Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.11.2000

Diaarinumero

1043/81/2000

Osapuolet

Vattenfall / Pamilo

Vattenfall Ab -konserniin kuuluva VG-Energi Ab ilmoitti 2.11.2000, että se oli ostanut Fortum Oyj:n yritysryhmän hallussa olevan 51 % osuuden Pamilo Oy:n osakkeista. Ennen järjestelyä Vattenfallilla oli 49 % Pamilon osakkeista.

Vattenfallin maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 19,5 mrd mk ja Pamilon [alle 20 milj. mk].[1] Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin ns. kahden vuoden säännön perusteella kohteen liikevaihdoksi tulee [alle 1 mrd mk]. Kun Pamilo tuottaa sähköä vesivoimalla Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Vattenfallin tuotannon osuus Suomen sähkön kulutuksesta on noin 10 % ja Pamilon [alle 1 %]. Pamilolla ei ole 400 V verkkoa. Viraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole katsoneet järjestelyllä olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Yrityskaupan seurauksena ei synny tai vahvistu sellainen määräävä markkina-asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Päätös

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Vattenfall Ab hankkii Pamilo Oy:n.

Sovelletut säännokset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein osoitetaan päätöksesta poistetut liikesalaisuudet.