Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.12.1999

Diaarinumero

1100/81/1999

Osapuolet

Engel Palvelut / Ponsse Oyj:n siivousliiketoiminta

Asian vireilletulo

Engel Palvelut Oy (Engel) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 2.12.1999 Ponsse Oyj:n (Ponsse) kanssa tekemänsä sopimuksen Vieremän tehtaan siivousliiketoiminnan ostamisesta.

Engelissä käyttää määräysvaltaa sijoitusyhtiö MB Equity Partners Oy (MB), joka kuuluu Leonia Oyj:n yritysryhmään. Hankkijan koko yritysryhmän viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli noin 9 miljardia markkaa. Hankitun liiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 1998 noin [alle miljoona][1] markkaa. MB hankki määräysvallan Engel-konsernin emoyhtiöstä 15.12.1998. Hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Engel-yhtymän liikevaihto 1997, sekä Engelin tämän jälkeen muiden samalta alalta ostamien yritysten liikevaihto, joista muodostuu yhteensä noin Engel-yhtymän vuoden 1998 liikevaihto 530 miljoonaa markkaa.

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjaan sisältyvää ehtoa, jonka mukaan siivouspalvelusopimuksen päättyessä ennen kuin siirtyvät koneet on poistettu, myyjä maksaa ostajalle [ ][2].

Ratkaisu ja sen perustelut

Engel Palvelut Oy toimii siivous-, kiinteistönhuolto- ja turvallisuuspalvelujen alalla valtakunnallisesti. Muut Engel-konsernin yhtiöt harjoittavat mm. rakennuttamispalvelu- ja suunnittelutoimintaa. Ostettavaan liiketoimintaan kuuluvat Ponssen Vieremän tehtaan siivouspalvelut. Liiketoiminnan siirrossa ulkoistetaan tehtaan siivouspalvelut, jotka yritys on aiemmin hoitanut ns. omatuotantona. Ponsse ei Kilpailuvirastolle toimitettujen tietojen mukaan ole tarjonnut siivouspalveluja ulkopuolisille yrityksille. Ilmoittajan esittämän arvion mukaan Engelin osuus siivouspalvelujen markkinoista Itä-Suomessa on noin [alle 20][3] %.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Liitännäisrajoitukseksi esitetty kauppakirjan ehto ei ole luonteeltaan yrityskaupan osana hyväksyttävä liitännäisrajoitus. Sen kilpailuoikeudellinen hyväksyttävyys voi tulla myöhemmin erikseen arvioitavaksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.