Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.2.2004

Diaarinumero

1088/81/2003

Osapuolet

Powest Oy / Nordic Energy Oy

Asian vireilletulo

Powest Oy (jäljempänä ”Powest”) on 6.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Nordic Energy Oy:ssä (jäljempänä ”NE”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Powest on Pohjolan Voima Oy:n (jäljempänä ”PVO”) tytäryhtiö. PVO on yksityinen energia-alan konserni, joka tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen Suomessa. Sen suurimmat osakkaat ovat UPM-Kymmene Oyj, Stora-Enso Oyj, Kymppivoima Tuotanto Oy ja Etelä-Pohjanmaan Voima Oy. PVO:n tuotantoyhtiöt jalostavat energiaa vedestä, tuulesta, uraanista, puusta, turpeesta, hiilestä ja kaasusta. Powest tuottaa ja myy itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta sähkön ja lämmön tuotantoon, siirtoon ja kauppaan liittyviä palveluita sekä käy sähkökauppaa.

NE tuottaa ja myy sähköä (tukkukauppa) suomalaisilla energiamarkkinoilla sekä harjoittaa sähköön liittyvien finanssituotteiden pörssikauppaa. Yrityksen asiakkaita ovat mm. teollisuuden ja kaupan yritykset, kunnat ja muut energia-alan yritykset. NE toimittaa sähköä asiakkailleen pitkäaikaisilla sopimuksilla. Järjestelyn jälkeen NE jatkaa toimintaansa Powest Oy:n tytäryhtiönä.

Järjestelyssä selvitystilassa oleva TXU Europe Group Plc (in administration) on myynyt Powestille omistamansa 80,1 prosenttia NE:n osakkeista. Kaupan jälkeen Powest omistaa kaikki NE:n osakkeet. Järjestelyyn liittyen NE on myynyt hallussaan olevat PVO:n osakkeet Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:lle, Kokkolan kaupungille, Kymppivoima Tuotanto Oy:lle, Oulun kaupungille, Perhonjoki Oy:lle, Päijät-Hämeen Voima Oy:lle ja Stora Enso Oyj:lle. NE:n omistamat PVO:n osakkeet oikeuttavat saamaan energiaa hiili-, kaasu-, turve- ja öljyvoimalaitoksista, joiden yhteenlaskettu teho on yli 500 megawattia. Kaikki em. ostajat ovat ennestään PVO:n osakkaita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

PVO:n yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 670 miljoonaa euroa vuonna 2002. NE:n liikevaihto oli vastaavasti noin 259 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kaupan osapuolet toimivat sähkön tuottamisen, sähkön tukkumyynnin ja sähköön liittyvien finanssituotteiden pörssikaupan markkinoilla. NE:n sähkön tuotanto ja tukkumyynti ovat kuitenkin koostuneet ainoastaan PVO:n osakkuuden kautta saadusta osuudesta PVO:n tuotannosta. Näin ollen osapuolten toiminnassa on varsinaista päällekkäisyyttä ainoastaan sähköön liittyvien finanssituotteiden pörssikaupan markkinoilla. Keskittymän markkinaosuus Suomessa on sähkön pörssikaupan markkinoilla [alle 20][1] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Powest Oy hankkii määräysvallan Nordic Energy Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.