Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

12.12.2000

Diaarinumero

1091/81/2000

Osapuolet

Rheinische Kunststoffwerke GmbH / UPM-Kymmene Oyj:n polyeteenikalvo- ja suursäkkiliiketoiminnot Porissa

Kilpailuvirastolle on 28.11.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Rheinische Kunststoffwerke GmbH (RKW) hankkii UPM-Kymmene Oyj:n polyeteenikalvo- ja suursäkkiliiketoiminnot Porissa.

RKW:n yritysryhmän liikevaihto vuonna 1999 oli noin [3][1] mrd ja hankinnan kohteen noin [200] mmk. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

RKW toimii polyeteenista (PE) ja polypropeenista (PP) valmistettujen kalvojen tuottajana, painajana ja edelleen jalostajana. PE ja PP ovat lähisukuisia raaka-aineita. PE:tä käytetään lähinnä pehmeissä pakkauksissa kuten muovikasseissa ja jätesäkeissä. PP:stä voidaan valmistaa eräitä kovempia ja kirkkaampia muovikalvoja.

Hankinnan kohde toimii PE-kalvojen valmistajana ja jalostajana sekä suursäkkien valmistajana ja jalostajana. Suursäkit eivät aikaisemmin ole kuuluneet RKW:n tuoteportfolioon.

Ilmoittajan mukaan relevantit tuotemarkkinat ovat siten PE-kalvojen ja suursäkkien markkinat. PE-kalvomarkkinoiden arvo on ilmoittajan mukaan noin miljardi markkaa, ja hankinnan kohteen markkinaosuus Suomessa on noin [5–15] %. RKW:n myynti Suomeen on ollut marginaalista. Arvoltaan noin 60 mmk:n suursäkkimarkkinoilla Suomessa toimii vain kaksi valmistajaa noin kolmanneksen markkinaosuudella kumpikin. Tuonnin osuus on siten noin kolmanneksen, mikä viittaa siihen, että markkinat saattavat olla kansallisia laajemmat.

Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Rheinische Kunststoffwerke GmbH hankkii UPM-Kymmene Oyj:n polyeteenikalvo- ja suursäkkiliiketoiminnot Porissa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.