Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

5.1.2001

Diaarinumero

1085/81/2000

Osapuolet

Terca Bricks N.V. / Optiroc Ejendomme A/S

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 5.12.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Terca Bricks N.V. (jäljempänä Terca) hankkii Optiroc Ejendomme A/S:ltä (jäljempänä Optiroc) tämän poltettujen tiilien liiketoiminnan[1]. Liiketoimintaa harjoitetaan Suomen lisäksi Tanskassa, Virossa, Norjassa ja Ruotsissa. Lisäksi kaupassa siirtyy Iso-Britanniassa sijaitseva myyntiyhtiö. Ilmoitus oli olennaisesti puutteellinen ja kilpailunrajoituslain 11 e §:n mukainen määräaika alkoi kulua 14.12.2000, kun ilmoituksen puutteet oli korjattu.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Terca valmistaa ja myy seinätiiliä. Se kuuluu itävaltalaiseen Wienerberger-konserniin, joka on Euroopan suurin poltettujen tiilien valmistaja. Terca ja mikään muu Wienerberger -konserniin kuuluva yritys ei ole aikaisemmin harjoittanut Suomessa tiililiiketoimintaa.[2]

Optiroc valmistaa ja myy seinätiiliä ja kalkkikivituotteita. Hankinnan kohde kuuluu Heidelberger Zement -rakennusmateriaalikonserniin. Optiroc harjoittaa Suomessa liiketoimintaa Optiroc Oy Ab:n kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Wienerberger-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 8 miljardia markkaa ja hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 306 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan tiilet kuuluvat verhoilutuotteina laajempiin julkisivumateriaalien markkinoihin. Julkisivutiilien (tarkemmin: tiilet, kalkkihiekkatiilet sekä seinälaastit) lisäksi julkisivumarkkinoille kuuluvat ilmoittajan mukaan julkisivulaatat, seinäelementit, betonielementit, lasi, teräslevy ja puu. Ilmoittajan mukaan nämä tuotteet ovat korvattavissa toisillaan mm. hinnan ja käyttötavan suhteen. Ilmoittaja katsoo relevantin maantieteellisen markkina-alueen olevan Suomen laajuinen.

Ilmoittajan mukaan Optirocin markkinaosuus Suomen julkisivutuotteiden markkinoilla on noin 9 %. Tiilien (poltetut tiilet sekä kalkkihiekkatiilet) osuus Suomen rakennusteollisuudessa käytetyistä julkisivutuotteista on ilmoittajan mukaan noin 13 % puun ollessa käytetyin tuote noin 40 % osuudella. Kilpailuviraston selvitysten ja aikaisemman tapauskäytännön[3] mukaan kaikkia julkisivumateriaaleja ei voida lukea samoille markkinoille kuuluviksi, vaan tiilet muodostavat omat markkinansa. Myöskin useimmat Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet ovat katsoneet, että tiilet muodostavat omat relevantit markkinansa mahdollisine alamarkkinoineen (poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet erikseen).

Kilpailuviraston selvitysten mukaan Optiroc Oy:n markkinaosuus Suomen poltettujen tiilien markkinoilla on noin 50–60 %. Optirocin lisäksi näillä markkinoilla toimivat myös Tiileritehtaat Oy (Seppälän Tiili Oy, Keramia Oy ja Ylivieskan Tiili Oy) noin 35–45 %:n markkinaosuudella sekä Raikkonen Oy alle 10 %:n markkinaosuudellaan. Järjestely ei Kilpailuviraston arvion mukaan muuta kilpailutilannetta tiilimarkkinoilla, koska Terca emoyhtiöineen ei ole aikaisemmin harjoittanut tiililiiketoimintaa Suomessa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Tercalle kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Terca Bricks N.V. hankkii Optiroc Ejendomme A/S:ltä tämän poltettujen tiilien liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d § ja 11 e §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Optirocille jää kalkkihiekkatiilien (Calcium Silicate Brick Units = CSU) tuotanto sekä Premix ja Exclay -tuoteryhmiin liittyvä liiketoiminta. Premix -tuoteryhmään kuuluvat esisekoitetut rakennusmateriaalit kuten rappaukset, laastit, liimat ja laattalaastit. Exclay -tuoteryhmä käsittää kevyiden lisäaineiden (esim. LECA) valmistuksen ja myynnin.

[2] Wienerberger-konserni harjoittaa Suomessa ainoastaan muoviputkiliiketoimintaa Kaavilla ja Utajärvellä.

[3] Ks. esim. Kilpailuviraston päätös Optiroc Oy:n alennuskäytännöstä 18.3.1997, dno 96/61/95.