Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.12.2000

Diaarinumero

1090/81/2000

Osapuolet

Fortum Energiatalo Oy / Inergia Oy:n sähkönmyyntiliiketoiminta

Asian vireilletulo

Fortum Energiatalo Oy on 30.11.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle hankkivansa Inergia Oy:n sähkönmyyntiliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fortum Energiatalo Oy:n (Fortum Energiatalo) pääasiallisena toimialana on energiatuotteiden ja -palveluiden myynti ja välittäminen sekä näihin liittyvä liiketoimintakonseptien kehittäminen, myynti ja vuokraaminen. Fortum Energiatalo on osa Fortum Oyj:tä (Fortum), joka on vertikaalisesti integroitunut sähkön tuotantoa, tuontia, suur- ja pienasiakasmyyntiä sekä verkkoliiketoimintaa harjoittava konserni. Lisäksi Fortum toimii öljy- ja kaasualalla. Inergia Oy (Inergia) on Inarin kunnan kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on sähkölaitostoiminta, sähköurakointi ja sähkötarvikkeiden vähittäis- ja tukkukauppa.

kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Ilmoitetussa yrityskaupassa on kyse kilpailunrajoituslain 11 §:n 2 kohdan mukaisesta liiketoiminnan hankinnasta. Fortumin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1999 oli noin 49 miljardia markkaa. Inergian liikevaihto vuonna 1999 oli noin 40 milj. markkaa, josta sähkönmyyntiliiketoiminnan osuus oli noin […][1]. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan Koillis-Pohjan Sähkö Oy:n liikevaihto sekä Fortumille siirtyneen Stora Enso Oyj:n sähkövoimaliiketoiminnan liikevaihdon arvo, jolloin yrityskaupan kohteen liikevaihto ylittää 150 milj. markkaa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Liitännäisrajoitukset

Yrityskaupan ilmoittaja esittää liitännäisrajoitukseksi kieltoa, jonka mukaan myyjä (Inergia) pidättäytyy omistamansa sähkönjakeluverkon alueella loppuasiakkaille tapahtuvasta sähkön myyntitoiminnan harjoittamisesta […] vuoden ajan luovutuspäivästä alkaen. Ilmoittajan mukaan rajoitus on luonteva ja yleinen yrityskauppaan kuuluva myyjän kilpailukielto. Lisäksi esitetään liitännäisrajoitusta, jonka mukaan ostaja (Fortum Energiatalo) sitoutuu pitämään vuoden 2002 loppuun saakka […] energiahinnat […] tasolla. Ilmoittajan mukaan rajoitus on otettu luovutussopimukseen kuntataustaisen myyjän esityksestä ja sen tarkoituksena on turvata kunnan asukkaiden sähkön hintataso nousuilta määräaikana kaupan jälkeen.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi. Kilpailunrajoitus liittyy välittömästi kaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle, sillä yrityskaupassa ostajalle siirtyy myyjän sähkönmyyntiliiketoiminnan asiakaspiiri. Kilpailukieltoa voidaan pitää asiallisen sisältönsä ja maantieteellisen ulottuvuutensa osalta kohtuullisena. Kilpailuviraston arvion mukaan kohteen liiketoiminnan haltuunotto ei kuitenkaan edellytä yli kahden vuoden suojaa myyjän taholta tulevalta kilpailulta. Ilmoittaja ei ole tuonut esille, että kaupassa siirtyisi ostajalle Inergian asiakaspiirin ohella sen taitotietoa taikka mainetta.

Ostajalle asetettua velvoitetta energiahintojen pitämisestä määräajan […] tasolla ei voida Kilpailuviraston arvion mukaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi. Ilmoittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteita, joiden nojalla olisi arvioitavissa, että yrityskauppaa ei olisi voitu toteuttaa ilman mainittua kilpailunrajoitusta tai että yrityskaupan toteuttaminen olisi ollut ilman rajoitusta selvästi epävarmempaa.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupan seurauksena Inergian sähkönmyynti siirretään osaksi Fortum Energiatalon sähkönmyyntiä. Samalla siirtyvät Inergialta sähkönsä ostavat 5 500 asiakasta Fortum Energiatalon asiakkaiksi. Ilmoittajan mukaan kyse on pääosin sähkön pienasiakaskaupasta. Inergia keskittyy yrityskaupan jälkeen sähkönjakelu- ja siirtoliiketoimintaan sekä Inergian Venäjän yhteyden kehittämiseen. Inergian verkko on kytkettynä Luoteis-Venäjän kantaverkkoon vuoden 2000 loppuun asti, minkä jälkeen Inergia kytkeytyy Suomen kantaverkkoon.

Ilmoittaja pitää relevantteina markkinoina sähkön pienasiakaskauppaa Suomessa. Pien-asiakaskaupassa on kyse sähkön vähittäismyynnistä. Fortumin markkinaosuus sähkön vähittäismyynnin markkinoilla Suomessa on noin [10–20] %. Fortumin suurimmat yksittäiset kilpailijat sähkönvähittäismyynnin markkinoilla ovat Vattenfall (markkinaosuus [10–20] %), Helsingin Energia ([5–15] %) ja Espoon Sähkö ([0–10] %). Sähkön vähittäismyyjät ovat lisäksi muodostaneet markkinointitarkoituksessa erilaisia liittoutumia kuten esimerkiksi Fortum Energiapartnerit (markkinaosuus [15–25] %), Voimatori [10–20 %] ja Kymppivoima [5–15 %]. Inergian markkinaosuus sähkön vähittäismyynnin markkinoilla on [0–5] %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia kapeimmillakaan ajateltavissa olevilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fortum Energiatalo Oy hankkii Inergia Oy:n sähkönmyyntiliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy liitännäisrajoitukseksi myyjää eli Inergia Oy:tä koskevan kilpailukiellon kahden vuoden ajaksi yrityskaupan toteuttamishetkestä lukien. Kilpailuvirasto ei hyväksy liitännäisrajoitukseksi velvoitetta, jonka mukaan ostaja eli Fortum Energiatalo Oy sitoutuu pitämään vuoden 2002 loppuun saakka […] energiahinnat […] tasolla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.