Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.2.2006

Diaarinumero

110/81/2006

Osapuolet

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta / Inex Partners Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 3.2.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (”SOK”) hankkii yksinomaisen määräysvallan Inex Partners Oy:ssä (”Inex”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Osuuskauppojen omistama SOK on SOK-konsernin emoyhtiö. SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa näille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen kehittämisestä. SOK tytäryhtiöineen, 22 itsenäistä alueosuuskauppaa ja 20 paikallisosuuskauppaa muodostavat yhdessä S-ryhmän. S-ryhmän toimialat ovat päivittäis- ja erikoistavarakauppa, liikennemyymälät, polttonestekauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, autokauppa sekä maatalous- ja rautakauppakauppa. Lisäksi S-ryhmään kuuluvat hankinnan ja logistiikan organisaatiot. S-ryhmän hotelli- ja ravintolaliiketoiminta koostuu ympäri Suomea sijaitsevista 46 hotellista ja 480 ravintolasta. Sokotel Oy on SOK:n täysin omistama tytäryhtiö, joka vastaa SOK-yhtymän Suomen hotelli- ja ravintolaliiketoiminnasta.

Inex on SOK:n ja Osuuskunta Tradeka-yhtymän (”Tradeka-yhtymä”) yhteisyritys, joka tuottaa vähittäiskaupalle päivittäistavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluja. Lisäksi Inex tuottaa hankintavastuunsa ulkopuolella oleville tuotteille logistiikkapalveluja. Inex on konsernin emoyhtiö. Inexin täysin omistama tytäryhtiö Meira Nova Oy (”Meira Nova”) on päivittäistavaroiden suurtalouskauppaan erikoistunut yritys, joka tuottaa horeca-alalle päivittäistavaroiden hankinta- ja logistiikkapalveluja. Pakaste- ja jäätelötuotteiden hankinta- ja logistiikkapalveluja tuottavan Finnfrost Oy:n (”Finnfrost”) Inex omistaa tasaosuuksin Tuko Logistics Oy:n kanssa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

SOK-yhtymän maailmanlaajuinen kilpailuoikeudellinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4,7 miljardia euroa. Inex-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1 870 miljoonaa euroa. SOK-yhtymän liikevaihdosta noin 4,5 miljardia euroa kertyi Suomesta. Inex-konsernin liikevaihto kertyi lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Kaupan kohteena ovat Tradeka-yhtymän omistama Inexin osakkeet, jotka muodostavat 50 % Inexin osakekannasta. Kaupan myötä SOK:n ja Tradeka-yhtymän yhteisomistuksessa ja yhteisessä määräysvallassa ollut Inex siirtyy SOK:n yksinomaiseen määräysvaltaan.

Osapuolet ovat antaneet tietoja 1) päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoista, 2) hotelli- ja ravintolatoiminnan markkinoista ja 3) päivittäistavaroiden hankintamarkkinoista.

1) Päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkina. Kohdeyhtiö ei toimi päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinalla, vaan hankintamarkkinalla, joka on päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinaan nähden vertikaalimarkkina. ACNielsenin mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoiden arvo oli noin 11,6 miljardia euroa vuonna 2004 ja S-ryhmän markkinaosuus 34,3 % valtakunnallisella markkinalla.

2) Hotelli- ja ravintolatoiminnan markkina. Kohdeyhtiö ei toimi hotelli- ja ravintolatoiminnan markkinalla, vaan päivittäistavaroiden hankintamarkkinalla, joka on hotelli- ja ravintolatoiminnan markkinaan nähden vertikaalimarkkina. Ilmoittajan mukaan hotellitoiminnan markkinoiden arvo oli 680 miljoonaa euroa vuonna 2004 ja S-ryhmän markkinaosuus oli [20–30][1] %. Ravintolatoiminnan markkinoiden arvo oli ilmoittajan mukaan 2 870 miljoonaa euroa ja S-ryhmän markkinaosuus oli [15–25] %.

3) Päivittäistavaroiden hankintamarkkina. Päivittäistavaroiden hankintamarkkinat käsittävät päivittäistavaroiden myynnin valmistajalta tukku- ja vähittäiskauppiaille sekä muille yrityksille. Ilmoittaja on antanut tietoa hankintamarkkinoista jaottelemalla hankinnat a) päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintoihin, b) suurtalouskaupan ja horeca-sektorin päivittäistavaroiden hankintoihin ja c) pakastetuotteiden päivittäistavaroiden hankintoihin.

a) Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinan arvo oli noin [8 miljardia] euroa Suomessa vuonna 2004, josta Inexin markkinaosuus oli noin [15–25] %. Ilmoittajan arvion mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinan arvo ilman tavarantoimittajien suoramyyntiä myymälöihin oli noin [4 miljardia] euroa Suomessa vuonna 2004, josta Inexin markkinaosuus oli noin [35–45] %. S-ryhmä hankkii päivittäistavaroita myös muualta kuin Inexin kautta. S-ryhmän osuus Suomen päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoista vastannee pitkälti ryhmän osuutta Suomen päivittäistavaroiden vähittäismyyntimarkkinoilla. Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäiskaupan hankintamarkkinoiden voidaan katsoa olevan Suomea laajemmat.

b) Ilmoittajan mukaan suurtalouskaupan ja horeca-sektorin päivittäistavaroiden hankintamarkkinan arvo oli noin 2 miljardia euroa vuonna 2004. Ilmoittajan mukaan Meira Novan markkinaosuus oli noin [5–15] %.

c) Ilmoittajan mukaan pakastetuotteiden hankintamarkkinoiden arvo oli noin [550–650] miljoonaa euroa vuonna 2004, josta Finnfrostin markkinaosuus oli noin [25–35] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta hankkii yksinomaisen määräysvallan Inex Partners Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.