Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.3.2002

Diaarinumero

1093/81/2001

Osapuolet

Axel Johnson International AB / Förankra ABT AB

Asian vireilletulo

Axel Johnson International AB on 28.2.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Förankra ABT AB -nimisessä yhtiössä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Axel Johnson International AB (A.J. International) on osa ruotsalaista yksityisessä omistuksessa olevaa Axel Johnson Group -yritysryhmää. A.J. International, Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc. ja Axfast BV muodostavat neljä oikeudellisesti ja taloudellisesti itsenäistä konsernia. A.J. Internationalin tytäryhtiöllä Eigenbrodt AB:llä on Suomessa tukkuliike H. Eigenbrodt AB, Filial Widni i Finland, joka maahantuo ja markkinoi tuotteita ajoneuvo- ja metalliteollisuudelle. Yhtiön valikoimaan kuuluvat myös Förankra ABT AB:n valmistamat kuorma-autojen ja perävaunujen kuormatilaan asennettavat välitasopalkistot ja sidontakiskot. Lisäksi A.J. Internationalilla on Suomessa erilaisiin pumppausjärjestelmiin erikoistunut tytäryhtiö AxFlow Oy.

Förankra ABT AB (Förankra) on ruotsalainen lastinsidonta- ja materiaalinkäsittelytuotteita valmistava yhtiö. Förankra harjoittaa liiketoimintaa Suomessa yritysryhmäänsä kuuluvan Haklift ABT Oy:n (Haklift) välityksellä. Yhtiö myy sekä itse valmistamiaan että muiden kansainvälisten valmistajien tuotteita. Haklift on erikoistunut nostimiin, nostoapulaitteisiin, materiaalinkäsittelylaitteisiin sekä kuorman- ja lastinsidontalaitteisiin.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Axel Johnson Group -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 4 miljardia euroa. Hankinnan kohteen vastaava liikevaihto oli yli 28 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan A.J. International on ainoa Axel Johnson Group -ryhmän yrityksistä, jonka toiminta liittyy hankinnan kohteen tuotteisiin. Yrityskaupan osapuolet eivät toimi päällekkäisillä tuotemarkkinoilla ja niiden tuotteet ovat vain tietyssä laajuudessa toisiaan täydentäviä. Eigenbrodtin osuus Suomen ajoneuvoteollisuuden komponenttimarkkinoista on ilmoittajan mukaan alle [15][1] %. Förankran osuus Suomen lastinsidonta- ja materiaalinkäsittelyvälineiden markkinoista on ilmoittajan mukaan noin [5–15] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjaan sisältyvää kilpailukieltolauseketta, jonka mukaan myyjät sitoutuvat olemaan harjoittamatta kohteen ensimmäisen osakesiirron aikana harjoittaman liiketoiminnan kanssa kilpailevaa liiketoimintaa [ ] ajan ensimmäisen osakkeensiirron päivämäärästä lukien. Sitoumus ei estä myyjiä joko suoraan tai epäsuorasti omistamasta osakkeita [ ] tai [ ] omistamasta osakkeita [ ] -nimisissä yhtiöissä, vaikka edellä mainitut yhtiöt tietyssä laajuudessa kilpailevatkin Förankran kanssa.

Ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa sillä, että yrityskaupassa [ ]. Ilmoittaja katsoo lisäksi, että kilpailukieltositoumuksen tulee ajalliselta kestoltaan olla riittävän pitkä suojatakseen kohteen arvo, sillä alan tekninen kehitys on suhteellisen hidasta.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä esitetty kilpailukielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] ajaksi, koska sitä voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen arvon siirtymiseksi ostajalle. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuote- ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan allekirjoittamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Axel Johnson International AB hankkii määräysvallan Förankra ABT AB -nimisessä yhtiössä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] ajaksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.