Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.12.2001

Diaarinumero

1084/81/2001

Osapuolet

CRH Europe B.V. / Thermisol Finland Oy, Thermisol Sweden AB ja Thermisol Denmark A/S

Asian vireilletulo

CRH Europe B.V. (jäljempänä CRH) on 16.11.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti hankkineensa määräysvallan Thermisol Finland Oy:ssä, Thermisol Sweden AB:ssa ja Thermisol Denmark A/S:ssa (hankinnan kohteet jäljempänä yhdessä Thermisol tai Thermisol-yhtiöt).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Hankkija kuuluu kansainväliseen rakennusaineiden ja tarvikkeiden myyntiin ja markkinointiin erikoistuneeseen CRH-konserniin. Konsernin liiketoiminta on jaettu kahteen itsenäiseen liiketoimintadivisioonaan:

a) Materiaalit: sementti, kiviainekset, asfaltti ja pintakäsittelymateriaalit, valmisbetoni, maatalous- ja kemiallinen kalkki, merivesimagnesiumkloridi; ja

b) Tuotteet & Jakelu: valmisbetonituotteet sisältäen lattiapäällysteet, muuraustiilet, katupäällyste- ja kattotiilet, savitiilet, lattialevyt, eristetuotteet, turva-aidat, valokuvut, ilmastointituotteet, putket, lasituotteet (vain Yhdysvalloissa), rakennustuotteiden jakelu ja tee se itse -kauppaliikkeet.

CRH-konserni harjoittaa Suomessa liiketoimintaa tytäryhtiöidensä Lohja Rudus Oy Ab:n ja Finnsementti Oy:n kautta. Lohja Rudus valmistaa ja myy valmisbetonia, kiviaineksia, asfalttia ja ympäristöteknologiatuotteita Suomessa, Baltian maissa, Venäjällä ja Puolassa. Finnsementti valmistaa sementtiä Suomen markkinoille.

Thermisol-yhtiöt tuottavat ja myyvät EPS:stä (expandaple polystyrene; paisutettu polystyreenimuovi) valmistettavia eristysmateriaaleja. Thermisol Finlandilla on Suomessa tuotantolaitokset Nurmijärvellä, Vammalassa, Pietarsaaressa ja Rovaniemen maalaiskunnassa. Thermisol markkinoi Suomessa tuotteitaan Isora-tuotenimellä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CRH-ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 53 miljardia markkaa. Thermisol-yhtiöiden maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli [yli 150][1] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa Suomessa liiketoimintaa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Thermisol valmistaa EPS:stä eristysmateriaaleja. EPS-eristetuotteita käytetään pääasiassa rakennusteollisuudessa rakennuseristeinä seinissä, kattorakenteissa, perustuksissa ja lattioissa sekä jonkin verran maanrakentamisessa tie- ja katurakentamisen routaeristeenä sekä keventeinä. EPS:ää voidaan käyttää myös pakkausteollisuudessa, mutta Thermisol valmistaa EPS-eristetuotteita ainoastaan rakennusteollisuudelle. Thermisol valmistaa seuraavia EPS-tuotteita:

a) Tavalliset EPS-eristetuotteet, joita käytetään pääasiassa uudisrakentamisessa. Ne ovat standardituotteita, joita käytetään useaan eri käyttötarkoitukseen, kuten alapohja- ja routaeristeenä, lattia-, ääni-, seinä- ja kattoeristeenä sekä tie- ja vesirakentamisessa käytettävänä tukieristeenä.

b) EPS-ytimiset sandwich-elementit, joita käytetään kylmähygieniarakennusten rakenteissa. Näiden elementtien lisäksi tarvitaan kantava rakenne, joka pitää elementit pystyssä. Sandwich-elementtejä ei voida käyttää eristeenä lattiarakenteessa tai perustuksissa.

c) EPS-”erikoistuotteet”; näitä ovat kuumalankamenetelmällä valmistetut, asiakaskohtaisesti räätälöidyt eristetuotteet (esim. auton korin eristystuotteet ja putkieristetuotteet). Thermisol myy näitä tuotteita ainoastaan hyvin vähäisessä määrin.

EPS:n lisäksi eristetuotannossa käytetään pääasiassa mineraalikuituja, eloperäisiä aineita (kuten puu- ja sellukuitua), XPS:ää (extruded polystyrene) ja PUR:ia (polyuretaani). Lisäksi erityisesti maanrakentamisessa käytetään jonkin verran lekasoraa. Kaikilla näillä on omat ominaisuutensa. Ilmoittajan mukaan mineraalikuiduista valmistettavat eristeet (lasivilla- ja kivivilla/vuorivillatuotteet) hallitsevat rakennuseristemarkkinoita. Ilmoittajan näkemyksen mukaan em. aineista valmistetut eristetuotteet ovat kilpailevia EPS-eristetuotteiden kanssa, joten ilmoittaja pitää yrityskaupan kannalta relevantteina markkinoina rakennusteollisuudelle valmistettavien eristetuotteiden valmistusta ja myyntiä Suomessa. Markkinoiden kansallista luonnetta puoltaa ilmoittajan mukaan mm. se, että EPS-eristetuotteiden kuljetuskustannukset ovat suhteellisen korkeat.

Kilpailuviraston arvion mukaan markkinat tulisi määritellä kapeammiksi rakennusteollisuudelle valmistettujen ja myytyjen EPS-eristetuotteiden markkinoiksi, sillä eri eristetuotteita valmistavat eri yritykset, valmistusmenetelmät eroavat toisistaan ja eri materiaaleista valmistetuilla tuotteilla on suuria hintaeroja. Lisäksi markkinat voidaan viraston arvion mukaan edelleen jakaa EPS-eristeen käyttökohteen perusteella kapeampiin segmentteihin siten, että esimerkiksi rakennuksen perusteisiin käytettävät EPS-eristetuotteet muodostavat omat relevantit hyödykemarkkinansa. Eri käyttökohteissa käytetään erilaisia EPS-eristetuotteita ja toimittajien markkina-asema vaihtelee käyttökohteittain – esimerkiksi Thermisolin markkina-asema on huomattavan vahva rakennuksen perusteissa käytettävissä EPS-eristeissä ja suhteellisen vähäinen seinä- ja kattorakenteisiin käytettävissä EPS-eristeissä. Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista täsmällisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston muilta markkinaosapuolilta saamien lausuntojen perusteella ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että esillä olevalla yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Markkinamäärittelystä riippumatta yrityskaupan osapuolten toiminnassa ei ole horisontaalisia eikä vertikaalisia päällekkäisyyksiä. CRH ei valmista eikä myy EPS-pohjaisia eristetuotteita tai muita yllä kuvattuja eristetuotteita Suomessa tai sen lähialueilla. Ilmoittaja arvioi Suomen EPS-eristetuotteiden valmistus- ja myyntimarkkinoiden arvoksi rakennusteollisuudessa vuonna 2000 [yli 180] miljoonaa markkaa, josta Thermisolin markkinaosuus on [yli 45] %. Thermisolin asema on erityisen vahva rakennuksen perustuksiin käytettävissä eristeissä (markkinaosuus [50–70] %), sen sijaan seinä- ja kattorakenteissa käytettävissä eristeissä ja kuumalankamenetelmätuotteissa Thermisolin markkinaosuus on ilmoittajan mukaan erittäin pieni eikä se nouse kovin suureksi myöskään sandwich-elementtien markkinoilla, joissa Thermisolin markkinaosuus noin [ ]. Thermisolin lisäksi alalla toimii useita pienempiä kilpailijoita, joista suurimmat ovat Pipelife M-Plast Oy ja UK-Muovi Oy noin [10–20] % markkinaosuuksillaan.

Kilpailuvirasto on tapausta käsitellessään selvittänyt järjestelyn seurauksena mahdollisesti syntyviä kielteisiä portfolio- eli lähimarkkinavaikutuksia, sillä osapuolet ovat markkinajohtajia Suomessa omilla markkinoillaan (CRH:n konserniin kuuluva Finnsementti Oy on Suomen ainoa sementin tuottaja ja Lohja Rudus Oy Ab on Suomen johtava valmisbetonin valmistaja sekä lisäksi vahva kiviaineksen toimittaja). Portfoliovaikutusten syntymisen sulkee pois erityisesti se, että EPS-eristetuotteita, sementtiä, valmisbetonia ja kiviaineksia hankkivat eri asiakkaat. EPS-eristetuotteita voidaan varastoida pitkäksi aikaa ja valtaosa myynnistä tapahtuu tukkukauppiaiden kautta. CRH:n valmistamien tuotteiden (erityisesti valmisbetonin) varastointi on hankalaa ja tuotteet myydään useimmiten suoraan loppukäyttäjille. Tuotteita ei voida näin ollen sitoa toisiinsa, sillä niitä ei voida yhdistää samaan kaupalliseen transaktioon. Lisäksi osapuolten valmistamien rakennustuotteiden osuus on suhteellisen pieni rakennusyritysten tyypillisesti ostamien rakennustuotteiden arvosta, mikä osaltaan pienentää yrityskaupan osapuolten markkinavoimaa.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksina hyväksyttäväksi kauppakirjassa olevia kilpailu- ja rekrytointikieltoja[2]. Kauppakirjassa sovitun kilpailukiellon mukaan myyjätahoon kuuluvat [ ] eivät harjoita itse tai määräysvallassaan olevan yhtiön kautta sellaista liiketoimintaa, joka on olennaisesti samankaltaista kuin siirrettävien yhtiöiden toiminta. Kilpailukielto on voimassa [ ] kuukautta ja se rajautuu niille maantieteellisille alueille, joilla hankittavat yhtiöt toimivat kaupantekohetkellä.

Kauppakirjan mukaan myyjä sitoutuu olemaan ottamatta palvelukseensa sellaista siirrettävien yhtiöiden ylemmän johtotason henkilöä, joka on tällä hetkellä yhtiöiden palveluksessa tai joka on ollut sopimuksen allekirjoittamista edeltäneiden [ ] kuukauden aikana yhtiöiden palveluksessa. Rekrytointikielto on voimassa [ ] kuukautta.

Ilmoittajan mukaan kilpailu- ja rekrytointikielto ovat välttämättömiä, jotta hankinnan kohteen sisältämä goodwill ja tietotaito saadaan kokonaisuudessaan siirretyksi ostajalle. Ilmoittajan hakema rekrytointikielto koskee Thermisol-yhtiöiden tiettyjen avainhenkilöiden lisäksi myös sellaisia avainhenkilöitä, jotka ovat hiljattain poistuneet Thermisol-yhtiöiden palveluksesta. Myös tällaisilla henkilöillä on yksityiskohtaisia tietoja hankinnan kohteesta, jolloin ilmoittaja katsoo näitä henkilöitä koskevan rekrytointikiellon vastaavasti perustelluksi kuin tällä hetkellä Thermisol-yhtiöiden palveluksessa olevia avainhenkilöitä koskevan rekrytointikiellon.

Kilpailuviraston arvion mukaan osapuolten väliset sitoumukset liittyvät välittömästi yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi. Rekrytointikiellon osalta Kilpailuvirasto kuitenkin huomauttaa, että se voi koskea ainoastaan avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CRH Europe B.V. hankkii määräysvallan Thermisol Finland Oy:ssä, Thermisol Sweden AB:ssa ja Thermisol Denmark A/S:ssa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy edellä selostetut ilmoittajan hakemat kilpailu- ja rekrytointikiellot liitännäisrajoituksiksi. Kilpailukielto voi kuitenkin koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Rekrytointikielto voi koskea ainoastaan aktiivista avainhenkilöiden rekrytointia.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ilmoittaja on 7.12.2001 kirjallisesti muuttanut liitännäisrajoitushakemustaan.