Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.12.2002

Diaarinumero

1076/81/2002

Osapuolet

Telenor Business Solutions Holding AS / Utfors Ab

Kilpailuvirastolle on 25.11.2002 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Telenor Business Solutions Holding AS (jäljempänä Telenor) hankkii yksinomaisen määräysvallan Utfors AB:ssa (jäljempänä Utfors).

Telenor-konserni on kansainvälinen televiestintäkonserni, jossa määräysvaltaa käyttää Norjan valtio. Konsernin pääasiallinen liiketoiminta-alue on Norja, mutta sillä on toimintaa myös muualla maailmassa. Telenorin ydinliiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Telenor Mobile, Telenor Networks, Telenor Plus ja Telenor Business Solutions.

Utfors on data- ja telekommunikaatio-operaattori, jolla on toimintaa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa.

Telenorin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 5,7 miljardia euroa ja Utforsin liikevaihto noin 48 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Utforsilla on Suomessa tytäryhtiö, joka harjoittaa vähäisessä määrin liiketoimintaa verkkokapasiteetin tarjonnan, verkkopalveluiden ja Internet-liitynnän (access) markkinoilla. Telenor toimii Suomessa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Canal Digital Finland Oy:n kautta ja pääosa yhtiön toiminnasta Suomessa muodostuu digitaalisten televisiokanavien myynnistä. Yrityskaupan osapuolet eivät toimi ilmoittajan mukaan Suomessa samoilla markkinoilla, eikä niiden välillä ole vertikaalisia yhteyksiä.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Telenor Business Solutions Holding AS hankkii yksinomaisen määräysvallan Utfors AB:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.