Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.12.2000

Diaarinumero

1049/81/2000

Osapuolet

Atria Oyj / Atrian omistajaosuuskuntien hankintaliiketoiminnat

Asian vireille tulo

Atria Oyj on 12.12.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 11 §:n mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii Lihakunnan ja Itikka Osuuskunnan (jäljempänä Itikka) teuraiden hankintatoimintojen liiketoiminnat sekä osittain Osuuskunta Pohjanmaan Lihan (jäljempänä OPL) hankintatoimen.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Atria on Lihakunnan, Itikan ja OPL:n omistama yhteisyritys, joka harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta sekä lihavalmisteiden ja valmisruokien valmistusta ja markkinointia. Lihakunta, Itikka ja OPL (yhdessä jäljempänä Osuuskunnat) ovat Atrian omistajaosuuskuntia, jotka harjoittavat teuraiden hankintaa ja siihen liittyviä toimintoja kuten eläinvälitystä, alkutuotannon neuvontaa ja erilaisten tarvikkeiden välitystä sekä eläinterveyden huoltoa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Atrian yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 3,3 miljardia markkaa. Lihakunnan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 123 miljoonaa markkaa, Itikan yritysryhmän noin 282 miljoonaa ja OPL-ryhmän noin 69 miljoonaa markkaa. Yrityskaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Siten järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Käytännössä yrityskaupassa on kyse Osuuskuntien hankintatoimintojen yhdistämisestä, joka toteutetaan teknisesti siten, että Atria ja Osuuskunnat perustavat A-Tuottajat Oy:n, johon mainitut liiketoiminnat siirretään. Uudessa yhtiössä operatiivinen määräysvalta on lopulta Atrialla. Osuuskunnat kuitenkin käyttävät yhteistä määräysvaltaa Atriassa. Yrityskauppa toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa A-tuottajat Oy ryhtyy korvausta vastaan hoitamaan vain tiettyjä hankintatoimintaan liittyviä tehtäviä ja hallinnollisia rutiineja. Toisessa vaiheessa koko hankintatoimi siirtyy A-tuottajat Oy:n hoidettavaksi, ja sen ja Atrian välille solmitaan komissiosopimus. OPL:lle kuitenkin jää sen oma lihanhankinta, mutta se toimii komissionäärinä A-Tuottajat Oy:n lukuun lähinnä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat ovat teuraiden hankintamarkkinat. Teuraiden hankintaliiketoimintaan kuuluu teuraiden hankinnan lisäksi myös eläinvälitys, alkutuotannon neuvonta, eläinterveydenhuolto ja tarvikevälitys. Aikaisemmin Osuuskunnat ovat hankkineet tuottajasopimusten perusteella teuraat tuottajilta. Osuuskuntien yhteenlaskettu markkinaosuus teuraiden hankintamarkkinoilla Suomessa on noin 30 %. Yrityskaupan loppuun saattamisen jälkeen Atria hankkii teuraat suoraan tuottajilta.

Yrityskaupalla on ilmoittajan mukaan lisäksi hyvin lieviä vertikaalisia vaikutuksia teurastus- ja leikkaamoteollisuuteen sekä Atrian valmistamien tuotteiden markkinoihin, joilla tarkoitetaan: 1) lihavalmisteiden valmistamista (makkarat, leikkeleet), 2) pakatun lihan myyntiä vähittäiskaupalle ja suurtalouksille (nauta, sika), 3) eineksiä, 4) kuluttajapakatun broilerin ja kalkkunan tuottamista sekä 5) lihan toimittamista lihateollisuudelle.

Ilmoittajan mukaan Osuuskuntien perinteiset maantieteelliset hankinta-alueet eivät ole merkittävässä määrin päällekkäisiä, eivätkä lihantuottajien valinnanmahdollisuudet merkittävästi vähene, vaan kunkin osuuskunnan toiminta-alueelle jää lukumääräisesti useita lihanhankkijoita. Ilmoittajan mukaan maantieteelliset markkinat voidaan määritellä teurastamoiden lihanhankintasäteen perusteella. Ilmoittajan mukaan tämä on noin 400–500 km.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Atria Oyj hankkii Lihakunnan, Itikka Osuuskunnan sekä osin Osuuskunta Pohjanmaan Lihan hankintaliiketoiminnat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.