Tieto Finland Oy / Eräät Nokia Siemens Networks Oy:n televerkon tukiasemien hallinnointiin ja operointiin liittyvien tuotteiden tuotekehitystyöhön liittyvät palvelut

Päivämäärä

16.12.2010

Diaarinumero

1073/14.00.10/2010

Osapuolet

Tieto Finland Oy / Eräät Nokia Siemens Networks Oy:n televerkon tukiasemien hallinnointiin ja operointiin liittyvien tuotteiden tuotekehitystyöhön liittyvät palvelut

1 Asia

Yrityskaupan hyväksyminen; Tieto Finland Oy / Eräät Nokia Siemens Networks Oy:n televerkon tukiasemien hallinnointiin ja operointiin liittyvien tuotteiden tuotekehitystyöhön liittyvät palvelut

2 Asian vireilletulo

Tieto Finland Oy (”Tieto”) on 8.12.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii osia Nokia Siemens Networks Oy:n (”Nokia Siemens Networks”) televerkon tukiasemien operointiin ja hallintaan liittyvien tuotteiden tuotekehitystoiminnoista.

3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tiedon toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja ohjelmistotuotteet sekä niihin liittyvät tehtävät. Yhtiö tarjoaa tietotekniikkapalveluja tietoliikenne- ja mediasektorille osallistumalla asiakkaiden liiketoimintaprosessien ja uusien tuotteiden kehittämiseen erityisesti langattoman tietoliikenteen ja median alalla. Tieto Finland Oy on Tieto Oyj:n tytäryhtiö.

Nokia Siemens Networks harjoittaa tietoliikenne- ja muuta elektroniikkateollisuutta, johon kuuluu tietokonejärjestelmien ja -laitteiden tuotanto, myynti ja markkinointi. Siirtyvä liiketoiminta tuottaa Nokia Siemens Networksin tukiasematuotteiden sovelluksia, jotka hoitavat verkkoelementin operointia ja hallintaa. Tieto ottaa järjestelyn yhteydessä hoitaakseen osia Nokia Siemens Networksin tuotevalikoiman kehityksestä. Järjestelyssä siirretään osia Nokia Siemens Networksin Suomen yksiköstä Tiedon Suomen yksikköön. Lisäksi Nokia Siemens Networksilta siirtyy työntekijöitä Tiedon palvelukseen.

4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tieto Oyj:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 1,7 miljardia euroa. Liikevaihdosta noin 888 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Ilmoittajan arvion mukaan Nokia Siemens Networksilta siirtyvän liiketoiminnan sisäinen kulu tulee vuonna 2010 olemaan [alle 20][1] miljoonaa euroa. Tammikuussa 2009 osapuolten välillä toteutettiin järjestely, jossa Tieto hankki eräät Nokia Siemens Networksin BSS-alueen tuotekehitystyöhön ja tuotekehitysohjelmien hallintaan liittyvät palvelut Suomessa[2]. Kyseisessä järjestelyssä ulkoistetun toiminnon Suomesta kertyneeksi sisäiseksi kuluksi arvioitiin [alle 20] miljoonaa euroa. Lokakuussa 2009 toteutettiin myös ulkoistaminen, jossa Tietoon siirtyi liiketoimintoja Nokia Siemens Networksilta. Tämän ulkoistetun toiminnon ensimmäisen sopimusvuoden Suomeen kohdentuvaksi liikevaihdoksi Tieto arvioi [alle 20] miljoonaa euroa.

Koska yllä mainitut Tiedon hankinnat Nokia Siemens Networksilta on toteutettu edeltävän kahden vuoden aikana, kilpailunrajoituslain 11 b §:n 4 momentin perusteella kyseisten hankintojen liikevaihdot lisätään nyt ilmoitettavan yrityskaupan hankinnan kohteen liikevaihtoon. Tämän seurauksena kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä asetetut liikevaihtorajat ylittyvät järjestelyn osalta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on toimittanut Kilpailuvirastolle markkinatietoja sekä kansallisilta että maailmanlaajuisilta telealan laitevalmistajien ja operaattoreiden verkkojärjestelmien ohjelmistojen tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinoilta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kyseiset markkinat ovat maailmanlaajuiset. Ilmoittaja arvioi, että telealan laitevalmistajien ja operaattoreiden verkkojärjestelmien ohjelmistojen Suomen tuotekehitys- ja alihankintapalvelumarkkinat ovat kooltaan [200–500] miljoonaa euroa, josta yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu osuus on [alle 20] prosenttia. Ilmoittaja arvioi maailmanlaajuisten markkinoiden kooksi [yli miljardi] euroa, josta yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu osuus on [alle 20] prosenttia. Hankinnan kohteen markkinaosuus sekä maailmanlaajuisilla että Suomen markkinoilla on Tiedon arvion mukaan [alle 5 prosenttia].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita, koska järjestely ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että järjestelyllä olisi haitallisia vaikutuksia.

5 Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tieto Finland Oy hankkii osia Nokia Siemens Networks Oy:n televerkon tukiasemien hallinnointiin ja operointiin liittyvien tuotteiden tuotekehitystyöhön liittyvistä palveluista. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Kilpailuviraston päätös 29.1.2009; TietoEnator Finland Oy / eräät Nokia Siemens Networks Oy:n BSS -alueen tuotekehitystyöhön ja tuotekehitysohjelmien hallintaan liittyvät palvelut Suomessa (dnro 26/14.00.10/2009).