Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

31.12.2003

Diaarinumero

1048/81/2003

Osapuolet

Fortum Lämpö Oy / Osa Nokian kaupungin kaukolämpölaitoksen toiminnasta

Asian vireilletulo

Fortum Lämpö Oy (jäljempänä ”Fortum Lämpö”) on 15.12.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii osan Nokian kaupungin kaukolämpölaitoksen liiketoiminnasta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fortum -konsernin suurimmat toimialat ovat öljy ja kaasu sekä sähkö ja lämpö. Fortumin toiminta on keskittynyt pääasiassa Pohjoismaihin. Fortum Lämmön toimialana on lämpö-, sähkö- ja höyryenergian myynti ja jakelu sekä polttoainekauppa. Yhtiö myös hallinnoi ja omistaa mainittujen energioiden jakelulaitoksia.

Nokian kaukolämpölaitos on harjoittanut kaukolämpötoimintaa Nokialla. Laitoksen myynti vuonna 2002 oli 98,5 GWh. Toiminta on sisältänyt kaukolämmön myynnin ja kaukolämpöverkon operoinnin sekä vähäisessä määrin kaukolämmön tuotantoa omilla huippu- ja varalaitoksilla, pääosin maakaasulla. Kaupan kohteena on Nokian kaupungin kaukolämpölaitoksen kaukolämmön myyntiliiketoiminta. Myös kaukolämmön tuotantoon liittyvät huippu- ja varalaitokset siirtyvät kaupassa Fortum Lämmölle. Lisäksi Fortum Lämpö ostaa 6,3 kilometrin pituisen maakaasun paikallisjakeluverkon Nokialla. Verkkoa käytetään ainoastaan kaupungin omien lämpökeskusten käyttämän maakaasun siirtoon.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Fortum -konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli yli 11 miljardia euroa viimeksi päättyneellä tilikaudella. Nokian kaukolämpölaitoksen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 3,95 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa Fortum -konserni on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja koska kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja katsoo, että kaupalla on vaikutusta lähinnä kaukolämmön myynnin markkinoilla Nokian kaupungin alueella. Kaukolämpöliiketoimintaa ylläpitää käytännössä yksi yhtiö kullakin paikkakunnalla, koska rinnakkaisten kaukolämpöverkkojen rakentaminen on harvoin taloudellista. Korkeintaan poikkeustapauksissa on edellytyksiä luoda kilpailu lämmön tuotannolle kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpö kilpailee niin sähkölämmityksen kuin öljylämmityksen kanssa rajoitetusti varsinkin pientalojen vaihtoehtoisina lämmönlähteinä. Tämä kilpailu on kuitenkin niin rajallista, ettei sillä ole yrityskaupan arvioinnin kannalta olennaista merkitystä. Fortum ostaa tarvitsemansa kaukolämmön Nokian Lämpövoima Oy:ltä ja myy tulevaisuudessa kaukolämpöä Nokian alueen asiakkaille, joita ovat teollisuus, palvelut ja asuinkiinteistöt.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fortum Lämpö Oy hankkii osan Nokian kaupungin kaukolämpölaitoksen liiketoiminnasta. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.