Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

20.11.2000

Diaarinumero

1048/81/2000

Osapuolet

Suomen Spar Oyj / Iisalmen Euromarketin liiketoiminta

Kilpailuvirastolle on 3.11.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Suomen Spar Oyj (jäljempänä Spar) hankkii Tradeka Oy:ltä Iisalmen Euromarketin (jäljempänä Euromarket) liiketoiminnan.

Spar kuuluu ruotsalaiseen Axfood-konserniin, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 19,6 miljardia markkaa. Kun Euromarketin noin [20–30][1] miljoonan markan liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Axfood-konsernin edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot[2], Euromarketin kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Spar harjoittaa päivittäistavaroiden vähittäismyyntiä ja tukkukauppaa. Euromarket harjoittaa päivittäis- ja käyttötavaroiden vähittäismyyntiä. Päällekkäistä liiketoimintaa osapuolilla on päivittäistavaroiden vähittäismyynnissä, mutta Sparilla ei ole aikaisempaa toimintaa Iisalmen alueella. Ilmoittajan mukaan Suomen päivittäistavaramarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 1999 oli noin 57,1 miljardia markkaa, ja Spar-ryhmän markkinaosuus tästä noin 9,8 %. Iisalmen päivittäistavaramarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 1999 oli noin 303 miljoonaa markkaa, ja Euromarketin markkinaosuus tästä alle [15][3] %.

Yrityskaupalla on merkitystä päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla, jotka voidaan määritellä Suomen laajuisiksi tai jakaa edelleen alueellisesti. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Markkinaosapuolet, joihin Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä, eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Spar Oyj hankkii Iisalmen Euromarketin liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Kilpailuviraston päätös 4.4.2000 Hemköpskedjan AB (publ.)/Suomen Spar Oyj (dnro 209/81/00).

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.