Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.12.1999

Diaarinumero

1094/81/1997

Osapuolet

Cloetta AB (publ.) / Oy Karl Fazer Ab:n makeisliiketoiminta

Asian vireilletulo

Oy Karl Fazer Ab ja AB Malfors Promotor ovat ilmoittaneet 9.12.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 §:n mukaisesti sopineensa yritysjärjestelystä, jossa AB Malfors Promotorin (Malfors) yksinomainen määräysvalta Cloetta AB:ssa (Cloetta) muuttuu osapuolten mukaan Malforsin ja Oy Karl Fazer Ab:n (Fazer) yhteiseksi määräysvallaksi.

Osapuolet esittävät liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yhdistymissopimukseen (Samgåendeavtal) sisältyvää kilpailukieltoehtoa, jonka mukaan Fazer ei [ ][1] vuoden aikana kilpaile luovutettavan liiketoiminnan kanssa niillä maantieteellisillä markkinoilla, joilla luovutettavaa liiketoimintaa harjoitetaan tällä hetkellä. Kilpailukielto ei koske Fazerin harjoittamaa Candyking-liiketoimintaa.

Ilmoittajat ja näiden liiketoiminnat

Fazer on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva konserni, jonka liiketoiminta-alueita ovat Fazer Makeiset, Candyking-irtomakeiset, Fazer Leipomo sekä Amica Ravintolat. Fazerin päätoimialuetta ovat Pohjoismaat ja Itä-Euroopan maat. Liikevaihdosta [ ][2] kertyy kotimaasta. Fazer luovuttaa yrityskaupassa koko makeisliiketoimintansa Candyking-liiketoimintaa lukuun ottamatta.

Ruotsalainen Cloetta-konserni koostuu kahdesta päätoimialasta, makeisliiketoiminnasta (Cloetta Choklad) ja myynti- ja välitysliiketoiminnasta (Cloetta Handel). Cloetta on Candelia-yrityskaupan jälkeen markkinajohtaja suklaa- ja sokerimakeismarkkinoilla Ruotsissa. Sen tunnetuin tuotemerkki on Kexchoklad. Cloettan suomalainen tytäryhtiö Sunco Oy tuo maahan makeisten lisäksi elintarvikkeita muun muassa Twinings, Heinz ja Ryvita- tuotemerkeillä. Cloettan pääomistajia ovat Malfors Promotor ja Malfors-suku, pientä osaa osakkeista noteerataan pörssissä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Yrityskaupassa tapahtuu yrityskauppavalvonnan tarkoittama rakenteellinen muutos markkinoilla, kun kaksi aiemmin kilpailevaa yritystä yhdistää toimintansa makeisliiketoiminnassa. Yrityskauppailmoituksen mukaan yritysjärjestelyssä Cloetta siirtyy Malforsin yksinomaisesta määräysvallasta Fazerin ja Malforsin yhteiseen määräysvaltaan.

Kilpailuvirasto toteaa, että yrityskaupassa on useita yhteiseen määräysvaltaan viittaavia tekijöitä. Yritysjärjestelyn tuloksena Fazerin omistajilla on suoraan tai välillisesti 50,5% ja Malforsin omistajilla suoraan tai välillisesti 44.2 % Cloetta-Fazerin osakkeista. Noin 5 % osakkeista jää ulkopuolisten sijoittajien haltuun. Cloetta-Fazerin yhtiöjärjestyksen mukaan yksittäinen osakkeenomistaja tai sen konserniin kuuluva osakkeenomistaja ei saa käyttää enempää kuin 40 % yhtiön kaikista äänistä. Yhdistymissopimuksen mukaan Cloetta-Fazerin hallitukseen valitaan yksitoista jäsentä, joista Fazer ja Cloetta nimittävät kumpikin kolme. Pääosakkaat nimittävät lisäksi kumpikin yhden ulkopuolisen jäsenen. Loput hallituksen jäsenistä ovat työntekijöiden edustajia. Ottaen huomioon osapuolten vahvan aseman ja markkinatuntemuksen kotimarkkinoillaan ja vastaavasti pienen osuuden toistensa kotimarkkinoilla, osapuolten on todennäköisesti järkevämpää toimia yhteistyössä kuin pyrkiä muodostamaan enemmistöjä vähemmistöomistajien tai hallituksen ulkopuolisten jäsenten kanssa tapauskohtaisesti.

Kilpailuoikeudellinen yhteinen määräysvalta perustuu ajatukseen, että useamman omistajan on sovittava strategisista ratkaisuista yhdessä. Ilmoituksessa todetaan, ettei minkäänlaista sopimusta päätöksenteosta ns. strategisissa ratkaisuissa (esimerkiksi budjetti, liiketoimintasuunnitelma ja johdon valinta) ole tehty. Osakkeenomistajilla tai hallituksen jäsenillä ei myöskään ole näitä asioita koskevia veto-oikeuksia. Kilpailuvirasto katsoo, että tapauksessa olevat viitteet päätöksentekoon liittyvistä olosuhteista eivät sinällään riitä perusteluksi yhteiselle määräysvallalle.

Kilpailuviraston näkemyksen mukaan yritysjärjestelyssä tapahtuu periaatteessa kaksi järjestelyä, joista ensimmäisessä Cloetta hankkii Fazerin makeisliiketoiminnan ja toisessa Fazer saa vastineeksi Cloettan osakkeita. Kysymyksessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa.

Cloettan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli noin 1,6 miljardia markkaa. Hankittavan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin 1,8 miljardia markkaa.

Hankinnan kohteeseen kuuluvaa liiketoimintaa harjoitetaan kilpailunrajoituslain 11 a §:n tarkoittamalla tavalla Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Cloettan ja hankittavan liiketoiminnan merkittävimmät päällekkäisyydet Suomessa ovat sokeri- ja suklaamakeisten tukkumarkkinoilla. Fazer ja Cloetta jäävät kilpailemaan mm. mureiden leipien markkinoilla (yhteinen markkinaosuus [10–25][3] %). Mureilla leivillä tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. näkkileipiä, hapankorppuja, riisikakkuja ja varrasleipiä. Yrityskaupan ulkopuolelle jää lisäksi Fazerin Candyking-irtomakeisliiketoiminta. Kilpailuvirasto ei ole tässä päätöksessä määritellyt tarkasti relevantteja hyödyke- tai maantieteellisiä markkinoita, koska kilpailuongelmia ei synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

Ilmoittaja arvioi Suomen suklaamakeismarkkinoiden kokonaisarvoksi [alle miljardi][4] markkaa. Näistä markkinoista osapuolten yhteenlaskettu osuus on [alle 50][5] % Merkittävimmät kilpailijat ovat Kilpailuviraston tietojen mukaan Panda ( [alle 20][6] %), CSM/Leaf ( [alle 20] %) ja Kraft Freia Marabou ( [alle 20] %). Sokerimakeismarkkinan kokonaisarvoksi ilmoittaja arvioi [alle miljardi] markkaa. Osapuolten yhteinen markkinaosuus sokerimakeisten näistä markkinoista on noin [alle 50] %. Tärkeimpiä kilpailijoita ovat CSM /Leaf ( [alle 50] %) ja Panda ( [alle 10] %).[7] Fazerin markkinaosuudet sisältävät tässä myös Candyking-irtomakeisliiketoiminnan, joka ei sisälly luovutettavaan liiketoimintaan. Candyking myy irtomakeiskonseptia, jossa asiakas ostaa makeisten lisäksi mm. oikeuden myyntitelineiden käyttöön, myynninedistäjäpalvelun ja markkinointimateriaalia. Tärkeimpiä asiakkaita ovat päivittäistavaraketjut, elokuvateatterit ja huoltoasemat. Fazer ei itse toimi makeisten vähittäismyyntimarkkinoilla.

Kilpailuviraston kuulemat kolmannet osapuolet eivät ole kertoneet yrityskaupalla olevan kielteisiä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Cloetta hankkii Fazerin makeisliiketoiminnnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon liitännäisrajoitukseksi. Kilpailukiellon sisältöä ja kestoa voidaan pitää liiketoiminnan arvon siirtymiseksi välttämättömänä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[4] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[5] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[6] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[7] Ilmoittajan esittämät markkinaosuustiedot perustuvat A.C. Nielsenin päivittäistavarakaupan tilastoihin 15.12.1999, myynnin arvosta laskettuna