ja pikakuljetuksia. Yritys on yksi Rekkaterminaalin yhteistyökumppaneista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

DSV -konsernin maailmanlaajuinen kilpailuoikeudellinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 2,3 miljardia euroa. DSV -konsernin Suomesta kertynyt liikevaihto oli vuonna 2003 noin [ ][1] miljoonaa euroa ja UPK:n 12 kuukaudelle oikaistu liikevaihto noin 25 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kaupan kilpailuvaikutusten tutkimiseksi arvioitavat relevantit tuotemarkkinat ovat tieliikenteen tavarankuljetuksen markkinat. Tieliikenteen tavarankuljetuksen markkinoihin kuuluvat ilmoittajan mukaan kuljetettavan tavaran perusteella kappaletavara- ja massa- ja konttikuljetukset. Rekkaterminaali ja UPK tarjoavat kappaletavara- ja massakuljetuksia sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansalliset. Rekkaterminaali ja UPK toimivat koko Suomen alueella, mutta eivät rajat ylittävissä kuljetuksissa.

Ilmoittaja arvioi koko kotimaan tieliikenteen tavarankuljetuksen myynnin arvoksi 3,9 miljardia euroa vuonna 2004. Tästä kappaletavara-, osakuorma- ja täyskuormakuljetusten osuus on ilmoittajan mukaan liikevaihdon perusteella Suomessa noin 800–900 miljoonaa euroa. Luku ei ilmoittajan mukaan sisällä kaupan ja teollisuuden omia kuljetuksia. Ilmoittaja on arvioinut kaupan osapuolten yhteisen markkinaosuuden olevan kappaletavara-, osakuorma- ja täyskuormakuljetusten markkinoilla noin [5–10] %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa DFDS Transport Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Uudenmaan Pikakuljetus Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.