Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.12.2006

Diaarinumero

1064/81/2006

Osapuolet

TOK Liiketoiminta Oy / Turun Sokos Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

TOK Liiketoiminta Oy (”TOK Liiketoiminta”) on ilmoittanut 1.12.2006 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Turun Sokos Oy:n liiketoiminnan (”Turun Sokos”). Yrityskaupassa TOK Liiketoiminnalle siirtyy Turun Sokoksen omistamien Sokos Wiklundin (Turku) sekä Sokos Myllyn (Raisio) liiketoiminta. Yrityskaupan yhteydessä TOK Liiketoiminnan emoyhtiö Turun Osuuskauppa (”TOK”) ostaa Kiinteistö Oy Turun Valtakulman (”Turun Valtakulma”) koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

TOK Liiketoiminta on TOK:n kokonaan omistama tytäryhtiö, ja se kuuluu TOK Yhtymä -nimiseen konserniin. TOK Liiketoiminta harjoittaa Turussa ja sen lähialueilla päivittäis- ja käyttötavarakauppaa Prismoissa, S-marketeissa ja Saleissa sekä hotelli- ja ravintolatoimintaa ja liikennemyymälätoimintaa. Toimipaikkoja yhtiöllä on 77.

Turun Sokos on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (”SOK”) tytäryhtiö, joka harjoittaa käyttötavaroiden vähittäiskauppaa Turun keskustassa Wiklundin tavaratalokiinteistössä sekä Raisiossa Kauppakeskus Myllyssä.

Turun Valtakulma on SOK:n omistama kiinteistöosakeyhtiö, ja se omistaa niin sanotun Wiklundin tavaratalokiinteistön mukaan lukien City Börs -hotellin kiinteistö.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TOK Yhtymän kauppa- ja teollisuusministeriön antaman asetuksen (377/2004) mukaisesti oikaistu liikevaihto vuonna 2005 oli noin [300‐350][1] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaan Suomesta. Turun Sokoksen sekä Turun Valtakulman yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli noin [20‐30] miljoonaa euroa, mikä kertyi kokonaan Suomesta. Hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin mukaisesti TOK Yhtymän hankinnat SOK:lta nyt kyseessä olevaa hankintaa edeltävän kahden vuoden ajalta. Koska tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan TOK Liiketoiminta ja Turun Sokos toimivat käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla sekä hankintamarkkinoilla. Käyttötavaroista puhuttaessa kyse on lähinnä asumiseen, pukeutumiseen, hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyvistä tavaroista.

Käyttötavaroiden vähittäiskaupan maantieteellisiä markkinoita voidaan ilmoittajan mukaan tarkastella alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Ilmoittajan arvion mukaan käyttötavaroiden vähittäismyynnin markkinoiden arvo Suomessa vuonna 2005 oli noin [9‐11] miljardia euroa sekä Turussa ja sen lähialueilla noin [600‐800] miljoonaa euroa. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus näillä markkinoilla Suomessa vuonna 2005 oli [0‐5] % sekä Turussa ja sen lähialueilla noin [5‐15] %.

Ilmoittajan mukaan hankintamarkkinoiden markkinaosuuksien laskemiseksi ei ole käytettävissä jäsentynyttä tilastoa, mutta perustellusti voidaan lähteä siitä, että käyttötavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla toimivien yritysten osuudet myynnin markkinoilla kuvaavat varsin hyvin myös niiden asemaa hankintamarkkinoilla. Hankintatoiminnan osalta relevantit markkinat ovat ilmoittajan mukaan vähintäänkin koko Suomen laajuiset ja monien tuotteiden osalta mitä ilmeisimmin kansainväliset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa TOK Liiketoiminta Oy hankkii Turun Sokos Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.