Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.1.2004

Diaarinumero

1102/81/2003

Osapuolet

Böhler-Uddeholm AG / Villares Metals S.A.

Asian vireilletulo

Böhler-Uddeholm AG (jäljempänä ”Böhler-Uddeholm”) on 31.12.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Villares Metals S.A.:ssa (jäljempänä ”Villares Metals”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Böhler-Uddeholm on samannimisen konsernin emoyhtiö ja sen rekisteröity toimipaikka on Wienissä Itävallassa. Konsernin liiketoiminta jakaantuu erikoisterästuotedivisioonaan, nauhateräsdivisioonaan, hitsauslisäainedivisioonaan ja erikoistaontatuotedivisioonaan. Böhler-Uddeholmin suomalainen tytäryhtiö Oy Uddeholm Ab myy erikoisteräksiä, teräslevyjä, hitsauslisäaineita sekä työvälinemateriaaleja. Lisäksi yritys tarjoaa tuotteisiin liittyviä palveluja. Yrityksellä ei ole ilmoittajan mukaan tuotteiden valmistustoimintaa Suomessa.

Villares Metals on brasilialainen osakeyhtiö, joka valmistaa Etelä-Amerikassa sijaitsevissa tehtaissaan päätuotteena pitkiä erikoisterästuotteita, pääasiassa erikoisseosteisia terästankoja ja pika- ja työvälineteräksiä. Yrityksellä on Euroopassa kaksi myyntiyhtiötä, toinen Hollannissa ja toinen Suomessa. Yrityksen suomalaisen tytäryhtiön Villares Steel Suomi Oy:n liiketoiminta koostuu metallituotteiden ostamisesta, myymisestä, tuonnista ja viennistä sekä kuljetuksesta. Ilmoittajan mukaan yrityksellä ei ole tuotteiden valmistustoimintaa Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Böhler-Uddeholmin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 1,44 miljardia euroa vuonna 2002. Villares Metalsin liikevaihto oli vastaavasti noin 146 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan pitkien erikoisterästuotteiden markkinoita ei tule jakaa erillisiin hyödykemarkkinoihin, ja keskittymän markkinaosuus Suomessa on alle 10 % pitkien erikoisterästuotteiden kokonaismarkkinoilla. On kuitenkin mahdollista jakaa pitkien erikoisterästuotteiden markkinat seuraaviin alasegmentteihin terästen ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen perusteella: pika- ja työvälineteräkset, erikoisseosteiset terästuotteet, erikoisrakenne- ja kuulalaakeriteräkset sekä pitkien erikoisterästuotteiden jakelu. Ilmoittajan mukaan kaupan osapuolien liiketoiminnoilla on päällekkäisyyttä Suomessa ainoastaan pitkien erikoisterästuotteiden jakelumarkkinoilla. Ilmoittajan mukaan keskittymän markkinaosuus näistä kapeammista alasegmenteistä on pika- ja työvälineterästen segmentillä 25–35 %, erikoisseosteisissä terästuotteissa 5–15 % ja alle 10 % erikoisterästuotteiden jakelumarkkinalla. Vuosina 2002 ja 2003 osapuolilla ei ollut erikoisrakenne- ja kuulalaakeriterästen myyntiä Suomeen.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi keskittymälle kilpailua merkittävästi estävän määräävän markkina-aseman.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Böhler-Uddeholm AG hankkii määräysvallan Villares Metals S.A.:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.