Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

27.1.2000

Diaarinumero

1099/81/1999

Osapuolet

Vattenfall Oy / Keski-Suomen Valo Oy

Asian vireilletulo

Vattenfall Oy (jäljempänä Vattenfall) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 07.01.2000 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti, että se on hankkinut enemmistön Keski-Suomen Valo Oy:n (Keski-Suomen Valo) osakkeista ja äänistä.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Vattenfall on ruotsalaisen Vattenfall Ab -konsernin kokonaan omistama tytäryritys. Vattenfall Ab on Pohjoismaiden suurimpia sähkö- ja energia-alan konserneja. Se myy sähköä, lämpöä, maakaasua, kokonaisenergiaratkaisuja sekä huolto- ja konsulttipalveluja. Vattenfall Ab tuottaa noin 20 % Pohjoismaiden sähkön tarpeesta. Sähköstä noin puolet tuotetaan vesi- ja noin puolet ydinvoimaloissa.

Suomessa Vattenfallin yritysryhmään kuuluvat Lapuan Sähkö Oy, Hämeen Sähkö Oy, Heinola Energia Oy, Revon Sähkö Oy ja Asikkalan Voima Oy.[1] Vattenfall Ab:llä on 1,1 miljoonaa verkkoasiakasta Pohjoismaissa ja noin 2 miljoonan asiakaspohja energiamarkkinoilla. Suomessa sillä on noin 250 000 asiakasta.

Keski-Suomen Valo harjoittaa energia- ja verkkoliiketoimintaa. Yhtiö toimittaa valoa, lämpöä, voimaa, sähköverkkopalveluita, sähkösuunnitelmia ja -asennuksia, lämpöremontteja, sähköurakoita, sähköverkkojen rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä kaukolämpöpalveluita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Vattenfall on hankkinut enemmistön Keski-Suomen Valon osakekannasta. Vattenfallin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 18 mrd mk ja Keski-Suomen Valon noin 321 milj. mk. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan Revon Sähkö Oy:n ja Heinola Energia Oy:n liikevaihdot, yhteensä noin 347 milj. mk. Keski-Suomen Valo harjoittaa kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla liiketoimintaa Suomessa. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskaupalla on merkitystä sähkön tuotannon, tukku- ja vähittäismyynnin, sähköverkkoliiketoiminnan sekä kaukolämmön tuotannon ja jakelun markkinoille. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeen määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti.

Pohjoismaisella tasolla Vattenfall Ab:n osuus sähkön tuotannosta on noin 20 %. Vuonna 1999 nettotuonnin osuus oli 14,3 % Suomen sähkön kokonaishankinnasta. Suomessa Vattenfallin yritysryhmän oman tuotannon ja Teollisuuden Voima Oy:n tuotanto-osuuksien yhteenlaskettu volyymi on noin [300–400][2] GWh vuodessa ja Keski-Suomen Valon tuotanto noin 100 GWh vuodessa. Keskittymän osuus Suomen sähkön tuotannosta ja tuotantokapasiteetista on alle 1 %. Fortum Oyj:n (jäljempänä Fortum) osuus Suomen koko sähköntuotannosta vuonna 1998 oli noin 37,5 % ja osuus Suomen koko sähköntuotantokapasiteetista noin 39 %.

Sähkön tukkumarkkinoina voidaan pitää myyntiä jakeluyhtiöille ja suurkäyttäjille. Fortumin markkinaosuus Suomessa vuonna 1997 oli noin 66 %, Teollisuuden Sähkönmyynti Oy:n (TSM) noin 17 % ja Vattenfallin noin 16 %. Jakeluyhtiöille suuntautuvan sähkön tukkukaupan kokonaismäärästä Fortumin osuus vuonna 1997 oli noin 67 %, TSM:n noin 23 % ja Vattenfallin noin 10 %. Osa jakeluyhtiöille suuntautuvasta kaupasta, noin 30 %, on kuitenkin tavalla tai toisella sidottua jakelu- ja tuotantoyhtiöiden välisten omistusyhteyksien kautta, jolloin niin sanottujen vapaiden tukkumarkkinoiden koko oli runsaat 19 TWh (noin 27 % kulutuksesta). Tästä niin sanotusta vapaasti kilpaillusta segmentistä Fortumin osuus oli noin 69 % ja TSM:n osuus loput noin 31 %.

Vattenfallin valtakunnallinen markkinaosuus sähkön vähittäismyynnissä on 11 %.[3] Suurimmat yksittäiset toimijat ovat Helsingin Energia (markkinaosuus noin 9 %), Länsivoima Oyj (7 %) ja Espoon Sähkö Oyj (4 %).[4] Sähkön vähittäismyyjät ovat muodostaneet erilaisia liittoumia, joista esimerkkeinä voidaan mainita Fortum Energiapartnerit (markkinaosuus noin 19 %), Voimarengas-yhtiöt (17 %), Voimatori Oy (14 %), Kymppivoima Oy (9 %) ja Isommus-Energia Oy (3 %).[5]

Sähkön siirrossa Vattenfallin yritysryhmän valtakunnallinen osuus 400 V jännitteellä jakeluverkossa siirretystä sähkön määrästä vuonna 1998 oli [5–10] % ja Keski-Suomen Valon [0–5] %.[6]

Kaukolämpöliiketoiminta on usein luonteeltaan paikallinen luonnollinen monopoli. Yrityskaupassa ei lämmön tuotanto- ja jakeluliiketoiminnassa tapahdu sellaisia muutoksia, jotka synnyttävät tai vahvistavat lämpöliiketoiminnan määräävää markkina-asemaa tavalla, joka merkittävästi estää kilpailua.

Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole todenneet yrityskaupalla olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Vattenfall Oy hankkii enemmistön Keski-Suomen Valo Oy:n osakkeista. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Vattenfall käyttää Heinola Energia Oy:n kautta Lahti Energia Oy:n kanssa yhteistä määräysvaltaa Asikkalan Voima Oy:ssä.

[2] Tarkka tieto on liikesalaisuutena poistettu.

[3]Vattenfallin tiedote osoitteessa http://www.vattenfall.fi/.

[4]Luvut perustuvat loppukäyttäjille 0,4 ja 6–70 kV:n verkosta luovutettuun sähköenergiaan ja ovat vain suuntaa-antavia.

[5]Luvut perustuvat Sähköenergialiitto ry Senerin syyspäivillä 28.10.1999 esitettyihin arvioihin ryhmittymien jäsenten liikevaihdoista ja ovat vain suuntaa-antavia. Osa yhtiöistä kuuluu useampaan liittoumaan.

[6]Tarkat tiedot on liikesalaisuuksina poistettu.