Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.1.2002

Diaarinumero

1089/81/2001

Osapuolet

General Electric Company/Bently Nevada Corporationin liiketoiminta

Asian vireilletulo

General Electric Company (jäljempänä GE) on 07.12.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii Bently Nevada Corporationin liiketoiminnan (jäljempänä Bently) yrityskauppaa koskevassa sopimuksessa (Asset Purchase Agreement) ja sen liitteessä määriteltyjä toimintoja lukuun ottamatta.

Yrityskaupan osapuolet ja niiden liiketoiminnat

GE on yhdysvaltalainen maailmanlaajuisesti toimiva monialayritys. Sen yritysryhmään kuuluvat yhteisöt toimivat mm. lentokonemoottoriteollisuudessa, sovelluksissa, pääomapalveluissa, informaatiopalveluissa, voimajärjestelmissä, valaistuksessa, lääketieteellisissä järjestelmissä, teollisissa järjestelmissä, muoviteollisuudessa, lähetystoiminnassa (NBC) ja kuljetusjärjestelmissä. Yritysryhmään kuuluva GE Power Systems (jäljempänä GEPS) on sähköntuotantoteknologian, energiapalveluiden ja -hallintajärjestelmien toimittaja. Sen liiketoimintayksiköt suunnittelevat ja valmistavat mm. voimalaitosten turbiineja ja generaattoreita.

Bently on yhdysvaltalainen maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka valmistaa ja tarjoaa koneiden ja laitteiden kunnon arviointiin ja hallintaan tarkoitettuja laitteisto- ja ohjelmistotuotteita sekä niihin liittyviä palveluja. Bently valmistaa ja tarjoaa erityisesti tuotteita, jotka soveltuvat koneiden ja laitteiden kunnon valvontaan ja suojaustoimintoihin. Sensorien osalta Bently on ilmoittajan mukaan aktiivinen ainoastaan värinäsensorien[1] ja niihin liittyvien ohjelmistojen valmistuksessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

GE hankkii Bentlyn liiketoiminnan, joten kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukainen yrityskauppa. GE-ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 858 mrd mk ja Bentlyn noin [alle 2][2] mrd mk. Lain 11 a §:n edellyttämät liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Bently harjoittaa liiketoimintaa Suomessa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Yrityskauppa liittyy laitteistoihin ja ohjelmistoihin, joita käytetään koneiden ja laitteiden kunnonarviointiin ja valvontaan (Condition Monitoring -tuotteet, jäljempänä CM-tuotteet). Pääasiallisia CM-tuotteita ovat ilmoittajan mukaan sensorit (esim. värinä-, infrapuna- ja ultraäänisensorit) ja analyyttiset prosessit (esim. öljyanalyysit ja korroosioanalyysit). Kunnossapidon mittaukseen käytettävistä sensoreista värinäsensorit mittaavat koneen ja laitteen värinätilaa. Värinätilan mittaukseen käytetään kiihtyvyys-, nopeus- ja siirtymäsensoreita. Kiihtyvyyssensorit mittaavat värähtelyn kiihtyvyyttä (m/s2), nopeussensorit mittaavat liikkeen nopeutta (mm/s) ja siirtymäsensorit mittaavat asemaa (mm). Kunnossapidon mittaukseen käytettävät infrapunasensorit mittaavat laitteen lämpötilaa ja ultraäänisensorit laitteesta tai prosessista syntyvää korkeataajuista värähtelyä. GE:llä ja Bentlyllä ei ilmoittajan mukaan ole toimintoja infrapuna- ja ultraäänisensoreissa.

Värinäsensorit muodostavat ilmoittajan mukaan erilliset relevantit tuotemarkkinat. Värinätilan tarkkailuun käytettäviä sensoreita ei voida korvata muilla sensoreilla eikä sensoreita, joita käytetään esim. koneiston lämmön, paineen tai kosteuden tarkkailuun, voida puolestaan käyttää värinätilan tarkkailuun.

Ilmoittaja katsoo, että CM-tuotteiden ja värinätilan tarkkailuun käytettävien laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden markkinat ovat maailmanlaajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupalla voidaan katsoa olevan vaikutuksia tuotantolaitoksen koneiden ja laitteiden hallinnan markkinoilla ja erityisesti koneiden ja laitteiden kunnon arviointiin ja valvontaan käytettävien laitteiden sekä niihin liittyvien ohjelmistojen ja palveluiden markkinoilla.

Yrityskaupan osapuolet eivät ilmoittajan mukaan kuitenkaan kilpaile toistensa kanssa, sillä GE:llä ei ole tuotteita laajemmin määritellyissä CM-tuotteissa tai kapeammin määrittelyissä värinätilan tarkkailuun tarkoitetuissa laitteisto- ja ohjelmistotuotteissa. Sensoreiden osalta GE:llä on ilmoittajan 27.12.2001 antaman selvityksen mukaan toimintoja esim. lämpötilaa ja painetta mittaavien sensoreiden valmistuksessa. Ko. sensorit eivät kuitenkaan kilpaile Bentlyn valmistamien värinätilan tarkkailuun käytettävien sensoreiden kanssa. GE:llä ei ole toimintoja värinätilaa mittaavien sensoreiden valmistuksessa. Ilmoittajan 28.12.2001 antaman selvityksen mukaan GE ei myöskään kilpaile Bentlyn kanssa sensoreihin liittyvien ohjelmistojen osalta. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskaupassa ei siten synny horisontaalisia päällekkäisyyksiä.

CM-tuotteiden kokonaismyynti Euroopassa[3] vuonna 2000 oli ilmoittajan arvion mukaan noin 1,8 mrd mk ja värinätilan tarkkailuun käytettävien laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden markkinoilla noin 1,3 mrd mk. Bentlyn markkinaosuus värinätilan tarkkailuun käytettävien laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden markkinoilla Euroopassa on ilmoittajan mukaan [15–25] %. Ilmoittaja arvioi, että osuus vastaa Bentlyn osuutta myös Suomen markkinoilla. Bentlyn tärkeimpiä kilpailijoita kaikkien CM-tuotteiden myynnissä Euroopassa ovat ilmoittajan mukaan mm. AB SKF, Bruel&Kjaer Vibro, Emerson Process Management, Rockwell Entek IRD ja CorrOcean ASA. Värinäsensoreiden osalta Bentlyn tärkeimpiä kilpailijoita ovat mm. PCB Piezotronics, Inc. ja Vibration Specialty Corporation (VSC).

Ilmoittajan mukaan GE:n liiketoiminnoista ainoastaan turbiinitoiminta liittyy Bentlyn valmistamiin ja tarjoamiin tuotteisiin. Bentlyn toimittamia laitteita käytetään mm. turbiineissa ja kompressoreissa. Yrityskaupan seurauksena GE integroituu vertikaalisesti värinätilan tarkkailuun käytettävien laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden markkinoille. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskaupasta ei kuitenkaan aiheudu haitallisia vertikaalisia vaikutuksia. Markkinoilla on kilpailevia turbiini/generaattori-yhdistelmien ym. kokonaistoimittajia sekä värinätilan tarkkailuun käytettävien laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden toimittajia, joten keskittymän seurauksena ei Kilpailuviraston arvion mukaan aiheudu kilpailijoiden sulkemista pois markkinoilta.

Kilpailuviraston arvion mukaan kaupalla ei ole myöskään kilpailua rajoittavia monialavaikutuksia.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskauppasopimuksen kohdan 5.04 (a) mukaisia kilpailunrajoituksia, joiden perusteella Bently ja sen osakkeenomistajat (liitännäisrajoitusten yhteydessä Bentlyllä tarkoitetaan myyjää, jäljempänä käytetään yhteistä nimitystä myyjätaho)[4] sopivat […] vuoden ajan: i) [kilpailukielto], ii) tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta [neuvontapalveluiden tarjoamisen kielto], iii) tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta [rekrytointikielto], iv) [toimintakielto] ja v) tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta [salassapitovelvoitteet].

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös yrityskauppasopimuksen kohdan 5.04 (b) mukaista ehtoa, jonka mukaan myyjätaho sitoutuu vi) [salassapitovelvoitteet].

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi lisäksi yrityskauppasopimuksen kohdan 6.05 mukaista ehtoa, jonka mukaan hankkija, GE, sitoutuu siihen, että […] ajan GEPS, GEPS:n tytäryhtiöt ja muut GE:n osastot, jotka toimivat voimajärjestelmäalalla eivät: i) [rekrytointikielto] ja ii) tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta [salassapitovelvoitteet].

Ilmoittaja on todennut mainittujen ehtojen liittyvän suoraan yrityskauppaan ja olevan välttämättömiä sen toteuttamiselle. Ilmoittaja on 27.12.2001 antamassaan selvityksessä todennut, ettei GE:llä tällä hetkellä oleva taitotieto ole sellaista, jota voitaisiin käyttää värinäsensoreiden tai muiden värinäntarkkailuvälineiden valmistukseen. GE:lle on siten välttämätöntä, että tämä taitotieto suojataan […] vuoden ajaksi.

Myyjätaholle asetettua (sopimuksen kohta 5.04) kohdan i) mukaista kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle. Kilpailukiellon asiallinen sisältö on rajattu koskemaan niitä hyödykemarkkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen kaupan toteuttamista. Kilpailukielto voidaan asettaa myyjälle ja myyjän asemassa oleville osakkeenomistajille, jotka taitotietonsa perusteella voisivat ilman kilpailukieltoa aloittaa nopeasti hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa toimintaa. Ko. tapauksessa vähemmistöosakasta voidaan pitää tällaisessa asemassa olevana tahona. Kiellon ajallista ulottuvuutta voidaan pitää kohtuullisena taitotiedon siirtymisen suojaamiseksi. Kiellon alueellisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto katsoo kuitenkin, että kilpailukielto voi koskea vain sitä maantieteellistä aluetta, jolla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen kaupan toteuttamista.

Kohdan iii) rekrytointikieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättöminä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle. Rekrytointikielto voidaan ko. tapauksessa asettaa kilpailukiellon tavoin myyjänä olevalle vähemmistöosakkaalle, joka taitotietonsa osalta voisi ilman kilpailukieltoa aloittaa nopeasti hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa toimintaa. Kilpailuvirasto toteaa kuitenkin, että aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia ja se voi kohdistua vain kaupan kohteen johto- ja avainhenkilöihin. Kiellon ajallista ulottuvuutta voidaan pitää kohtuullisena.

Kohdan ii) mukaista neuvontapalveluiden tarjoamisen kieltoa ja kohdan iv) mukaista toimintakieltoa sekä kohtien v) ja vi) mukaisia salassapitovelvoitteita voidaan pitää välttämättöminä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtämiseksi ostajalle vain siltä osin kuin niiden rajoittava vaikutus ei ylitä hyväksyttävän kilpailukiellon vaikutusta.

Hankkijalle asetettu (sopimuksen kohta 6.05) kohdan i) mukainen rekrytointikielto voi olla yrityskaupan välttämätön edellytys ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esim. silloin, kun yrityskaupassa jaetaan ostajan ja myyjän kesken liiketoiminta, joka on muodostanut yhtenäisen taloudellisen kokonaisuuden. Yrityskaupan ulkopuolelle jäävät omaisuuserät eivät Kilpailuviraston näkemyksen mukaan muodosta em. tilannetta, vaan GE saa hallintaansa Bentlyn keskeisimmät toiminnot. Ilmoittaja on todennut keskeisten toimintojen siirtymisen myös ilmoituksessa. Kilpailuvirasto ei siten hyväksy liitännäisrajoituksena hankkijalle asetettua rekrytointikieltoa.

Hankkijalle asetettua kohdan ii) mukaista salassapitovelvoitetta ei voida pitää yrityskaupan toteuttamisen välttämättömänä edellytyksenä. Kilpailuvirasto on arviossaan ottanut huomioon edellä rekrytointikieltoa koskevassa kohdassa esitetyt perustelut ja sen, ettei rajoituksen välttämättömyydestä ole annettu Kilpailuvirastolle muuta lisäselvitystä. Kilpailuvirasto ei siten hyväksy liitännäisrajoituksena hankkijalle asetettua salassapitovelvoitetta.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa General Electric Company hankkii Bently Nevada Corporationin liiketoiminnan yrityskauppaa koskevassa sopimuksessa ja sen liitteessä määriteltyjä toimintoja lukuun ottamatta.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksina myyjätaholle asetetut kilpailunrajoitukset edellä Liitännäisrajoitukset -kohdassa mainituin rajoituksin.

Kilpailuvirasto ei hyväksy liitännäisrajoituksena hankkijalle asetettua rekrytointikieltoa ja salassapitovelvoitetta.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b §, 11 d § ja 11 f §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Värinäsensorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä PSK-standardisointiyhdistys ry:n standardisarjan 5701 mukaisesti määriteltyä värähtelyanturia.

[2] Hakasulkeisiin [ ] merkityissä kohdissa tieto tai tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Ml. Saksa, Ranska, Italia, Englanti, Portugali, Espanja, Benelux-maat, Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi, Itävalta, Kreikka, Irlanti ja Sveitsi.

[4] Yrityskauppaa koskevan sopimuksen kohdassa 5.04 (a) myyjätahosta on käytetty nimitystä ”Seller Party”.