Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.11.2000

Diaarinumero

1063/81/2000

Osapuolet

Remec Inc. / Allgon AB

Kilpailuvirastolle on 13.11.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa yhdysvaltalainen Remec Inc. (Remec) on tehnyt julkisen ostotarjouksen kaikista ruotsalaisen Allgon AB (Allgon) nimisen yhtiön osakkeista.

Remecin yritysryhmän liikevaihto vuonna 1999 oli noin 1,1 miljardia ja Allgonin noin 1,4 miljardia markkaa. Allgonilla on Suomessa toimiva tytäryritys Allgon System Oy. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kumpikin yritys operoi matkapuhelininfrastruktuurimarkkinoilla sekä langattoman laajakaistateknologian markkinoilla. Päällekkäistä liiketoimintaa osapuolilla on Suomessa lähinnä matkapuhelininfrastruktuurimarkkinoilla, jotka voidaan ilmoittajan mukaan jakaa palveluiden tarjoajille toimitettaviin tuotteisiin (kuuluvuutta ja kapasiteettia tehostavat tuotteet) sekä alkuperäisvalmistajille toimitettaviin tuotteisiin (komponentit ja alasysteemit). Remec toimittaa komponentteja ainoastaan alkuperäislaitevalmistajille. Ilmoittajan arvion mukaan näiden markkinoiden arvo on runsaat [alle 700][1] mmk, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus [alle 10] %. Ilmoittajan mukaan markkinat ovat kuitenkin hyvin hajaantuneita ja kansainvälisiä.

Kilpailuviraston aiemmat selvitykset (mm. Eurodis/Ericsson, 824/81/00; LGP/Allgon, 868/81/00) viittaavat siihen, että erilaisten elektroniikkakomponenttien ja elektroniikan sopimusvalmistuksen markkinat ovat todennäköisesti kansallisia laajemmat. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolet, joihin Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä, eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Remec Inc. hankkii määräysvallan Allgon AB:ssa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.