Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.12.2007

Diaarinumero

1073/81/2007

Osapuolet

Relacom Finland Oy / eräät YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n liiketoiminnat

Asian vireilletulo

Relacom Finland Oy (”Relacom”) on 21.11.2007 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n teollisuus- ja verkkopalvelut liiketoimintayksikön tele- ja sähköverkkojen asentamis- ja kunnossapitotoiminnot (”yrityskaupan kohde”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Relacom on osa kansainvälistä Relacom International -yhtymää, ja se tarjoaa tietoverkkojen rakennus-, asennus- ja ylläpitopalveluja. Relacom rakentaa, asentaa ja ylläpitää kiinteitä, mobiili- ja yritysverkkoja operaattoreille ja järjestelmätoimittajille. Relacomin omistavat Altor 2003 Fund:n kautta Altor 2003 GP Ltd (”Altor”) ja Flextronics International Ltd. Altorilla on yksinomainen määräysvalta Relacomissa.

Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnat voidaan jakaa kahdeksaan palveluun: 1) kiinteiden verkkojen toimitukset (mm. ADSL-toimitukset), 2) rakennuspalvelut, 3) mobiiliverkkojen toimitukset, 4) kiinteiden verkkojen sekä mobiiliverkkojen korjaukset, 5) huoltopalvelut, 6) sähköverkkopalvelut, 7) projektirakentaminen sekä 8) yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvan kaapelialuksen avulla vedessä suoritettavat kiinteiden verkkojen huolto-, korjaus- ja rakennuspalvelut. Näistä suurin on kiinteiden verkkojen toimitukset käsittävä segmentti.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely

Altorin portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin [5–8][1] miljardia euroa, josta noin [150–200] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Yrityskaupan kohteena olevien liiketoimintojen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin [50–100] miljoonaa euroa, josta noin [50–100] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat ja osapuolten asema markkinoilla

Ilmoittajan mukaan markkinat, joihin yrityskaupalla on vaikutuksia, ovat data- ja televiestintäverkkopalvelujen markkinat. Altorin määräysvallassa olevista portfoliyhtiöistä ainoastaan Relacom toimii kyseisillä markkinoilla. Ilmoittajan mukaan Relacomilla ja kohteena olevilla liiketoiminnoilla ei ole päällekkäistä toimintaa sähköverkkopalveluiden markkinoilla. Data- ja televiestintäverkkopalvelut käsittävät laajan valikoiman paikan päällä suoritettavia verkko- ja huoltopalveluja sisältäen muun muassa sekä kiinteiden että langattomien tietoverkkojen rakennus-, asennus- ja ylläpitopalvelut sekä data- ja televiestintäverkot asiakasympäristössä. Data- ja televiestintäverkkopalvelut muodostuvat sekä kiinteän ja langattoman ytimen alkuvaiheen valmistelu- ja rakennustöistä että aiemmin rakennettujen televiestintäverkkojen asentamisesta, tilauksista, sopeuttamisesta ja ylläpidosta. Verkkopalvelujen rakennustoiminta kattaa kaiken verkkojen suunnittelusta niiden pystyttämiseen operaattoreille ja alkuperäisille laitevalmistajille. Ylläpitopalvelut sisältävät sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa ylläpitoa. Asennuspalvelut käsittävät esimerkiksi loppukäyttäjän laitteistojen asentamisen sekä kuluttajille että yrityksille. Ilmoittajan mukaan data- ja televiestintäpalvelujen markkinat ovat kansalliset.

Ilmoittajan mukaan Suomen data- ja televiestintäpalvelumarkkinoiden koko vuonna 2006 oli noin [700–900] miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [10–15] %.

Yrityskaupan kilpailuvaikutukset

Eräässä Kilpailuvirastolle toimitetussa lausunnossa esitettiin, että kiinteän verkon asennus- ja huoltopalvelujen osalta Suomen markkinoilla on tähän asti toiminut kolme valtakunnallista palveluntarjoajaa: YIT, Eltel Networks Oy ja Relacom. Lisäksi markkinoilla toimii useita edellä mainittuihin toimijoihin verrattuna pienempiä paikallisia palveluntarjoajia. Virastolle esitettiin, että valtakunnalliset asiakkaat edellyttävät samaa palvelutasoa ja samoja palveluehtoja koko maassa, joten toimivan palveluverkoston kokoaminen paikallisista palveluntarjoajista ei ole helposti toteutettavissa. Relacomin ilmoittama yrityskauppa vähentää valtakunnallisten palvelutarjoajien määrän kolmesta kahteen, millä todennäköisesti on lausunnon antajan mukaan vaikutusta markkinoiden toimivuuteen liittyviin seikkoihin, kuten palvelujen hinnoitteluun.

Viraston selvitysten mukaan kiinteän verkon palvelujen toimittamisen kannalta ei näyttäisi olevan välttämätöntä, että verkon asennus- ja huoltopalveluissa palveluntarjoaja olisi aina yksi ja sama toimija asiakasyrityksen Suomen eri osissa sijaitsevissa toimipisteissä. Näin ollen ei voida katsoa, etteikö kyseisiä palveluja voida hankkia myös paikallisesti pienemmiltä toimijoilta.

Virastolle on esitetty myös, että osapuolten tarjoamissa palveluissa kiinteän verkon osalta puhelin- ja kaapeliverkkojen palvelut ovat erotettavissa toisistaan kaapeliverkkojen palveluiden vaatiman erityisosaamisen vuoksi. Viraston selvityksissä ei kuitenkaan ole ilmennyt näyttöä siitä, etteivätkö samat toimijat kykenisi tarjoamaan sekä puhelin- että kaapeliverkkojen palveluja.

Lisäksi virastolle on eräässä lausunnossa esitetty, että pääkaupunkiseutu on verkon rakennus- ja ylläpitopalvelujen myyjien ja ostajien kannalta kilpailuolosuhteiden kannalta olennaisesti erilainen markkina kuin Suomen muut osat. Pääkaupunkiseudulla operaattoreiden vähittäismarkkina on erityisen kilpailtu, ja olennainen osa operaattoreiden kilpailukykyä on verkon suorituskyvyn jatkuva ja kustannustehokas parantaminen. Jotta operaattori kykenisi mahdollisimman nopeasti ja kilpailukykyisesti vastaamaan asiakkaidensa tilauksiin, tulee niiden lausunnonantajan mukaan voida hankkia tarvittavat alihankintapalvelut mahdollisimman läheltä. Lisäksi pääkaupunkiseutu eroaa lausunnonantajan mukaan erilaisen infrastruktuurinsa puolesta muusta maasta. Pääkaupunkiseudulla toimivat verkon rakennus- ja huoltopalveluja tarjoavat yritykset tarvitsevat alueella toimiakseen pääkaupunkiseudun kiinteän verkon rakennustoimintamallien erityisasiantuntemusta.

Viraston selvityksissä ei ole ilmennyt näyttöä siitä, että juuri pääkaupunkiseudulla toimiminen edellyttäisi jonkinlaista erityisasiantuntemusta. Suurin osa viraston kuulemista markkinaosapuolista katsoo, että verkon rakennus- ja ylläpitopalvelujen osalta kilpailuolosuhteet pääkaupunkiseudulla eivät oleellisesti poikkea muun maan kilpailuolosuhteista.

Edellä esitetyn perusteella virasto katsoo, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppajärjestely ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Järjestelyn johdosta virasto kuuli laajalti markkinaosapuolia. Virastolle toimitetuista lausunnoista ja selvityksistä ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskaupalla olisi kilpailunrajoituslaissa tarkoitettuja vahingollisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Relacom Finland Oy hankkii YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy:n teollisuus- ja verkkopalvelut liiketoimintayksikön tele- ja sähköverkkojen asentamis- ja kunnossapitotoiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.