Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.12.2002

Diaarinumero

1062/81/2002

Osapuolet

Danaher Corporation / Willett International Limited

Asian vireilletulo

Danaher Corporation on 22.11.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Willett International Limited:ssa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Danaher Corporation (”Danaher”) suunnittelee, valmistaa ja markkinoi kuluttajille sekä teollisuudelle suunnattuja työkaluja ja prosessiohjaimia. Danaher omistaa mm. Videojet Technologies Inc:in (aiemmin Marconi Data Systems). Videojet Technologies Inc. (”Videojet”) toimii tuotetunnistuksen markkinoilla ja tarjoaa Suomessa tuotteitaan itsenäisten suomalaisten jälleenmyyjiensä kautta (Suomen Teollisuusmerkintä Oy ja Ferag Suomi Oy). Videojet valmistaa tuotteet omilla tuotantolaitoksillaan. Lisäksi Videojet jälleenmyy omalla tuotemerkillään muiden valmistajien tuotteita.

Willett International Limited (”Willett”) suunnittelee, kehittää, markkinoi sekä huoltaa koodi- ja etiketöintijärjestelmiä tuotteiden tunnistamistarpeisiin. Willett toimii Suomessa tytäryhtiönsä, Willett Oy:n, kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Danaherin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin [5–6][1] miljardia euroa. Willettin maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin [125–135] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittaja on määritellyt relevanteiksi markkinoiksi kaikki teolliset tuotetunnistussovellukset, painatussovellukset sekä graafiset sovellukset. Teollisia tuotetunnistussovelluksia käytetään ilmoittajan mukaan alkutuotteisiin (esim. juomapullot), pakkaustuotteisiin ja tertiäärituotteisiin (esim. pakkauslavat) liitettäviin viivakoodeihin, päivämäärämerkintöihin ja muihin vastaaviin tuotetunnistusmerkintöihin. Teollisia painatussovelluksia ja graafisia sovelluksia tarvitaan taas ensisijaisesti osoitetietojen ja muiden yksilöllisten tekstien painatukseen sanoma- ja aikakauslehtiin sekä erilaisiin luetteloihin ja mainontamateriaaleihin. Alkutuotteisiin käytettyjä merkintäjärjestelmiä ovat ilmoittajan mukaan jatkuvamustesuihkukirjoittimet (Continuous Ink Jet), lasermerkitsijät ja lämpöpainatustulostimet (Thermal Transfer Overlay). Pakkaus- ja tertiäärilaitteisiin käytettyjä merkintäjärjestelmiä ovat ilmoittajan mukaan ensisijaisesti ns. drop-on-demand -tulostimet sekä etikettitulostimet (Label Printers). Teollisiin painatussovelluksiin ja graafisiin sovelluksiin käytetään ilmoittajan mukaan eniten mustesuihkutulostinjärjestelmiä. Ilmoittaja on arvioinut relevantit maantieteelliset markkinat vähintään EU:n laajuisiksi.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Videojet tarjoaa Suomessa jatkuvamustesuihkukirjoittimia, suurmerkkimustesuihkukirjoittimia (Large Character) ja graafisia kirjoittimia. Willett Oy tarjoaa ilmoittajan mukaan Suomessa jatkuvamustesuihkukirjoittimia, suurmerkkimustesuihkukirjoittimia, lämpöpainatuslaitteita, etikettikirjoittimia ja asettimia. Molemmat yritykset tarjoavat lisäksi kirjoittimissa käytettäviä musteita, liuoksia ja varaosia sekä niihin liittyviä palveluja.

Yrityskaupan seurauksena syntyvät osapuolten yhteiset markkinaosuudet ovat ilmoittajan mukaan Suomessa kaikkien teollisten tuotetunnistussovellusten, painatussovellusten ja graafisten sovellusten osalta [5–15] %, jatkuvamustesuihkukirjoittimissa [25–35] %, suurmerkkimustesuihkukirjoittimissa [20–30] %, musteissa ja liuottimissa [30–40] % sekä varaosien ja palveluiden osalta [20–30] %.

Kilpailuviraston saamien lausuntojen mukaan yrityskaupassa syntyvät markkinaosuudet eivät viittaa kilpailuongelmien syntymiseen. Alalla toimii myös vahvoja kansainvälisiä kilpailijoita. Suomen markkinoille on lisäksi lyhyessä ajassa syntynyt uusia yrityksiä nykyisten toimijoiden rinnalle. Lisäksi keskittymän asiakkailla on edellytyksiä hankkia kaupanosapuolten tuottamia hyödykkeitä Suomen ulkopuolelta, joten Suomen markkinoita kuvaavat markkinaosuudet yliarvioivat keskittymän markkinavoimaa. Kilpailuviraston kolmansilta osapuolilta saamien lausuntojen perusteella ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että esillä olevalla yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia. Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Danaher Corporation hankkii määräysvallan Willett International Limited:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.