Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.3.2002

Diaarinumero

1080/81/2001

Osapuolet

Eltel Networks Oy / Kainuun Sähkö Oyj:n ja Kajaanin Lämpö Oy:n rakennus- ja kunnossapitotoiminnot

Asian vireilletulo

Eltel Networks Oy (”Eltel Networks”) on 27.2.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa sen tytäryhtiö Pohjoistec Oy (”Pohjoistec”) on ostanut Kainuun Sähkö Oyj:n (”Kainuun Sähkö”) ja Kajaanin Lämpö Oy:n (”Kajaanin Lämpö”) rakennus- ja kunnossapitoliiketoiminnot.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Eltel Networks on sähkö- ja televerkkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yhtiö. Sen päätuotteita ovat voimansiirto- ja jakeluverkkoihin, mobiilitukiasemien rakentamiseen, mastoihin sekä rautateiden sähköistykseen liittyvät osa- ja kokonaistoimitukset sekä konsultointi. Verkkoihin liittyvät palvelut tuotetaan alueellisten rakentamis- ja kunnossapitoyhtiöiden kautta. Eltel Networks syntyi kesäkuussa 2001, kun Fortum Group myi IVO Transmission Engineering Oy:n koko osakekannan pääomasijoitusyhtiö CapMan Capital Management Oy:n ja toimivan johdon perustamalle uudelle yhtiölle.

Pohjoistec (nykyisin Eltel Networks Pohjois-Suomi Oy) on toiminnallisesti itsenäinen Eltel Networksin tytäryhtiö, joka tarjoaa sähkö-, kaukolämpö- ja televerkkojen urakointi- sekä kunnossapitopalveluja pääasiassa Pohjois-Suomessa. Yritysjärjestelyn yhteydessä Pohjoistec on järjestänyt suunnatun osakeannin, jonka myötä Kainuun Sähköstä on tullut Pohjoistec Oy:n osakas 25 %:n omistusosuudella. Muut osakkaat ovat Eltel Networks (60 % osakekannasta) ja Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö (15 % osakekannasta).

Kaupan yhteydessä Pohjoisteciin on siirtynyt Kainuun Sähkön sähkö- ja televerkkojen rakentamis- ja kunnossapitoliiketoiminta sekä Kajaanin Lämmön kaukolämpöverkon ja lämpökeskusten rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotoiminta. Verkkojen ja lämpökeskusten omistuksessa ei tapahdu muutoksia. Kajaanin Lämpö on Kainuun Sähkön 51-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Toinen omistaja on Kajaanin kaupunki, jonka alueella yhtiö toimii.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Ilmoitetussa yrityskaupassa on kyse kilpailunrajoituslain 11 §:n 2 kohdan mukaisesta liiketoiminnan hankinnasta. Eltel Networksissä yksinomaista määräysvaltaa käyttävän CapMan-konsernin kilpailunrajoituslain mukaan laskettu liikevaihto vuonna 2000 oli [yli 1 miljardi][1] euroa. Hankinnan kohteen kokonaisliikevaihto vuonna 2001 oli noin [ ] miljoonaa euroa. CapMan on hankkinut kesäkuussa 2001 yksinomaisen määräysvallan Eltel Networksissä, joka toimii samalla toimialalla kuin Kainuun Sähkön ja Kajaanin Lämmön rakennus- ja kunnossapitoyksiköt. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan Eltel Networksin kilpailunrajoituslain mukaan laskettu liikevaihto, yli 200 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Kaupalliset markkinat ovat sähköverkkojen rakentamisen ja huollon osalta parhaillaan muodostumisvaiheessa kunnallisten sähköyhtiöiden ulkoistaessa verkonrakennusyksiköitään. Suomessa toimii eräitä valtakunnallisia verkonrakennukseen erikoistuneita yhtiöitä kuten Eltel Networks ja Empower Oy. Useimpien suomalaisten verkonrakennusyritysten toiminta on yhä jossain määrin lähialuepainotteista, johtuen töiden luonteesta ja osin verkonrakennusyritysten sidoksista verkonhaltijoina toimiviin omistajayrityksiinsä.

Yrityskaupan yhteydessä Eltel Networksin tytäryhtiöön Pohjoisteciin on siirretty Kainuun Sähkön sekä Kajaanin Lämmön rakentamis- ja kunnossapitoyksiköiden liiketoiminta. Pohjoistec toimii pääasiassa sähkönsiirto- ja sähkönjakeluverkkopalveluiden tarjoajana Oulun ja Lapin läänien alueella. Hankinnan kohde toimii yksinomaan Kainuun ja Kajaanin alueella.

Eltel Networksin markkinaosuudet verkkourakoinnin ja -kunnossapidon eri segmenteillä eivät kasva yrityskaupan seurauksena merkittävällä tavalla valtakunnallisesti eivätkä Pohjois-Suomen osalta. Ilmoittajan arvion mukaan merkittävimmät päällekkäisyydet syntyvät sähkönjakeluverkon rakentamisen ja kunnossapidon markkinoilla, joilla keskittymän markkinaosuus Pohjois-Suomessa kasvaa noin [20–35] %:iin (urakointi [ ] %, kunnossapito [ ] %). Pohjois-Suomessa toimii kuitenkin useita Pohjoistecin kanssa kilpailevia yrityksiä kuten Empower Oy, Ellappi Oy ja Voimatel Oy. Televerkkojen osalta keskittymän merkittävin kilpailija on Soneran tytäryhtiö Primatel Oy.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Eltel Networks Oy on hankkinut Kainuun Sähkö Oyj:n ja Kajaanin Lämpö Oy:n rakennus- ja kunnossapitoliiketoiminnot. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.