Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

19.12.2002

Diaarinumero

1096/81/2002

Osapuolet

BE&K, Inc. / Rintekno Oy

Asian vireilletulo

BE&K, Inc. (jäljempänä BE&K) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 28.11.2002 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Rintekno Oy:ssä (jäljempänä Rintekno).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

BE&K on yksityisomistuksessa oleva kansainvälinen suunnittelu- ja rakennustoimintaa harjoittava yhtiö, jonka kotipaikka on Birminghamissa, Alabamassa. Yhtiö tuottaa suunnittelu-, rakennus- ja huoltopalveluita prosessiteollisuudelle ja kaupallisiin kiinteistöprojekteihin. BE&K on holding-yhtiö, joka omistaa seuraavien seitsemän merkittävimmän tytäryhtiönsä koko osakekannan: BE&K Construction Company, BE&K Engineering Company, AllStates Technical Services Inc., SW&B Construction Corporation, SUITT Construction Co., North Star Communications Group Inc. ja FN Thompson Company.

Rintekno harjoittaa teollisuus- ja palvelulaitosten suunnittelua ja rakentamista. Yhtiö tarjoaa suunnittelu- ja urakoitsijapalveluita erityisesti biotieteiden, kemiallisen prosessiteollisuuden ja prosessiautomatiikan aloille. Rinteknon tavoitteena on palvella asiakasta ensimmäisestä prosessiajatuksesta laitoksen suunnitteluun ja rakentamiseen sekä edelleen laitoksen käyttöönottamiseen asti. Teollisuuslaitoksen rakennusprojektin voidaan ajatella koostuvan kolmesta pääalueesta: 1) teknologia, 2) suunnittelu- ja muotoilutyö sekä 3) rakennustyön johto ja asennus tai rakentaminen. Näistä kolmesta pääalueesta Rinteknon toiminta painottuu erityisesti suunnittelu- ja muotoilutyöhön.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

BE&K -yritysryhmän maailmanlaajuinen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin […][1] euroa ja kaupan kohteena olevan Rinteknon vastaavasti noin 36,6 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja on jakanut Rinteknon toiminnan teollisuuslaitosten suunnitteluun ja rakentamiseen kolmelle alalle: biotieteet, kemialliset prosessit ja valvontajärjestelmät (tytäryhtiö Systecon Oy:n kautta). Ilmoittajan mukaan molemmat kaupan osapuolet toimivat laajasti ottaen insinööripalvelu- ja urakointialalla. Yhtiöiden palvelut ovat kuitenkin ilmoittajan käsityksen mukaan enimmillään toisiaan täydentäviä ja ne ovat keskittyneet maantieteellisesti eri alueille. Ilmoittajan mukaan Rinteknon markkinaosuus on [alle 15] % riippumatta siitä, miten relevantit markkinat määritellään. BE&K:n mukaan sillä ei ole Rinteknon kanssa Suomessa päällekkäistä liiketoimintaa tai vertikaalisia yhteyksiä.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia Suomen markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi BE&K:lle kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman. Kilpailuvirasto katsookin, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa BE&K, Inc. hankkii määräysvallan Rintekno Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.