Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.3.2004

Diaarinumero

1078/81/2003

Osapuolet

Philip Morris Products S.A. / Amer-Tupakka Oy:n myynti- ja markkinointi- liiketoiminta ja Amer- Yhtymä Oyj:n tupakkatavaramerkit

Asian vireilletulo

Philip Morris Products S.A. (Philip Morris) on 6.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se itse tai sen yritysryhmään kuuluva yhtiö hankkii Amer-Tupakka Oy:n myynti- ja markkinointiliiketoiminnat sekä kyseiseen liiketoimintaan kuuluvat jakelu- yms. sopimukset, Amer-yhtymä Oyj:n ja Amer-Tupakka Oy:n (yhdessä Amer) tupakkaliiketoimintaan kuuluvat tavaramerkit sekä liiketoimintaan kuuluvat muut aineettomat oikeudet. Lopullinen ostaja määritellään järjestelyn täytäntöönpanon yhteydessä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Philip Morris Products S.A. on Philip Morris International, Inc:n tytäryhtiö. Philip Morris International, Inc kuuluu puolestaan Altria Group, Inc. -yritysryhmään. Ainoa Suomessa toimiva Altria Group, Inc. -yritysryhmään kuuluva yhtiö on elintarvikealalla toimiva Kraft Foods Finland Oy.

Philip Morris ei harjoita tupakkatuotteiden valmistusta Suomessa. Amer-Tupakka Oy on valmistanut ja myynyt Suomessa Philip Morrisin myöntämällä yksinoikeuslisenssillä Philip Morrisin savukkeita kuten Marlboro, Belmont ja L&M. Lisenssi päätetään ennenaikaisesti ja Amer irtautuu tupakkaliiketoiminnasta. Philip Morris ostaa Amerin myynti- ja markkinointiliiketoiminnot Suomessa ja perustaa Suomeen Philip Morris Finland Oy:n tuotteidensa myynnin ja markkinoinnin tueksi. Amer on hoitanut Suomessa myös Philip Morrisin muualla valmistamien ja Suomeen tuotujen savukkeiden ja kääretupakan jakelun ja myynnin. Philip Morris hankkii myös Amerin omat savukemerkit, joita ovat muun muassa Form, Partner, Trend, Meils ja Rolls sekä kääretupakkatavaramerkit Bulldog, Boston ja Pubi. Philip Morris hankkii myös Amerin oman filtteriliiketoiminnan (Ventti-filtterit). Amer jakelee myös kansainvälisten tupakkayhtiöiden sikareita, piipputupakkaa, savukepapereita ja savukekoneita, joiden jakelu- ja myyntiliiketoiminta siirretään Philip Morrisille edellyttäen, että siirtoon saadaan valmistajien/päämiesten lupa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Altria Group, Inc.:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 66 miljardia euroa ja Amerin siirtyvän liiketoiminnan vastaavasti noin […][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat ovat Suomen valmiiden savukkeiden markkinat, johon kuuluvat savukkeiden tuotanto ja myynti Suomessa ja tuotanto muissa maissa Suomessa myytäväksi. Valmiiden savukkeiden Suomen kokonaismarkkinoiden arvo oli vuonna 2002 noin 930 miljoonaa euroa. Amerin omien merkkien osuus valmiiden savukkeiden markkinoista oli 0,1 % ja arvoltaan […] euroa. Pääosa Amerin valmiiden savukkeiden myynnistä Suomessa muodostuu savukkeista, jotka Amer on valmistanut Philip Morrisin lisenssillä. Näin ollen yritysjärjestely ei muuta tupakkamarkkinoiden rakennetta Suomessa. Amerin kokonaismarkkinaosuus Suomen valmiiden savukkeiden markkinoilla oli vuonna 2002 noin [alle 75 %]. Philip Morrisin suora tuonti Suomeen vastasi vuonna 2002 [alle 1 %] osuutta valmiista savukkeista. Amerin kilpailijoita Suomen valmiiden savukkeiden markkinoilla ovat muun muassa British American Tobacco Nordic Oy ja Altadis Finland Oy.

Ilmoittajan mukaan erillisiä markkinoita ovat myös kääretupakan, piipputupakan, sikarien ja savukepaperien myynti ja jakelu sekä filtterien tuotanto, myynti ja jakelu. Relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset. Osapuolten yhteinen markkinaosuus Suomen kääretupakkamarkkinoilla oli vuonna 2002 [alle 15 %]. Amerin markkinaosuus Suomen piipputupakkamarkkinoilla oli vuonna 2002 noin 50 %, sikarimarkkinoilla [50–55 %], savukepaperimarkkinoilla [40–45 %] ja filtterimarkkinoilla [55–60 %]. Philip Morris ei toimi Suomessa piipputupakka-, sikari-, savukepaperi eikä filtterimarkkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten kommenteista ei voi vetää sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi ameriin ja sen yritysryhmän yrityksiin kohdistuvaa […] vuoden kilpailu- ja rekrytointikieltoa. esitetyn kilpailukiellon mukaan myyjätaho sitoutuu olemaan […] saakka kilpailematta suoraan tai välillisesti ostajalle siirtyvän liiketoiminnan kanssa. rekrytointikiellon mukaan myyjätaho sitoutuu olemaan […] saakka rekrytoimatta järjestelyssä ostajalle siirtyviä avaintyöntekijöitä. rekrytointikielto ei kuitenkaan koske sellaisia avainhenkilöitä, joiden työsuhde philip morrisiin on päättynyt järjestelyn täytäntöönpanoajankohdan jälkeen, eikä se koske myöskään avainhenkilöiden hakeutumista myyjän palvelukseen julkisen työpaikkailmoituksen perusteella. avainhenkilöitä ovat […].

Ilmoittajan mukaan siirtyvä asiakaskunta, good will ja tekninen taitotieto ovat merkittävä osa kaupan kohteen arvoa. Ilman kilpailukieltoa olisi vaarana, ettei liiketoiminnan arvoa pystytä siirtämään kokonaisuudessaan ostajalle. Ilmoitusvelvollinen ei ole itse harjoittanut fyysisesti liiketoimintaa Suomessa ja tarvitsee siten […] vuoden ajan toiminnan käynnistämiseksi ilman kilpailun uhkaa myyjätaholta. Ilmoittaja ei ole harjoittanut aiemmin Suomessa sikari-, piipputupakka-, filtteri- eikä savukepaperiliiketoimintaa, eikä sillä siten ole alaan liittyvää osaamista Suomen markkinoilta. Amerin omien merkkien osalta kaupassa siirtyy teknistä tietämystä valmistusprosesseista ja reseptiikasta. Sekoitteet, laadunvalvontaprosessit ja kuluttajaprofiilitietämys ovat osa taitotietoa, jolla varmistetaan tupakkamerkkien ominaisuudet ja asiakasuskollisuus.

Kilpailuviraston omaksuman käytännön mukaan yrityskaupan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kolme vuotta, jos kaupassa siirtyy yrityksen maine, asiakaspiiri ja taitotieto. Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailu- ja rekrytointikielto voidaan asettaa myyjälle, joka asiakassuhteidensa ja taitotietonsa avulla voisi ilman kieltoa aloittaa nopeasti kohteen kanssa kilpailevan toiminnan. Kilpailuvirasto katsoo, että edellä esitetty kilpailu- ja rekrytointikielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi […] vuoden ajaksi, koska sitä voidaan pitää välttämättömänä kaupan toteuttamiseksi ja siirtyvän liiketoiminnan täyden arvon siirtymiseksi ostajalle. Kiellon alueellisen ja asiallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen allekirjoittamista. Rekrytointikielto voi koskea vain kaupan kohteen avain- ja johtohenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Philip Morris Products S.A. tai sen yritysryhmään kuuluva yhtiö hankkii Amer-Tupakka Oy:n myynti- ja markkinointiliiketoiminnan ja Amer-yhtymä Oyj:n tupakkatavaramerkit. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena myyjätaholle asetetut […] vuoden kilpailu- ja rekrytointikiellot edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.