Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

1.12.2000

Diaarinumero

1084/81/2000

Osapuolet

MD Järjestelmät Oy / Järjestöjen Tietotekniikka JTT Oy

Kilpailuvirastolle on 24.11.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Merkantildata -konserniin kuuluva MD Järjestelmät Oy (MD) hankkii määräysvallan Järjestöjen Tietotekniikka JTT Oy:ssä (JTT).

Merkantidata -konsernin liikevaihto vuonna 1999 oli yli 7 mrd mk. Kun Suomessa liiketoimintaa harjoittavan JTT:n liikevaihtoon (7 Mmk) lisätään Merkantildatan samalta toimialalta viimeisen kahden vuoden aikana hankkimien Oy PC-Superstore Ab:n[1] ja Getronics Finland Oy:n[2] liikevaihdot, kaupan kohteen liikevaihto ylittää 150 Mmk. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Oslon pörssissä noteerattu Merkantildata toimii informaatio- ja viestintäteknologiasektorilla. Suomessa toimintaa harjoitetaan tytäryhtiöiden Oy PC-Superstore Ab:n, MD Järjestelmät Oy:n, Gametech Oy:n, Wintel Finland Oy:n ja Getronics Finland Oy:n kautta. Pääosa Suomen liikevaihdosta kertyy systeemitoimituksista ja loppuosa palvelumarkkinoilta.

Kaupan kohde JTT tarjoaa tietoteknisiä palveluja lähinnä omistajajärjestöilleen.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa systeemitoimituksissa sekä palvelumarkkinoilla. Ilmoittaja arvioi osapuolten yhteisen markkinaosuuden jäävän alle 10 %:iin näillä segmenteillä Suomessa.

Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa MD Järjestelmät Oy hankkii määräysvallan Järjestöjen Tietotekniikka JTT Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 24.3.1999 dnro 153/81/99 Merkantildata ASA / Oy PC-Superstore Ab.

[2] Kilpailuviraston päätös 31.5.2000 dnro 375/81/2000 Merkantildata ASA / Getronics – konsernin pohjoismainen ICT – liiketoiminta.