Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.12.2002

Diaarinumero

1106/81/2002

Osapuolet

Nycomed Pharma AS / Oy Leiras Finland Ab

Asian vireilletulo

Nycomed Pharma AS (jäljempänä Nycomed) on 29.11.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Oy Leiras Finland Ab:ssä (jäljempänä Leiras Finland).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Nycomed on lääkealan yhtiö, joka hankkii, kehittää, valmistaa ja myy reseptilääkkeitä, reseptivapaita lääkkeitä ja terveydenhoitotuotteita. Nycomedin valikoimaan kuuluu tuotteita mm. allergian, syövän, sydän- ja verisuonitautien sekä vatsavaivojen hoitoon. Nycomed on Credit Suisse -ryhmän ja Blackstone Groupin yhteisessä määräysvallassa.

Leiras Finland on lääkealan yritys, joka myy ja valmistaa lääkkeitä pääasiassa sydän- ja verisuonitauteihin, yskään, flunssaan, kipuun, tulehduksiin ja valikoiduille alueille naisten terveydenhoidossa sekä terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja rohdosvalmisteita itsehoitoon.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Credit Suisse -ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli […][1] euroa ja Blackstone Groupin […] euroa. Nycomed-ryhmän ja sen portfolioyritysten maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 500 miljoonaa euroa ja Leiras Finlandin […]. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan osapuolten päällekkäisten liiketoimintojen markkinaosuus ylittää 15 % ainoastaan laihdutusvalmisteiden markkinoilla. Osapuolet pitävät laihdutusvalmisteiden markkinoita kansallisina. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen 3,6 miljoonan euron suuruisista laihdutusvalmistemarkkinoista oli [25–35%] vuonna 2001. Nycomedin ja Leiras Finlandin laihdutusvalmisteiden tuotemerkkejä ovat Nutrilett ja NutriFast. Osapuolet pitävät Nutriletin ja NutriFastin kanssa kilpailevina tuotteina Xenical, Reductil, Modifast ja Dietta Mini -nimisiä laihdutuslääkkeitä ja -valmisteita.

Ilmoittajan mukaan yritysjärjestelyn osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa myös särky- ja kipulääkkeiden sekä diureettien markkinoilla. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus niin reseptivapaissa kuin reseptillä myytävissäkin särky- ja kipulääkkeissä sekä diureeteissa on alle 5 %.

Kilpailuvirasto ei voi yhtyä osapuolten näkemykseen relevanttien tuotemarkkinoiden määrittelystä. Kilpailuviraston käsityksen mukaan laihdutuslääkkeet Xenical ja Reductil eivät kuulu samoille markkinoille osapuolten ateriankorviketuotteiden kanssa. Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nycomed Pharma AS hankkii määräysvallan Oy Leiras Finland Ab:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.