Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

21.1.1999

Diaarinumero

1082/81/1998

Osapuolet

Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes SA / R. J. Reynolds Finland Oy

Liiketoiminnan hankkija

Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes SA, Pariisi, Ranska

Hankinnan kohde

R. J. Reynolds Finland Oy:n tupakkaliiketoiminta

Asian vireilletulo

Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes SA (jäljempänä Seita) teki 15.12.1998 Kilpailuvirastolle ilmoituksen yrityskaupasta, jolla se oli ostanut R. J. Reynolds Finland Oy:n (jäljempänä RJR Finland) tupakkaliiketoiminnan.

Yrityskauppa

Seitan tytäryhtiö Seita Polska SA perustaa Suomeen Euroopan Tupakka Oy – European Tobacco Ltd (jäljempänä Euroopan Tupakka) -nimisen yhtiön, joka hankkii RJR Finlandin liiketoiminnan. Hankittava liiketoiminta kattaa tupakkatuotteiden maahantuonnin, markkinoinnin ja jakelun. Euroopan Tupakalle siirtyy muun muassa em. toimintoihin liittyvä käyttöomaisuus, henkilökunta, maine sekä kiinteistöt mutta ei tehdasrakennus eikä valmistukseen liittyvät koneet ja työntekijät.

Seitan tytäryhtiö Seita Luxembourg hankkii RJR Finlandin emoyhtiöltä R.J. Reynolds International BV, Hilversum, Geneva Branchiltä (jäljempänä RJR International) RJR Finlandin toimintaan liittyvät tavaramerkit kuten Armiro, Colt ja Pyry.

Järjestelyn yhteydessä Seita hankkii myös Camel-tupakkaliiketoiminnan. Tämä toteutetaan niin, että RJR International siirtää Euroopan Tupakalle Camel-savukkeiden jakelusopimuksen Suomessa.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Seita

Seita on Ranskan johtava tupakan valmistaja ja jakelija. Sen tunnetuimmat merkit ovat Gauloises ja Gitanes. Se valmistaa lisenssillä muun muassa Lucky Strikes -tuotemerkkiä, jonka jakeluun sillä on yksinoikeus Ranskassa. Lisäksi Seita tuottaa raaka-tupakkaa ja eräitä muita maataloustuotteita.

Seita oli aiemmin valtion tupakkamonopoli, mutta se yksityistettiin helmikuussa 1995. Konsernin liikevaihto oli vuonna 1997 noin 16 700 milj. mk. Noin puolet sen tuloista syntyivät Ranskan ulkopuolelta. Seitan tuotteita on satunnaisesti tuotu Suomeen, mutta sillä ei ole ollut varsinaista liiketoimintaa täällä. Muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa Seitan osuus tupakkatuotteiden markkinoista on ollut erittäin vähäinen.

RJR Finland

RJR Finland oli aiemmin P. C. Rettig Oy:n tupakkayksikkö, jonka RJR International osti joulukuussa 1995. RJR Finland on pienin Suomen kolmesta tupakan valmistajasta. Sen tuotannosta merkittävällä sijalla ovat kääretupakka ja sikarit, joissa sillä on suuret markkinaosuudet.

RJR Finland on myynyt vuonna 1997 sikarien valmistuksen ruotsalaiselle Swedish Match Ab:lle, mutta RJR Finland toimii edelleen kyseisten sikarien jakelijana Suomessa.

RJR Finland on RJR Internationalin täysin omistama tytäryritys. RJR International puolestaan kuuluu amerikkalaiseen tupakka- ja elintarviketeollisuuskonglomeraatti RJR Nabiscoon. RJR International vastaa konsernin tupakkaliiketoiminnasta USA:n ulkopuolella.

Liitännäisrajoitukset

Seita esittää, että alla esitettävä myyjää sitova kilpailukielto ja Camel -sopimukseen sisältyvät yksinmyyntioikeudet hyväksyttäisiin liitännäisrajoituksina

Kilpailukielto

Käyttöomaisuuden kauppaa koskevan sopimuksen kohdassa 8.1 asetetaan myyjälle kaksi (2) vuotta kestävä .

Yksinmyyntioikeus

RJR International ja Euroopan Tupakka ovat yrityskaupan yhteydessä tehneet jakelusopimuksen. Sopimuksen kohtien 1 ja 9.1 mukaan Euroopan Tupakka saa yksinoikeuden Camel -savukkeiden jälleenmyyntiin Suomessa; yksinoikeus on voimassa viisi (5) vuotta.

Yksimyyntisopimusta perustellaan sillä, ettei myyjä halua luopua Camel -tuotemerkistä mutta Camelin jälleenmyyntisopimuksen saaminen on ollut ostajalle kaupan syntymisen edellytys. Koska Seitan tavaramerkit ovat Suomessa tuntemattomia ja koska Camel on Coltin ohella RJR Finlandin tunnetuin tavaramerkki, markkinoille tuloa helpottavat tunnettujen tuotemerkkien edustuksen haltuunsaaminen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Seita hankkii RJR Finlandin tupakkaliiketoiminnan edellä selostetulla tavalla. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa.

Seitan maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1997 noin 16 700 milj. mk ja RJR Finlandin noin 203 milj. mk. Näin ollen kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät.

RJR Finlandilla on tehtaita ja liiketoimintaa Suomessa. Kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Relevantit markkinat
Relevantit hyödykemarkkinat

Sekä Seita että RJR Finland valmistavat tai markkinoivat savukkeita, piippu- ja kääretupakkaa, sikareita sekä edellä mainittuihin tuotteisiin liittyviä tarvikkeita kuten suodattimia, käärintäkoneita ja savukepaperia.

Relevantteina markkinoina voitaisiin pitää valmiiden savukkeiden, kääretupakan, sikarien markkinoita erikseen; nämä markkinat voitaisiin jakaa vielä alamarkkinoihin esimerkiksi tarkastelemalla erikseen tummien ja vaaleiden savukkeiden markkinoita sekä sikareita ja pikkusikareita. Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä hyödykemarkkinoita täsmällisesti, koska kilpailuongelmia ei synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

Relevantit maantieteelliset markkinat

Verollisen tuonnin osuus Suomen tupakkamarkkinoista on noin 1 % ja viennin arvo vastaavasti noin 2 %. Tilastokeskuksen mukaan ”harmaatuonnin” osuus tupakkatuotteiden kokonaismyynnistä vuonna 1997 oli noin 13 %. Toisaalta koko verovapaan myynnin arvo Suomen tupakkatuotteiden markkinoiden (verottomasta) arvosta on noin 15 %. Sen osuutta tupakan tuonnista on mahdotonta arvioida.

Tupakkatuotteiden tuontia rajoittaa valmisteveroa sekä sen kantoa koskevat menettelyt. Savukkeista ja kääretupakasta on suoritettava 90 %:n tupakkavero siten, että vero määräytyy kysytyimmän hintaluokan tuotteiden tupakkaveron perusteella. Tuotteeseen on kiinnitettävä ohjehinta, jonka perusteella vero kannetaan. Käytännössä tämä johtaa siihen, että tupakan verolliset vähittäishinnat muodostuvat yhtenäisiksi. Satunnaisia tupakkatuotteiden eriä voidaan tuoda maahan maksamalla valmistevero tuote-erittäin. Säännöllinen tuontiliiketoiminta edellyttää rekisteröitymisen hakemista tullihallitukselta, jolloin verot peritään kuukausittain.

Siten relevantteina maantieteellisinä markkinoina voitaisiin pitää Suomea. Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska kilpailuongelmia ei synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Kaupassa ei ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä Suomen markkinoilla, sillä Seitalla ei ole ollut liiketoimintaa Suomessa. Sen tuotteita on tuotu satunnaisesti Suomeen pieniä eriä. Myös muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa Seitan osuus tupakkatuotteiden markkinoista on erittäin vähäinen.

Suomen tupakkamarkkinoita hallitsee kolme yritystä: Amer Oy (jäljempänä Amer), British American Tobacco Nordic Oy (jäljempänä BAT) sekä RJR Finland. RJR Finland on näistä pienin; sen markkinaosuus Suomen verollisesta savukkeiden myynnistä on noin 10 %.

Kääretupakassa ja sikareissa RJR Finlandilla on merkittävät markkinaosuudet (noin [50–90] ja [40–80] %). Lisäksi RJR Finlandin markkinaosuudet suodattimien ([30–60] %) ja käärintäkoneiden ([20–40] %) markkinoilla ovat huomattavat, mutta sillä on vain noin 5 % markkinaosuus savukepaperin markkinoilla. Euroopan savukemarkkinoilla RJR:n markkinaosuus on noin 7 % ja Seitan noin 9 %.

Amer valmistaa lisenssillä Philip Morris -monialayhtiön tupakkatuotteita, omia savukemerkkejä sekä piippu- ja kääretupakkaa. Amer myös tuo Suomeen tupakkatuotteita. Koko Amer-yhtymän liikevaihto vuonna 1996 oli 4 958 milj. mk, josta tupakan osuus oli alle 10 %. Vuonna 1997 Amerin markkinaosuus savukkeiden markkinoilla oli noin 74 %. Euroopassa Philip Morrisin markkinaosuus on noin 35 %.

BAT on osa maailmanlaajuista B.A.T. Industries -yhtymää, johon tupakkayritysten lisäksi kuuluu vakuutus- ja rahoitusalan yrityksiä. Suomessa BATin tausta ulottuu vuoteen 1909, jolloin perustettiin Itämainen Paperossitehdas Oy, jota seurasi Suomen Tupakka Oy. B.A.T Industries osti Suomen Tupakka Oy:n vuonna 1992. Vuonna 1997 BATin markkinaosuus Suomen savukemarkkinoilla oli noin 17 %. Euroopassa sen markkinaosuus on noin 9 %.

Suomeen on vuonna 1998 tullut yksi uusi savukkeiden maahantuoja Newland Tobacco Oy, joka edustaa West -tuotemerkkiä. Sen markkinaosuus Suomen savukemarkkinoilla on toistaiseksi erittäin vähäinen.

Kilpailijoiden toiminta ei riipu Seitalta hankituista tuotteista, laitteista tai immateriaalioikeuksista.

Tupakkaliiketoiminta edellyttää suurta volyymia sekä hyvää pääsyä jakeluun. Volyymituotteita Suomessa ovat savukkeet; vuosittain kääretupakkaa myydään noin 10 % ja sikareita noin 3 % savukkeiden arvosta. RJR Finlandin korkea markkinaosuus em. segmenteillä ei tuota sille merkittävää markkinavoimaa savukkeiden markkinoilla. Lisäksi kääretupakan menekille on olennaista sen savukkeita edullisempi hinta. Kääretupakassa hankittua markkinavoimaa ei ole helppo hyödyntää hintoja korottamalla, koska tällöin jotkut kääretupakan kuluttajat saattavat siirtyä savukkeisiin.

Tupakkatuotteiden valmisteverotuksesta säädetään tupakkaverolaissa (1470/1994). Verojen osuus savukkeiden vähittäishinnasta on noin 75 %. Savukkeiden valmistevero määräytyy kysytyimmän hintaluokan tuotteiden tupakkaveron perusteella. Kysytyimmät hintaluokat vahvistaa tullihallitus. Tuotteeseen on kiinnitettävä ohjehinta, jonka perusteella vero kannetaan, vaikka tupakkaa myytäisiinkin edullisemmalla hinnalla. Tämä johtaa siihen, että tupakan myyntikate pienenee mahdollisen alennuksen verran. Verotuskäytäntö johtaa myös siihen, ettei tupakasta ole mahdollista periä korkeampaa hintaa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus valvoo, ettei hinnanalennuksia käytetä markkinoinnissa.

Vähittäismarkkinoilla tupakan hintakilpailu on siten lähes kokonaan pois suljettu. Suomessa Seitan tärkeimpiä asiakkaita ovat keskusliikkeet, joilla on merkittävää neuvotteluvoimaa. Jos Seita saisi yrityskaupan ansiosta joitain kilpailuetuja, sen olisi vaikea hyödyntää niitä tupakkatuotteiden markkinoilla hintoja korottamalla.

Kilpailu tupakkatuotteiden markkinoilla tapahtuu muilla keinoilla kuin hinnoilla. Tupakan mainonta ja tupakkatuotteiden myynnin edistäminen on ollut Suomessa kokonaan kiellettyä vuodesta 1978 lähtien. Vuodesta 1995 lähtien myös epäsuora mainonta on ollut ns. tupakkalain (765/1994) 8 §:n mukaan kiellettyä. Tupakkayhtiöiden harjoittamaa sponsorointiin liittyvää tupakkamainontaa esiintyy kuitenkin esimerkiksi autourheilussa. Suomessa tupakkayhtiöt ovat sponsoroineet esimerkiksi musiikki- ja taidetapahtumia. Amerilla ja BATilla on ollut Suomessa enemmän sponsoroinnin kautta hankittua julkisuutta kuin RJR Finlandilla. Seita ei ole harjoittanut sponsorointia Suomessa.

RJR Finlandin kilpailijat tai asiakkaat eivät ole lausunnoissaan esittäneet kaupasta syntyvän kilpailuongelmia.

Liitännäisrajoitukset

Kaupassa Seitalle siirtyy koko RJR Finlandin tupakkaliiketoiminta, mukaan luettuna yrityksen taitotieto, maine ja asiakaspiiri.

Tämän päätöksen sivulla 2 kuvattu kilpailukieltolauseke on sisältönsä sekä ajallisen että maantieteellisen ulottuvuutensa kannalta kohtuullinen eikä rajoita kilpailua enempää kuin yrityskaupan toteuttamiseksi ja hankinnan kohteen liiketoiminnan arvon säilyttämiseksi on välttämätöntä. Kilpailunrajoitus liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on välttämätön sen toteuttamiselle.

Tämän päätöksen sivulla 2 kuvattu Camel-tupakan yksimyyntioikeus ei muuta ennen yrityskauppaa vallinnutta tilannetta. Se on sisältönsä sekä ajallisen että maantieteellisen ulottuvuutensa kannalta kohtuullinen eikä rajoita kilpailua enempää kuin tuotemerkin hankinnan toteuttamiseksi ja kyseiseen tuotemerkkiin liittyvän liiketoiminnan arvon säilyttämiseksi on välttämätöntä. Kilpailunrajoitus liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on välttämätön sen toteuttamiselle.

Sen sijaan optio Winston-tupakan yksinmyyntioikeuteen ei liity välittömästi yrityskauppaan eikä ole välttämätön sen toteuttamiselle.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Seita hankkii RJR Finlandin tupakkaliiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla (kilpailunrajoituslain 11 d §).

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoituksena käyttöomaisuuden kauppaa koskevan sopimuksen kohdassa 8.1 sovitun kilpailukiellon sekä jakelusopimuksen kohdissa 1 ja 9.1 sovitut Camel-tupakan yksinmyyntioikeudet. Kilpailuvirasto ei hyväksy jakelusopimuksen kohdassa 10 sovittua Winston-tupakan yksinmyyntioikeutta koskevaa optiota liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.