Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.2.2003

Diaarinumero

110/81/2003

Osapuolet

Gores Technology Group / Anker B.V.

Kilpailuvirastolle on 28.1.2003 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Gores Technology Group hankkii määräysvallan Anker B.V.:ssä perustetun Anker Holdings, LLC:n kautta.

Gores Technology Group (”Gores”) on yhdysvaltalainen pääomasijoitusyhtiö, jossa Alec E. Gores käyttää viimekätistä määräysvaltaa. Goresin hallinnoimat yritykset toimivat ohjelmistojen, laitteistojen, kuluttajatuotteiden, tuotannon, palveluiden sekä telekommunikaation alalla. Anker B.V. (”Anker”) on Anker-yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden holding-yhtiö. Anker-ryhmä tarjoaa ratkaisuja elektronisiin myyntipisteisiin (Electronic Point of Sales, EPoS). EPoS-ratkaisut ovat sähköisiä järjestelmiä, joita käytetään myyntipisteissä rekisteröimään myydyt tuotteet sekä ostajan suorittama käteismaksu tai sähköinen maksu.

Yrityskauppa on kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukainen määräysvallan hankinta. Vuonna 2002 Goresin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin […][1] miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen liikevaihto oli vuonna 2001 noin 170 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten yritysjärjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Anker toimii Suomessa kassapääteratkaisujen markkinoilla ja se toimittaa tuotteitaan pääasiassa vähittäiskauppoihin, ravintoloihin ja varustamoille. Ilmoittajan mukaan yhtiön markkinaosuus on alle 15 % kassapääteratkaisuiden kokonaismarkkinoista Suomessa. Goresilla tai sen hallinnoimilla yrityksillä ei ilmoittajan mukaan ole toimintaa Suomessa, eikä niillä muuallakaan ole päällekkäistä toimintaa Ankerin kanssa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että järjestelyllä olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Gores Technology Group hankkii määräysvallan Anker B.V.:stä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttö-laissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkitystä kohdasta tieto on poistettu liikesalaisuutena.