Yrityskaupan hyväksyminen ehdollisena

Päivämäärä

5.4.2000

Diaarinumero

1076/81/1999

Osapuolet

Fritidsresor Holding AB / Oy Finnmatkat – Finntours Ab

Määräysvallan hankkija

Fritidsresor Holding AB, Ruotsi

Hankinnan kohde

Oy Finnmatkat – Finntours Ab

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on ilmoitettu 16.12.1999 yrityskauppa, jossa Fritidsresor Holding AB (jäljempänä Fritidsresor) ja Finnair Oyj (jäljempänä Finnair) ovat 10.12.1999 päivätyllä sopimuksella sopineet Finnmatkat – Finntours Ab:n (jäljempänä Finnmatkat) koko osakekannan ja siihen sisältyvän liiketoiminnan myymisestä Fritidsresorille.

Kilpailuvirasto on päätöksellään 17.1.2000 siirtänyt asian kilpailunrajoituslain 11 e §:n mukaiseen jatkokäsittelyyn.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Fritidsresor

Fritidsresor on matkailualalla toimivan Thomson Travel Group plc:n yritysryhmään kuuluvan Fritidsresor-alakonsernin emoyhtiö. Fritidsresor-alakonserniin kuuluvat yhtiöt ovat Pohjoismaissa toimivia vapaa-ajan matkailualan yrityksiä sekä näiden yhtiöiden tuotteisiin liitännäisiä palveluja tarjoavia tytäryhtiöitä. Alakonserniin kuuluu matkanjärjestäjiä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa ja Suomessa sekä hotelleja kohdemaissa, kuten Espanjassa ja Turkissa.

Suomessa toimii konsernin tytäryhtiö Oy Star Tour Fritidsresor Ab. Fritidsresor myy Suomessa tällä hetkellä valmismatkoja tavaramerkeillä Fritidsresor, Hassen Matkat ja Tema Tours.

Finnmatkat

Finnmatkat tarjoaa matkanjärjestäjäpalveluja Suomessa. Finnmatkat järjestää valmismatkoja perinteisiin rantalomakohteisiin Välimeren alueelle, Kanarian saarille ja kaukokohteisiin sekä kaupunkimatkoja useisiin Euroopan suurkaupunkeihin.

Finnair tarjoaa lentomatkustus-, lentorahti-, matkanjärjestäjä- ja matkatoimistopalveluja, lentokoneen catering-palveluja, tax free -myyntiä, maapalveluja sekä lentokaluston huoltoa. Finnairille jää kaupan jälkeen seuraavat matkailualalla toimivat yhtiöt: Finnair Travel Services Oy, Oy Aurinkomatkat – Suntours Ltd Ab, Matkatoimisto Oy Area (tytäryhtiö Mikkelin Matkatoimisto Oy) sekä Suomen Matkatoimisto Oy (tytäryhtiöt Kuopion Matkatoimisto Oy ja Varkauden Matkatoimisto Oy). Finnair järjestää kaupan jälkeen matkoja tuotenimillä Aurinkomatkat, Top Club sekä Etumatkat.

Yrityskauppa

Finnair ja Fritidsresor ovat kauppasopimuksessa 10.12.1999 sopineet Finnmatkojen koko osakekannan sekä siihen liittyvän liiketoiminnan myymisestä Fritidsresorille.

Kauppasopimuksen lisäksi Fritidsresor ja Finnair solmivat 10.12.1999 ns. Air Charter -sopimuksen, jossa sopimuksen osapuolet ovat sopineet siitä, että Fritidsresor-ryhmä käyttää valmismatkoillaan ensisijaisesti Finnairin konekalustoa Suomen ja lomakohteiden välisillä charter-lennoillaan. Paikkatarpeen on arvioitu olevan […][1]. Tätä määrää voidaan sopimuksen mukaan sopeuttaa alas- tai ylöspäin markkinakehityksen mukaan. Fritidsresorilla on oikeus käyttää muuta lentoyhtiötä, mikäli Finnair ei pysty tarjoamaan lentoja sen edellyttämiin kohteisiin tai mikäli Finnair ei muutoin pysty täyttämään sen lentotarvetta. Käyttötarvearvion ylimenevältä osalta Fritidsresor voi hankkia puuttuvan kapasiteetin muilta lentoyhtiöiltä, kuitenkin niin, että Finnairille annetaan ensin mahdollisuus toimittaa lisälentoja, jos ne toimitetaan kilpailukykyisillä ehdoilla. Järjestelyn on ilmoittajan mukaan tarkoitus turvata toisaalta Finnairin pitkäaikaiset investoinnit konekantaan, muuhun kalustoon ja henkilökuntaan sekä toisaalta varmistaa ostajan yrityskaupan seurauksena tarvitsema lisälentokapasiteetti.

Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan […] ja sen voimassaolo jatkuu […] vuotta. Osapuolet voivat halutessaan jatkaa sopimusta […] vuodella ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle 12 kuukautta ennen […] vuoden voimassaoloajan päättymistä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Keskittymän kuuluminen kilpailunrajoituslain soveltamisalaan

Thomson Travel Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli ilmoittajan mukaan yli 18 mrd mk ja vastaavasti Finnmatkojen liikevaihto yli 420 mmk. Kilpailunrajoituslain (480/92, muut. 303/98) 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Finnmatkat harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Valmismatkamarkkinat ja niihin läheisesti liittyvät markkinat

Sekä myyjä että kaupan kohde toimivat matkanjärjestäjinä, jotka tarjoavat pääasiassa valmis- eli pakettimatkoja. Valmismatkat sisältävät yleensä matkan, majoituksen ja mahdollisesti muita palveluja lomakohteessa. Näitä matkoja myyvät sekä matkanjärjestäjät että matkatoimistot. Suomessa valmismatkoja sääntelee valmismatkalaki (1079/94). Valmismatkalain mukaan valmismatkalla tarkoitetaan etukäteen järjestettyä yhdistettyyn hintaan tarjottua palvelusten yhdistelmää, johon sisältyy vähintään kuljetus ja majoitus tai kuljetus tai majoitus sekä lisäksi muu kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelus. Lakia sovelletaan valmismatkan markkinointiin ja valmismatkaa koskevaan sopimukseen, kun matkan tarjoaa matkailupalveluksia muutoin kuin satunnaisesti järjestävä tai välittävä elinkeinonharjoittaja vastiketta vastaan, ja matka kestää yli 24 tuntia tai sisältää majoituksen yön aikana.

Fritidsresor ja Finnair toimivat matkustamiseen liittyvillä markkinoilla vertikaalisesti integroituneena. Fritidsresor toimii matkanjärjestäjänä ja sillä on oma Britannia Airways -lentoyhtiö (jäljempänä Britannia), jonka on kerrottu lopettavan lentonsa Suomeen kevätkaudella 2000. Fritidsresor omistaa myös hotelleja lomakohteissa. Finnair tarjoaa charter- ja reittilento-, matkanjärjestämis- ja matkatoimistopalveluja.

Vuonna 1998 Suomesta tehtiin yhteensä noin 4,8 miljoonaa ulkomaan matkaa. Lentäen näistä tehtiin noin 2,5 miljoonaa matkaa, joista valmismatkoja oli vajaat miljoona matkaa.

Valmismatkoihin läheisesti liittyvillä charter-lentomarkkinoilla Finnairin markkinaosuus oli vuonna 1998 noin [60–90][2] %. Merkittävimmät kilpailijat olivat ilmoittajan mukaan Fritidsresorin Britannia [0–15][3] %:n ja Spanair [0–15][4] %:n markkinaosuudella. Yrityskaupan seurauksena Finnairin markkina-asema Suomesta ulkomaille suuntautuvilla charter-lentomarkkinoilla vahvistuu (markkinaosuus yli [80–100][5] %).[6] Finnair on myös yhdessä Fritidsresorin kanssa Kilpailuvirastolle toimittamassaan selvityksessä myöntänyt, että sillä on määräävä asema charter-lennoissa.[7] Tätä asemaa charter-lentomarkkinoilla vahvistaa Finnairin erittäin vahva asema kotimaan ja ulkomaan reittilentoliikenteessä sekä liittymälentojen hinnoittelu.

Valmismatkojen välitys tapahtuu paitsi matkanjärjestäjien omien toimistojen myös matkatoimistojen kautta. Matkatoimistomarkkinoilla Finnairin matkatoimistojen markkinaosuus on noin [40–60][8] %. Valmismatkojen välityksessä Finnairin matkatoimistojen osuus on noin [30–50][9] % matkatoimistoissa myydyistä valmismatkoista.

Finnair omistaa 95 % Amadeus Finland Oy:stä. Amadeus on maailman suurin matkailun varausjärjestelmä. Amadeus Finland markkinoi matkailun informaatio- ja jakelujärjestelmiä. Suurin osa matkatoimistoista käyttää Amadeus-varausjärjestelmää. Amadeuksen kautta matkatoimistoilla on pääsy matkanjärjestäjien omiin paikanvarausjärjestelmiin sekä Mars-järjestelmään, joka on pääasiassa Finnairin matkanjärjestäjien paikanvarausjärjestelmä.

Relevantit hyödykemarkkinat

Ilmoittaja on esittänyt, että relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat suomalaisten matkanjärjestäjien kuluttajille tarjoamista ulkomaan lentopohjaisista vapaa-ajan valmismatkoista. Ilmoittaja on sulkenut markkinamäärittelyn ulkopuolelle kotimaan matkailun lisäksi ulkomaille muutoin kuin lentäen tehtävät valmismatkat. Ilmoittaja katsoo kuitenkin, että esimerkiksi Lapin matkailu kilpailee kuluttajan kannalta katsottuna ulkomaille tehtävien valmismatkojen, kuten Alppien hiihtomatkojen kanssa. Lisäksi kuluttajan itsenäisesti järjestämät matkat kilpailevat ulkomaan valmismatkojen kanssa. Nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehdon ulkomaan valmismatkoille tarjoavat myös interrail-matkat sekä lentoyhtiöiden tarjoamat halpalennot.

Päätöksessään 17.1.2000 Kilpailuvirasto totesi alustavasti, että relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat suomalaisten matkanjärjestäjien kuluttajille tarjoamista ulkomaille lentäen tehtävistä valmismatkoista. Virasto totesi myös, että relevantit hyödykemarkkinat voitaisiin edelleen jakaa matkakohteen mukaan kaukomatkoihin sekä Eurooppaan (Manner-Eurooppa ja saaret) ja Pohjois-Afrikkaan suuntautuviin valmismatkoihin. Tähän lopputulokseen päätyi Euroopan Yhteisöjen komissio Ison-Britannian valmismatkamarkkinoita tarkastelleessa Airtours/First Choice -päätöksessään.[10] Päätöksessään 17.1.2000 virasto totesi, että mahdollista olisi jakaa matkat myös lomatarkoituksen mukaan esimerkiksi kaupunki-, ranta- ja hiihtomatkoihin.

Kirjeessään 17.2.2000 osapuolet esittivät, että jakoa lähikohteisiin ja kaukokohteisiin ei tulisi tehdä, sillä samat matkustajat tekevät matkoja molempiin kohteisiin. Osapuolten mielestä hintaerot eivät ole kovin merkittäviä. Edelleen kirjeessä todetaan, että kaukokohteissa elinkustannukset ovat useimmiten lähikohteita halvemmat, mikä johtaa siihen, että matkan kokonaiskustannukset ovat samat kuin matkustettaessa lähikohteeseen. Erona Keski-Euroopan valmismatkamarkkinoihin osapuolet toteavat, että suomalaiset matkanjärjestäjät esittelevät sekä kauko- että lähikohteet samassa esitteessä kun taas Keski-Euroopassa kohteet on usein eroteltu eri esitteisiin.

Osapuolten Kilpailuvirastolle 23.3.2000 toimittamasta lisäselvityksestä käy ilmi mm., että lähi- ja kaukokohteisiin lennetään osin eri kalustolla, lentoajat kaukokohteisiin ovat noin kaksinkertaiset verrattuna lähikohteisiin ja että kaukokohteisiin lennetään pääsääntöisesti talvikaudella. Lähi- ja kaukokohteiden hintahaarukat menevät osittain päällekkäin, mutta keskimäärin matkojen hinnat kaukokohteisiin ovat sekä Fritidsresorilla että Finnairin matkanjärjestäjillä selvästi korkeammat kuin lähikohteisiin tehtävät matkat.

Kilpailuvirasto katsoo, että relevantit hyödykemarkkinat muodostuvat suomalaisten matkanjärjestäjien kuluttajille tarjoamista ulkomaille lentäen tehtävistä valmismatkoista. Tämän päätöksen lopputuloksen kannalta merkitystä ei ole sillä, jaetaanko valmismatkat edelleen matkustuskohteen mukaan lähi- ja kaukokohteisiin. Siten markkinamäärittely voidaan tältä osin jättää avoimeksi.

Relevantit maantieteelliset markkinat

Ilmoittaja pitää markkinoita kansallisina, vaikkakin toteaa, että ruotsalaisten valmismatkanjärjestäjien kautta varatut matkat kilpailevat ulkomaan valmismatkojen kanssa.

Matkanjärjestäjät myyvät matkojaan valtakunnallisesti sekä omien toimistojensa että matkatoimistojen kautta. Kilpailuvirasto katsoo, että valmismatkamarkkinat ovat kansalliset.

Fritidsresorin ja Finnairin yhteinen määräävä markkina-asema valmismatkamarkkinoilla

Yhteinen määräävä markkina-asema

Jaettu tai yhteinen määräävä markkina-asema liittyy yleensä oligopolistiseen markkinarakenteeseen eli markkinoihin, joilla on vain muutamia suuria toimijoita. Yhteinen määräävä asema on mahdollinen, kun markkinoiden muutamat suuret yritykset voivat saavuttaa ”yhteisymmärryksen” ja pitää hintoja kilpailullisen tason yläpuolella. Koordinoidun vuorovaikutuksen ei tarvitse olla selvästi ilmaistua tai perustua nimenomaisiin sopimuksiin, vaan se voi olla myös ”salaista yhteisymmärrystä”.[11]

Oligopolin jäsenten pelkkä sopeutuminen markkinatilanteeseen saattaa aiheuttaa kilpailun kannalta haitallista käyttäytymistä, jonka kautta näille syntyy yhteinen määräävä markkina-asema. Määräävässä markkina-asemassa oleva oligopoli synnyttää samanlaisia kilpailuongelmia kuin yksi määräävässä markkina-asemassa oleva yritys.

Kilpailuvirasto antoi Suomen yrityskauppasäännösten voimaantulon yhteydessä tiedonannon, jossa on pyritty lakia yksityiskohtaisemmin selvittämään yrityskauppojen tutkintaa ja arviointia Suomessa. Tiedonannon mukaan kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä ei tehdä eroa sen suhteen, onko kyseessä yrityksen yksin saavuttama vai jaettu määräävä markkina-asema. Jaetun määräävän markkina-aseman vahvoja tunnusmerkkejä ovat tiedonannon mukaan esimerkiksi yritysten ristiinomistus ja tavanomaisia kaupallisia sopimuksia pidemmälle menevät sopimusjärjestelyt yritysten välillä.

Tiedonannon mukaan määräävän aseman syntymistä tai vahvistumista tutkitaan samoin perustein riippumatta siitä, selvitetäänkö yhden yrityksen vai useamman elinkeinonharjoittajan yhteistä asemaa markkinoilla. Useamman yrityksen tapauksessa markkinaosuuksiin vaikuttavat kaikkien yritysten liikevaihdot, kilpailuedut, taloudelliset voimavarat ja muut määräävän aseman syntymiseen vaikuttavat tekijät. Tiedonannossa esitetyt tulkinnat perustuvat pitkälti EY:n komission käytäntöön. Kilpailulainsäädännön uudistamista pohtineen työryhmän mietinnössä on mainittu mahdollisuus puuttua jaetun määräävän aseman syntymiseen[12].

Yhteisen määräävän aseman olemassaololle voidaan nähdä tiettyjä perusedellytyksiä ja sen todennäköisyyttä lisääviä tekijöitä. Perusedellytyksenä voidaan pitää ensinnäkin sitä, että yritykset ovat tunnistaneet keskinäisen riippuvuussuhteensa. Markkinoilla on riittävän pieni joukko tarjoajia, jolloin jokaisen tarjoajan täytyy ottaa huomioon kilpailijan toimet ja todennäköiset reaktiot sen omiin toimenpiteisiin tulevaisuudessa. Toisena perusedellytyksenä voidaan pitää markkinoille tulon tai siellä kasvamisen korkeita esteitä. Tällöin johtavat yritykset voivat nostaa hintoja esimerkiksi rajoittamalla tuotantoa ilman, että niiden tarvitsee pelätä markkinoille tulijoiden tuomaa lisätarjontaa. Kolmantena edellytyksenä on yleensä pidetty sitä, että yhteisymmärryksen saavuttaneilla yrityksillä tulee olla mahdollisuus havaita poikkeaminen ja ”rangaista” siitä. Perusedellytysten täyttyminen ei vielä riitä osoittamaan yhteisen määräävän aseman olemassaoloa. Kirjallisuudessa[13] sekä yhteisön tuomioistuinten[14] ja komission[15] yhteistä määräävää asemaa koskevissa päätöksissä on tunnistettu lukuisia yhteisen määräävän aseman syntymisen todennäköisyyttä lisääviä tekijöitä. Näitä tekijöitä on kuvattu päätöksessä jäljempänä.

Yhteisen määräävän markkina-aseman arviointi
Perusedellytysten olemassaolo

Suomen matkanjärjestämismarkkinoilla toimii keskittymän syntymisen jälkeen kolme merkittävää yritysryhmää: Finnair (Aurinkomatkat, Top Club, Etumatkat), Thomson-konserni (Fritidsresor, Hasse, Finnmatkat) ja Airtours-konserni (Tjäreborg, Spies), joista kahden ensimmäisen ryhmän yhteinen markkinaosuus on noin [60–80][16] % ja Airtoursin noin [10–25][17] %.[18] Yrityskaupan seurauksena markkinoilla toimivien matkanjärjestäjien lukumäärä sinänsä ei vähene, mutta erot kahden merkittävimmän markkinoilla toimijan markkinaosuuksissa tasoittuvat (Finnair-konserni [20–40][19] % ja Thomson-konserni [20–40][20] %). Kaksi suurinta markkinoilla toimijaa ovat yrityskaupan jälkeen markkinaosuuksilla mitaten suhteellisen lähellä toisiaan ja toisaalta ero kolmanneksi suurimpaan matkanjärjestäjään on suuri. Loput markkinoilla toimijat ovat kooltaan erittäin pieniä suhteessa Fritidsresoriin ja Finnairiin. Yritysten koon symmetrisyyden on katsottu lisäävän koordinoinnin todennäköisyyttä.

Finnairilla on perinteisesti ollut vahva asema sekä matkanjärjestäjänä että lentoyhtiönä. Ilmoittajan mukaan yrityskauppa lisää kilpailua ja tervehdyttää markkinoita, sillä Finnair menettää nykyisen markkinajohtajuutensa matkanjärjestäjänä pienemmälle kilpailijalleen. Lisäksi ilmoituksessa todetaan, että Finnmatkojen osalta purkautuvat vertikaaliyhteydet Finnairin lento- ja matkatoimistotoimintaan. Käytännössä osapuolten välillä solmittu Air Charter –sopimus johtaa kuitenkin siihen, että ensisijaisesti Finnairia lentoyhtiönään käyttävät Finnmatkojen lisäksi kaikki Fritidsresor-ryhmään kuuluvat matkanjärjestäjät. Tämä samankaltaistaa yritysten kustannusrakennetta ja luo sitä kautta paremmat edellytykset koordinoinnille. Toisaalta sopimus sitoo Fritidsresorin matkanjärjestäjät Finnairin asiakkaaksi pitkäksi aikaa. Tämä vähentää vapaasti kilpailtavissa olevia charter-lentoasiakkaita ja siten charter-lentomarkkinoille tulon houkuttelevuutta. Finnair pystyy myös tätä kautta seuraamaan Fritidsresorin kapasiteettisuunnitelmia. Fritidsresor lopettaa ilmoituksensa mukaan omat charter-lentonsa Britannia-yhtiöllä Suomeen kannattamattomina. […] Merkittävimmän kilpailijan pysyvältä vaikuttava poistuminen charter-lentomarkkinoilta vahvistaa Finnairin jo ennestään vahvaa asemaa näillä markkinoilla ja sopimuksen johdosta Fritidsresorin ja Finnairin välinen yhteistyö tiivistyy.

Ilmoittajan mukaan Air Charter -sopimuksella ei pyritä rajoittamaan muiden matkanjärjestäjien mahdollisuuksia hankkia Finnairilta lentopalveluja. Sopimus on laadittu ns. equal treatment –periaatteen pohjalta, mikä merkitsee, että Fritidsresoria on sopimuksen perusteella myönnettävien ehtojen osalta kohdeltava tasavertaisesti Fritidsresoriin verrattavien matkanjärjestäjien kanssa. Tällä periaatteella Finnair sitoutuu tarjoamaan Fritidsresorin matkanjärjestäjille ja asiakkaille esimerkiksi liittymälentoja, alennuksia ja etuja sekä mahdollisuuden päästä Finnair Plus –pisteidenkeruujärjestelmään samoilla ehdoilla kuin mitä Finnair myöntää muille Fritidsresoriin verrattaville matkanjärjestäjille. Myöskään Fritidsresorin lennosta maksama perushinta ei saa ylittää muilta matkanjärjestäjiltä perittävää hintaa.

Sopimuksen tarkan sanamuodon mukaan Fritidsresorille taataan tosiasiassa samat oikeudet kuin muille saman kokoluokan matkanjärjestäjille ja Aurinkomatkoille koskien kotimaan liittymälentoja, Finnair Plus -ohjelmaa ja muita etuja (kohta 2.4) sekä charter-lentojen hintoja (kohta 7.3). Sopimuksessa mainittu hinnoittelun equal treatment -periaate sisältää […] edellyttäen, että niiden tarkoituksena ei ole antaa Aurinkomatkoille alempia nettohintoja. Fritidsresorilla on oikeus tarkastaa hinnoittelun taso ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella, mikä antaa sille erityisen mahdollisuuden valvoa etujaan. Tämä hinnantarkastusmenetelmä tulee osapuolten mukaan sovellettavaksi ainoastaan niissä poikkeustilanteissa, joissa Fritidsresor epäilee Finnairia sopimusrikkomuksesta. Sopimus sisältää myös Fritidsresorille lentomäärän perusteella maksettavan bonuksen.

Sopimuksessa on sovittu myös mahdollisuudesta neuvotella lentopaikkojen jaosta, aikatauluista jne. Yli- tai alikapasiteettitilanteissa tarjolla oleva kapasiteetti tarjotaan Fritidsresorille ja Aurinkomatkoille ”first right of refusal”-periaatteella. Mikäli molemmat ovat kiinnostuneita samasta kapasiteetista, se jaetaan kauden kapasiteetin käytön mukaisessa suhteessa. Finnairin tilauslentokapasiteetti on vähintään […] paikkaa.[21]

Kauppasopimuksen kohdan 12.5 mukaan Finnairille taataan mahdollisuus hyötyä Fritidsresorin laajamittaisesta hotellikapasiteetin hankinnasta (bed buying). Fritidsresor tekee em. sopimuskohdan mukaan parhaansa tarjotakseen Finnairille tätä kapasiteettia. Ilmoittajan mukaan tarkempaa sopimusta yhteistyöstä majoituksen hankinnassa ei ole vielä tehty ja bed buying -yhteistyön merkitystä pidetään vähäisenä. Finnair on kuitenkin neuvotteluissa selvittänyt, että sen asema majoituksen hankinnassa heikkenee Finnmatkojen myynnin myötä, koska sen tarvitsemien paikkojen määrä vähenee. Erityisesti suosituimmissa kohteissa majoituspaikoista on pulaa ja hankkimalla majoituskapasiteettia suurissa erissä saadaan majoituspaikat edullisemmin. Maailmanlaajuisesti toimivan Thomson-konsernin ostovolyymin hyväksikäyttäminen saattaa siten jatkossa vahvistaa Aurinkomatkojen asemaa matkanjärjestäjänä. Majoituksessa tapahtuva yhteistyö lisää toisaalta yritysten välistä tietojen vaihtoa ja Fritidsresor pystyy aktiivisesti seuraamaan Aurinkomatkojen kapasiteettisuunnitelmia.

Finnairin ja Fritidsresorin keskinäistä riippuvuutta lisää myös se, että Finnair myy matkatoimistoissaan lähes kaikkien, myös Fritidsresor-ryhmään kuuluvien matkanjärjestäjien matkoja. Ottaen huomioon, että Finnairin matkatoimistojen osuus on noin [30–50][22] % matkatoimistoissa myydyistä valmismatkoista, ne voivat halutessaan merkittävällä tavalla ohjata matkanjärjestäjien matkojen myyntiä ja myynnin kannattavuutta esimerkiksi komissiokäytännön, henkilökunnan opastuksen tai matkaesitteiden esillepanon kautta. Osapuolet korostavat selvityksissään, että Finnairin matkatoimistot ovat yleismatkatoimistoja, joiden myynnistä [60–85][23] % on muuta kuin valmismatkojen myyntiä ja joiden toimintaa ohjaavat tulostavoitteet. Kilpailuvirasto toteaa, että Finnairin tytäryhtiöinä matkatoimistot eivät ole riippumattomia emoyhtiönsä päätöksistä ja strategisista painotuksista.

Pääsyä Suomen matkanjärjestämismarkkinoille rajoittaa saatavissa oleva tarkoitukseen sopiva lentokapasiteetti ja se, että suomalaiset asiakkaat haluavat käyttää kotimaista lentoyhtiötä. Myös ilmoittaja on todennut, että Fritidsresorille lentojen keskittäminen Finnairille on luonnollista, sillä suomalaiset matkustajat pitävät Finnairia turvallisena lentoyhtiönä ja haluavat lentää sillä. Valmismatkaliikkeistä annetun lain (1080/94) 3 luvussa säädetään, että matkanjärjestäjän on asetettava maksukyvyttömyyden varalta riittävä vakuus suoritettujen maksujen palauttamisen ja kuluttajan paluukuljetuksen turvaamiseksi. Tämä rajoittaa etenkin pienten matkanjärjestäjien tuloa Suomeen ja täällä jo olevien toimivien pienten matkanjärjestäjien kasvua. Markkinoiden rajallinen koko ja kysynnän vähäinen kasvu johtavat siihen, että markkinoille tulolle ei ole suuria kannustimia. Matkanjärjestämismarkkinoilla toimiminen edellyttää myös kattavan jakelujärjestelmän luomista tai pääsyä jo olemassa oleviin järjestelmiin.

Matkanjärjestämismarkkinoilla toimivat yritykset pystyvät seuraamaan toistensa kapasiteettisuunnitelmia ja markkinakäyttäytymistä monin tavoin. Finnair on ainoana merkittävänä charter-lentojen tarjoajana tietoinen kaikkien matkanjärjestäjien tarvitsemasta lentokapasiteetista ja sen muutoksista. Britannia-lentoyhtiön poistuminen charter-lentomarkkinoilta entisestään vähentää kilpailevien matkanjärjestäjien mahdollisuuksia tehdä salassa kapasiteettimuutoksia. Yrityskaupan seurauksena Fritidsresor on selvillä Finnairin majoituskapasiteetin suuruudesta/muutoksista, mikäli Finnair käyttää hyväkseen bed buying –ehtoa oman majoituskapasiteettinsa hankinnassa. Suomen matkatoimistoalan liitto julkaisee useamman kerran vuodessa tarjontatilaston, josta käy ilmi tarjontatilanne maittain tai alueittain tiettyinä ajankohtina esimerkiksi kauden alussa ja edellisen kauden lopussa. Matkanjärjestäjät julkaisevat hyvissä ajoin ennen kauden alkua esitteensä, jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja myytävistä matkoista. Kunkin ajankohdan hintatasoa ja välillisesti myös myymättömien matkojen määrää voi seurata lehti-ilmoituksista sekä matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien kotisivuilta. Finnair voi seurata matkatoimistojensa kautta kunkin matkanjärjestäjän matkojen myyntejä.

Valmismatkamarkkinoiden läpinäkyvyyttä lisää Amadeus-varausjärjestelmä, joka on maailmanlaajuinen lentoyhtiöiden, hotellien ja autovuokraamoiden käyttämä keskitetty varausjärjestelmä. Finnairin tytäryhtiö (Amadeus Finland Oy) hallinnoi ja markkinoi tiedonsiirtoverkkoa, jonka kautta on pääsy Amadeus-varausjärjestelmään. Suomessa se on ainoa yhteinen varausjärjestelmä, jota matkatoimistot käyttävät mm. valmismatkoja varatessaan. Matkatoimistoilla on pääsy järjestelmän kautta edustamiensa matkanjärjestäjien tietoihin. Matkanjärjestäjät näkevät vain omat tietonsa eivät sen sijaan kilpailijoiden tietoja. Finnairin matkatoimistoilla on luonnollisesti pääsy myös Aurinkomatkojen kanssa kilpailevien matkanjärjestäjien tietoihin. Järjestelmään pääsevät kaikki, jotka maksavat tietyn sisäänpääsymaksun. Palveluntarjoajat, kuten matkanjärjestäjät, maksavat lisäksi jokaisesta kyselystä (ei myyntitapahtuma, vaan matkatoimiston tekemä kysely) transaktiomaksun. Matkatoimistot eivät saa järjestelmän kautta tietoa matkanjärjestäjän koko jäljellä olevasta kapasiteetista.

Fritidsresor ja Finnair katsovat, että mahdollinen vaihtoehto Amadeus-varausjärjestelmälle on internet. Yhtiöt pitävät mahdollisena, että internet syrjäyttää Amadeuksen varauskanavana kokonaisuudessaan. Saatujen selvitysten mukaan Fritidsresor myi vuonna 1999 [alle 5][24] % valmismatkoistaan internetin kautta. Arvio vuodelle 2000 on [alle 5][25] %. Finnair […] internetin kautta. Internetiä ei toistaiseksi voida pitää Amadeusta korvaavana varauskanavana.

Finnair ja Fritidsresor toteavat selvityksessään 10.3.2000, että matkaohjelmat lyödään lukkoon pääsääntöisesti viimeistään 12 kuukautta ennen kunkin talvi- ja kesäkauden alkua. Matkaohjelmista päättäminen yhä aikaisemmin on kansainvälinen trendi, johon suomalaisten matkanjärjestäjien on mukauduttava kilpaillessaan kohteiden majoituspaikoista ulkomaalaisten yrittäjien kanssa. Matkamääristä ja hinnoista päättäminen yhä aikaisemmin vähentää yhtiöiden mukaan matkanjärjestäjien mahdollisuuksia ”matkia” kilpailijoiden toimia markkinoilla. Myös valmismatkalaki ja asetus valmismatkasta annettavista tiedoista (1085/1994) velvoittavat matkanjärjestäjiä varmistamaan matkojen majoituksen ja lentokapasiteetin ennen esitteen julkaisemista.

Finnairin ja Fritidsresorin selvityksen mukaan matkanjärjestäjät sitoutuvat jo huomattavasti ennen matkan myymistä sekä lentokapasiteettiin että majoituspaikkoihin. Strategiset päätökset markkinaosuuden kasvattamiseksi merkittävästi on tehtävä hyvissä ajoin ennen kunkin kauden alkua. Kapasiteettipäätökset tehdään pitkälti edellisten kausien kysynnän perusteella ja koska kyseessä on tuote, joka menettää arvonsa, jos sitä ei saada myydyksi oikeaan aikaan, on kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen tuloksen maksimoimiseksi erityisen tärkeää. Tasapainottaminen on tärkeää sekä yksittäisen matkanjärjestäjän matkojen määrän että kaikkien valmismatkamarkkinoilla tarjottavien matkojen määrän osalta. Suuri osa matkanjärjestäjän kustannuksista on sellaisia, jotka on maksettava huolimatta siitä, saadaanko matka myydyksi. Kun matkoja esitteen julkaisemisen jälkeen myydään, matkanjärjestäjien tavoitteena on myydä mahdollisimman paljon matkoja esitteessä painetuilla hinnoilla. Tämä kannustaa matkanjärjestäjiä koordinoimaan käyttäytymistään sekä ennen kautta kapasiteetista päätettäessä että kesken kauden. Mikäli matkanjärjestäjät ryhtyvät kapasiteettisitoumukset tehtyään kilpailemaan keskenään hinnalla, kärsivät kaikki matkanjärjestäjät menetyksiä. Tästä poiketen matkanjärjestäjät harjoittavat ns. viime hetken alennusmyyntiä, jonka avulla ne pyrkivät myymään kaiken varaamansa kapasiteetin kiinteiden kustannustensa kattamiseksi. Matkanjärjestäjät ovat siten sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä riippuvaisia toisistaan. Jos yksi matkanjärjestäjä pyrkii lisäämään voimakkaasti markkinaosuuttaan kapasiteettia lisäämällä, johtaa se yleensä hintojen laskuun, mikäli sitten muut matkanjärjestäjät eivät vastaavasti vähennä myyntiään.

Finnair ja Fritidsresor voivat molemmat tarvittaessa ”rangaista”[26] toisiaan edellä kuvattujen järjestelyjen ja siteiden kautta, mikäli toinen osapuoli pyrkii merkittävästi kasvattamaan osuuttaan markkinoista muuttamalla kapasiteetti- tai hintatasoa yhteisesti ymmärretystä tasosta. Johtavien yritysten samanaikainen läsnäolo useilla markkinoilla mahdollistaa lisätietojen saamisen kilpailijoista, helpottaa yhteisymmärryksen syntymistä ja antaa useampia mahdollisuuksia ”rangaista” siitä poikkeamisesta. Osapuolten kohtaaminen hotellipaikkojen hankintamarkkinoilla ja Finnairin matkatoimistojen harjoittama Fritidsresorin matkojen myyminen tuovat yhtiöille lisää mahdollisuuksia havaita yhteisymmärryksestä poikkeaminen. Esimerkkeinä ”rankaisusta” mainittakoon Finnairin mahdollisuus vaikeuttaa Fritidsresorin lentokapasiteetin saantia ja toisaalta Fritidsresorin mahdollisuus eräissä Air Charter -sopimuksen sallimissa tilanteissa lopettaa Finnairin lentokapasiteetin käyttö ja ryhtyä lentämään omalla kalustollaan sekä myymään matkojaan alennushinnalla.

Yhteisen määräävän aseman todennäköisyyttä lisääviä tekijöitä

Kilpailuvirasto on todennut Suomen valmismatkamarkkinoihin liittyvän ainakin seuraavassa käsiteltyjä koordinoinnin todennäköisyyttä lisääviä tekijöitä.

Suomen valmismatkamarkkinat ovat läpinäkyvät, mikä yleensä lisää koordinoinnin todennäköisyyttä. Läpinäkyvyyttä lisäävät mm. kilpailijoiden väliset taloudelliset siteet ja toimialayhdistysten tietojen välitys. Edellä selostettiin yritysten mahdollisuutta seurata toistensa toimia markkinoilla esitteiden, Suomen matkatoimistoalan liiton tarjontatilastoiden, lehti-ilmoitusten ym. markkinointikanavien, Amadeus-paikanvarausjärjestelmän ja matkatoimistojen myyntitilastojen kautta. Lisäksi Finnairin ja Fritidsresorin välillä solmitut sopimukset antavat yrityksille mahdollisuuden vielä tarkempaan seurantaan.

Alalle tulon esteitä kuvattiin jo aiemmin. Kilpailuvirasto pitää epätodennäköisenä, että Suomen suhteellisen pienille valmismatkamarkkinoille olisi muutoin kuin yritysostojen kautta tulossa joku merkittävä ulkomainen kilpailija. Viimeisten kolmen vuoden aikana alalle on ilmoittajan mukaan tullut ainoastaan Detur Finland Oy.[27]

Ilmoituksen mukaan kysynnän odotetaan pysyvän entisellään. Suomen Matkatoimistoalan liiton tilastojen perusteella matkustajamäärä kasvoi vuodesta 1998 vuoteen 1999 verrattuna 3,4 %. Toisaalta kesäkautena 2000 on tarjolla vähemmän valmismatkoja kuin kesällä 1999. Vähäinen kysynnän kasvu tai jopa lasku ei ole omiaan lisäämään valmismatkamarkkinoille tulon houkuttelevuutta. Kyseessä näyttäisi olevan ala, jolla ei ole myöskään odotettavissa merkittäviä kysyntään vaikuttavia teknisiä tai muita innovaatioita. Osapuolet ovat esittäneet, että internet-kauppa tulee vähentämään matkatoimistojen asemaa jakelijoina merkittävästi. Aiempana tässä päätöksessä on esitetty Fritidsresorin internet-myynnit vuonna 1999 ja arvio vuodelle 2000. Finnair […] internetin kautta. Vaikka internetin osuus tuleekin oletettavasti lisääntymään valmismatkojen jakelukanavana, ei se kuitenkaan Kilpailuviraston näkemyksen mukaan lähitulevaisuudessa tule poistamaan matkatoimistojen tai matkanjärjestäjien omien toimistojen merkitystä valmismatkojen jakelussa. Kilpailuvirasto katsoo, että internet ei myöskään tule lisäämään valmismatkojen kysyntää Suomessa niin merkittävästi, että uuden matkanjärjestäjän alalle tulo muuttuisi houkuttelevaksi.

Matkanjärjestäjien asiakaskunta koostuu kuluttajista, joilla ei yksittäisinä asiakkaina ole merkittävää ostovoimaa, jota he voisivat käyttää hyväkseen neuvotteluissa matkanjärjestäjien kanssa valmismatkoja ostaessaan.

Valmismatkoja voidaan pitää suhteellisen homogeenisina tuotteina. Jokaiseen matkaan sisältyy lento ja majoitus kohteessa. Koska Finnair lentää suurimman osan valmismatkoihin liittyvistä lennoista, ei eri matkanjärjestäjien lennoissa ole eroja. Majoituksen osalta voidaan todeta, että hotelleissa on luonnollisesti eroja, mutta erojen suuruus samassa hintaluokassa ei asian käsittelyn kannalta ole ratkaiseva. Lisäksi Finnairin mahdollisuus käyttää Thomsonia majoituskapasiteetin hankinnassa yhtenäistää oletettavasti näiden yritysten majoitustarjontaa. Tuotteiden samankaltaisuus muun muassa helpottaa hinnoittelun tason seurantaa.

Mikäli tarkastellaan Finnairin matkanjärjestäjien ja Fritidsresor-ryhmän markkinaosuuksia valmismatkamarkkinoilla vuosina 1993–1998, huomataan, että suuria muutoksia ryhmien markkinaosuuksissa ei ole havaittavissa. [28] Tämä on yksi viittaus siihen suuntaan, että alalla ei ole myöskään aikaisemmin kiivaasti taisteltu markkinaosuuksista muutoin kuin yrityskauppojen kautta. Vakaana pysyneet markkinaolosuhteet lisäävät koordinoinnin todennäköisyyttä.

Yhteenveto

Kilpailuvirasto katsoo, että yrityskaupalla on kilpailua ja markkinoille pääsyä estäviä vaikutuksia. Yrityskaupan seurauksena kahdelle suurimmalle matkanjärjestäjälle, Fritidsresorille ja Finnairille, syntyy edellä kuvatulla tavalla yhteinen määräävä markkina-asema valmismatkamarkkinoilla. Kaikki nämä edellä kuvatut tekijät mahdollistavat osapuolten kilpailukäyttäytymisen koordinoinnin ja jopa kannustavat siihen. Ottaen huomioon alalle tulon korkean kynnyksen sekä alalla jo toimivien yritysten huomattavasti pienemmän koon verrattuna Finnairiin ja Fritidsresoriin, Kilpailuvirasto ei pidä todennäköisenä, että olemassa oleva tai potentiaalinen kilpailu rajoittaisivat riittävästi Fritidsresorin ja Finnairin hinnoittelumahdollisuuksia valmismatkamarkkinoilla.

Lisäksi Finnairin ja Fritidsresorin välillä tehty Air Charter –sopimus antaa mahdollisuuden asettaa Fritidsresor muita Finnairin yritysryhmään kuulumattomia matkanjärjestäjiä parempaan asemaan charter-lentojen hankinnassa ja valmismatkamarkkinoilla yleensä ja siten sopimuksella voidaan vaikeuttaa uusien matkanjärjestäjien alalle tuloa Suomen valmismatkamarkkinoille. Air Charter –sopimus vähentää merkittävästi charter-lentoyhtiöiden kiinnostusta tulla Suomen markkinoille, koska pääosa lentopaikoista on jo sitouduttu hankkimaan ensisijaisesti Finnairilta.

Liitännäisrajoitukset

Kauppasopimuksen kohdan 8.3 mukaan Finnair ja sen tytäryhtiöt sitoutuvat […] vuoden ajaksi sopimuksen voimaantulopäivästä lukien olemaan aktiivisesti rekrytoimatta Finnmatkojen palveluksessa sopimuksen voimaantulopäivänä olevia työntekijöitä.

Finnair tytäryhtiöineen sitoutuu […] vuoden ajaksi sopimuksen voimaantulopäivästä lukien olemaan harjoittamatta tai muutoin edesauttamatta yksin tai kolmannen osapuolen kanssa mitään sellaista toimintaa, joka olisi jollakin tavalla haitallista Finnmatkoille. Tällaiseksi toiminnaksi on katsottava mm. […] Tämä lauseke ei sovellu toimintaan, jota Finnair, Aurinkomatkat, Finnair Travel Services ja Finnairin matkatoimistot harjoittavat sopimuksen voimaantulopäivänä, eikä sopimuksiin, jotka ovat voimassa sopimuksen voimaantulopäivänä.

Ilmoittaja toteaa 20.3.2000 päivätyssä selvityksessään, että edellä kuvattu ehto on tavallinen yrityskauppasopimuksiin otettava suojalauseke, jolla suojataan ostajaa myyjän mahdollisia vilpillisiä kaupan kohteen arvoa vähentäviä toimia vastaan. Lauseke velvoittaa Finnairia ja sen tytäryhtiöitä toimimaan siten, että ne eivät vilpillisessä mielessä ryhdy sellaisiin toimiin, joiden ne tietävät vähentävän Finnmatkojen tai sen liiketoiminnan arvoa. Finnairin ja sen tytäryhtiöiden nykyisen kaltaisen toiminnan ei kuitenkaan katsota olevan ko. sopimuskohdassa tarkoitettua vilpillistä menettelyä. Ilmoittaja toteaa, että Finnair-konsernin palvelukseen jää henkilöitä, jotka tuntevat Finnmatkojen toimintastrategiat hyvin. Jottei Finnair ryhdy yrityskaupan toimeenpanon jälkeen tätä tietoa hyväksi käyttäen vahingoittamaan Finnmatkoja ja sitä kautta Fritidsresoria, on edellä kuvattu suojalauseke välttämätön. Ilmoittaja katsoo, että Finnmatkojen integroiminen osaksi sen toimintaa siten, ettei Finnair enää entisenä omistajana pysty sitä vahingoittamaan, kestää useita vuosia.

Kilpailuvirasto toteaa, että kauppasopimukseen otettu […] vuoden aktiivinen rekrytointikielto voi koskea Kilpailuviraston aiemman käytännön mukaisesti vain ns. johto- ja avainhenkilöitä. Suojalausekkeen osalta Kilpailuvirasto toteaa, että sen solmiminen sopimusosapuolten välillä saattaa sinällään olla perusteltua. Kilpailuvirastolle esitetyistä selvityksistä ei kuitenkaan käy ilmi lausekkeen täsmällinen sisältö. Siten Kilpailuvirasto ei hyväksy edellä kuvattua […] vuoden suojalauseketta yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Sitoumukset

Fritidsresor, Finnair ja Kilpailuvirasto järjestivät yrityskaupan kilpailuongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista useita neuvotteluja, joista viimeinen pidettiin 28.3.2000. Kilpailuvirastolle on ennen lopullisten sitoumusten toimittamista toimitettu sitoumuksiin liittyviä lisäselvityksiä 10.3.2000 ja 21.3.2000.

Kilpailuvirastossa 28.3.2000 käytyjen neuvottelujen tuloksena Kilpailuvirasto määrää seuraavat sitoumukset noudatettaviksi:

  1. Fritidsresor ja Finnair sitoutuvat poistamaan Share Purchase -sopimuksesta bed buying -yhteistyötä koskevan lausekkeen 12.5 kokonaisuudessaan.
  2. Fritidsresor ja Finnair sitoutuvat muuttamaan Air Charter -sopimusta siten, että sopimuksen eksklusiivisuus rajoitetaan koskemaan vain Finnmatkojen nykyistä lentokapasiteettitarvetta. Fritidsresor tai sen yritysryhmään kuuluva yhteisö ei ole velvollinen pidättäytymään Britannia-lentoyhtiön tai mitään muunkaan lentoyhtiön käyttämisestä valmismatkalennoissa Suomesta tai Suomeen.
  3. Fritidsresor ja Finnair sitoutuvat rajoittamaan Air Charter –sopimuksen voimassaoloaikaa […] vuoteen, jonka jälkeen se on irtisanottavissa. Fritidsresorin velvollisuus ostaa Finnmatkojen lentokapasiteettiä vastaava määrä Finnairilta lakkaa joka tapauksessa […] vuoden voimassaoloajan umpeuduttua.
  4. Finnair sitoutuu erityisesti Air Charter –sopimuksen voimassaoloaikana siihen, että se kohtelee kaikkia matkanjärjestäjiä tasapuolisesti charter-lentojen tarjonnassa, erityisesti alikapasiteettitilanteissa.

Ilmoittaja ei ole hakenut Air Charter –sopimukselle liitännäisrajoituskohtelua. Sopimus sisälsi kuitenkin sellaisia ehtoja, jotka olivat omiaan lisäämään Finnairin ja Fritidsresorin välisiä taloudellisia kytkentöjä. Tästä syystä sopimusta tarkasteltiin yhtenä yhteistä määräävää markkina-asemaa synnyttävänä tekijänä. Kilpailuvirasto ei ole käsitellyt Air Charter -sopimusta yrityskaupan liitännäisrajoituksena eikä siten hyväksynyt sopimusta tai sen yksittäisiä ehtoja yrityskaupan liitännäisrajoituksina. Siten sopimuksen kilpailuoikeudellinen hyväksyttävyys voi tulla myöhemmin erikseen arvioitavaksi.

Sitoumusten arviointi

Kilpailuviraston arvion mukaan sitoumukset riittävät poistamaan Fritidsresorin ja Finnairin yhteiseen määräävään markkina-asemaan valmismatkamarkkinoilla liittyvät merkittävät kilpailuongelmat.

Finnairin ja Fritidsresorin luopuminen bed buying –yhteistyöstä ja Air Charter -sopimuksen soveltamisalan rajoittaminen poistavat niitä yhteistä määräävää markkina-asemaa luovia kytkentöjä, joita tässä päätöksessä on aiempana kuvattu. Alan luonteesta ja erityisesti tiedonsaannin helppoudesta johtuen Finnair ja Fritidsresor ovat jatkossakin pitkälle tietoisia toistensa toimista valmismatkamarkkinoilla. Finnairin ja Fritidsresorin luopuminen Air Charter –sopimuksen eksklusiivisuudesta muutoin kuin Finnmatkojen nykyisen kapasiteetin osalta mahdollistaa kuitenkin sen, että Fritidsresor voi joko itse tulla Britannia-lentoyhtiöllään Suomen charter-lentomarkkinoille tai toisaalta se voi käyttää jotakin muuta lentoyhtiötä kuin Finnairia valmismatkojensa lentämiseen. Tämä edesauttaa myös uuden charter-lentoyhtiön alalle tuloa. Sopimuksen voimassaoloajan lyhentäminen korkeintaan […] vuoteen tuo kohtuullisen siirtymäajan jälkeen myös Finnmatkojen lentokapasiteettitarpeen vapaasti kilpailtavaksi. Toisaalta se, että Finnairin charter-lentokapasiteettia ei ole ennalta varattu Fritidsresorin käyttöön sekä Finnairin antama sitoumus olla syrjimättä muita matkanjärjestäjiä charter-lentoja tarjotessaan, varmistavat myös muiden matkanjärjestäjien kuin Fritidsresorin mahdollisuuden saada halutessaan charter-lentokapasiteettia Finnairilta.

Ratkaisu ja sen perustelut

Kilpailuvirasto määrää edellä selostetut sitoumukset noudatettaviksi ja hyväksyy siten ehdollisena yrityskaupan, jossa Fritidsresor ostaa Finnmatkat. Muutokset sopimuksiin on tehtävä yhden kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta. Fritidsresor on velvollinen yhden kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta esittämään Kilpailuvirastolle selvityksen edellä kuvattujen sitoumusten mukaisista Share Purchase -sopimukseen ja Air Charter -sopimukseen tehdyistä muutoksista.

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena […] vuoden aktiivisen rekrytointikiellon koskien johto- ja avainhenkilöitä. Esitettyä […] vuoden suojalauseketta Kilpailuvirasto ei hyväksy yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] […] – symbolilla merkityt kohdat on poistettu liikesalaisuuksina.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[5] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[6] Kilpailuviraston käsittelyn edetessä Finnair arvioi Airtoursin ja kolmen espanjalaisen lentoyhtiön osuudeksi noin [alle 30 % tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena] suomalaisten matkanjärjestäjien talvikauden 2000/2001 lentokapasiteetista.

[7] Finnairin ja Fritidsresorin selvitys Kilpailuvirastolle 10.3.2000, s. 6. ”Finnairin määräävä markkina-asema charter-lennoissa puolestaan estää Finnairia syrjimästä Fritidsresoria ja muita matkanjärjestäjiä lentokapasiteettia tarjotessaan.”

[8] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[9] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[10] Komission päätös 22.9.1999 IV/M.1524 – Airtours / First Choice.

[11] Tacit collusion.

[12] Kilpailulainsäädännön uudistaminen – yrityskauppojen valvonta ja toimivaltakysymykset, kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 3/1997.

[13] Esimerkiksi Hawk, Huser: European Community Merger Control: A Practionner’s Guide ja OECD-raportti Oligopoly, 19.10.1999, DAFFE/CLP(99)25.

[14] Ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätös 25.3.1999 Gencor Ltd v komissio T-102/96 ja yhteisön tuomioistuimen päätös 31.3.1998, ”Kali + Salz”, yhdistetyt asiat C-98/94 ja C-30/95.

[15] Esimerkiksi komission päätökset 22.9.1999 IV/M.1524 – Airtours / First Choice ja 20.5.1998 IV/M.1016 – Price Waterhouse / Coopers & Lybrand.

[16] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[17] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[18] Suomen matkatoimistoalan liiton tilastojen mukaan vuonna 1998 (1997) Finnairin matkanjärjestäjien markkinaosuus oli kaikissa valmismatkoissa yhteensä lähes [30–50] %, josta Finnmatkojen osuus oli [10–20] % ja Aurinkomatkojen osuus [20–30] % ja loput markkinaosuudesta jakautui Top Clubin ja Etumatkojen kesken. Thomson-konsernin (Fritidsresor, Hasse) markkinaosuus oli [20–30] % ja Airtours-konsernin (Spies, Tjäreborg) noin [10–20] %. Muut matkanjärjestäjät olivat pieniä ja niiden markkinaosuus jäi kaikilla alle 5 %:n. Tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuuksina.

[19] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[20] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[21] Finnairin tilauskalustona käytetään viittä Boeing 757:ää ja yhtä MD-83:a sekä puoli vuotta puoltatoista MD-11:a, joiden yhteiskapasiteetti on vähintään […] lentopaikkaa vuodessa. Lisäksi reittiliikenteen MD-83 koneita käytetään tilauslentoliikenteeseen erityisesti viikonloppuisin. Alalla on Finnairin mukaan säännönmukaisesti ylikapasiteettia ajalla 15.4–15.10 ja alikapasiteettia muuna aikana.

[22] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[23] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[24] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[25] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[26] Katso edellä yhteisen määräävän markkina-aseman perusedellytykset.

[27] Osapuolten mukaan espanjalaisen Finspan hotelliyhtiön Lomamatkoista hankkima määräysvalta on osoitus siitä, että Suomen valmismatkamarkkinoille tulo on mahdollista. Kilpailuvirasto katsoo kuitenkin, että määräysvallan hankkiminen täällä jo toimivasta pienestä yrityksestä ei ole omiaan riittävästi rajoittamaan täällä toimivien yhteisessä määräävässä markkina- asemassa olevien yritysten hinnoittelua, ellei hankkijalla ole näiden yritysten resursseja vastaavia panostusmahdollisuuksia.

[28] Finnair-ryhmän markkinaosuus on vaihdellut noin [0–10] % ja Fritidsresor-ryhmän vastaavsti noin [0–10] % vuosina 1993–1998. Tarkat tiedot poistettu liikesalaisuuksina.