Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.2003

Diaarinumero

1049/81/2003

Osapuolet

Cerberus-konserni / Laminates Acquisition Corp.:n konkurssipesään kuuluvien yhtiöiden seuraajat

Asian vireilletulo

Cerberus-konserni (Cerberus) on 8.12.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan liiketoimintaan, jota Formica-konserniin kuuluvat yritykset harjoittavat tällä hetkellä (Formica).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Stephen Feinbergin määräysvallassa oleva Cerberus-konserni sijoittaa irtaimeen omaisuuteen kuten osakkeisiin, sijoitusrahastoihin ja erilaisiin arvopapereihin, jotka edustavat maailmanlaajuisesti eri teollisuuden aloja.

Laminates Acquisition Corp. (Laminates) on Formica Corporationin (Formica) epäsuora emoyhtiö. Laminatesissa yksinomaista määräysvaltaa käyttää Donaldson Lufkin & Jenrette, Inc. Laminates on konkurssissa ja Formica ja sen tytäryhtiöt ovat tällä hetkellä Yhdysvaltojen konkurssisäännön mukaiset velalliset. Maailmanlaajuisesti toimiva Formica-konserni suunnittelee, valmistaa ja jakelee koristeellisia korkeapainelaminaatteja (high pressure laminates, HPL), kiinteää pinnoitemateriaalia ja muita koristeellisia pinnoitemateriaaleja, joita käytetään sekä liiketiloissa että asunnoissa. Asunnoissa käyttökohteita ovat keittiökalusteet, työtasot, kylpyhuoneen kalusteet ja lattiat. Liiketiloissa tuotteita käytetään työtasoissa, kalusteissa, suihkukopeissa, sisäovissa, pöytälevyissä ja seinien sisäverhoilussa. Korkeapainelaminaatit muodostavat suurimman osan Formican myynnistä. Formica-konsernilla on tuotantolaitos ja jakelukeskus Suomessa. Konsernin suomalainen tytäryhtiö Formica IKI Oy myy vain laminaattituotteita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Cerberuksen maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella [yli miljardi][1] euroa ja Formican vastaavasti [alle miljardi] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit hyödykemarkkinat ovat koristeellisten pinnoitemateriaalien markkinat, joihin kuuluvat korkeapaine-, pienpaine- ja jatkuvapainelaminaatit sekä muunlaiset koristeelliset pinnoitemateriaalit. Ilmoittajan mukaan korkeapainelaminaatit kilpailevat puuviilun, marmorin, kaakelin, muovin ja metallilla laminoidun paperin kanssa. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat kattavat ainakin ETA-alueen, koska kuljetuskustannusten osuus myyntihinnasta ETA-alueella on vain noin […] % ja ETA-alueella käydään paljon rajat ylittävää kauppaa. Ilmoittajan mukaan Formican markkinaosuus HPL-markkinasegmentillä on ETA:ssa [15–25] % ja Suomessa [20–30] %. Formican kilpailijoita Suomen korkeapainelaminaattimarkkinoilla ovat muun muassa Lore Oy Ab ja Ramport Oy.

Cerberus-konsernin määräysvallassa olevat yhtiöt eivät valmista suurpainelaminaattia tai pinnoitetuotteita, eivätkä toimi myöskään vertikaalisilla markkinoilla suhteessa näihin tuotteisiin.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Cerberus-konserni hankkii määräysvallan liiketoimintaan, jota Formica-konserniin kuuluvat yritykset harjoittavat tällä hetkellä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §. Muutoksenhaku kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.