EQT Infrastructure / Fortum Alpha B.V.

Päivämäärä

11.1.2012

Diaarinumero

1045/14.00.10/2011

Osapuolet

EQT Infrastructure / Fortum Alpha B.V.

Asiaselostus

Kilpailuvirastolle on 23.12.2011 ilmoitettu järjestely, jossa EQT Infrastructure hankkii määräysvallan Fortum Alpha B.V:ssä.

EQT Infrastructure on Investor AB:n rahoittama maailmanlaajuinen sijoitusrahasto, joka sijoittaa yrityksiin pääasiassa Pohjois- ja Itä-Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. Fortum Alpha B.V. muodostuu kahdesta yhtiöstä, Suomen markkinoilla toimivasta Fortum Energiaratkaisut Oy:stä (”FER”) ja Viron markkinoilla toimivasta Fortum Termest AS:stä. Yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima ja se tarjoaa pääasiassa ulkoistettuja kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja. Lisäksi se harjoittaa kaukolämmön jakelua ja maakaasun jälleenmyyntiä.

Ilmoittajan mukaan FER:n markkinaosuus ulkoistettujen kokonaisvaltaisten energiaratkaisujen markkinoilla Suomessa vuonna 2010 oli alle 10 %. Kaukolämpömarkkinoilla ja maakaasun jälleenmyynnissä ilmoittaja arvioi FER:n markkinaosuudeksi alle 5 %. Ilmoittajan mukaan hankkijalla ei ole ollut aiemmin Fortum Alpha B.V:n kanssa päällekkäistä toimintaa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa EQT Infrastructure hankkii Fortum Alpha B.V:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto, puhelin 029 505 3346, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.