Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.2.2004

Diaarinumero

1107/81/2003

Osapuolet

Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft / Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG:n tietyt liiketoiminnat

Asian vireilletulo

Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft (Freudenberg) on 25.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG:n (Burgmann) varat ja osakeomistukset kotimaisissa ja ulkomaisissa yhtiöissä lukuun ottamatta kotelot ja staattiset tiivisteet -liiketoimintaa. Kaupan kohteena ovat liukurengastiivisteisiin (dynaamiset tiivisteet), kompensaattoreihin ja autotarvikkeisiin liittyvät toiminnat.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Carl Johann Freudenbergin jälkeläisten omistama Freudenberg on Freudenberg-konsernin emoyhtiö. Konserni on erikoistunut tiivisteisiin, värähtelynhallintateknologiaan, kuitu- ja kotitaloustuotteisiin, erityisvoiteluaineisiin, rakennusjärjestelmiin, joustaviin piirilevyihin, järjestelmien ja työvälineiden suunnitteluun sekä IT-palveluihin. Freudenbergin myynti Suomessa tapahtuu tytäryhtiö. Freudenberg Simrit Oy:n ja itsenäisten jakelijoiden toimesta. Freudenberg toimii Suomessa seuraavilla segmenteillä: tiivisteet, kuitukankaat, voiteluaineet, kotitaloustuotteet ja rakentamisjärjestelmät (lattiapinnoitteet). Freudenbergillä on Suomessa myyntipisteet Helsingissä, Espoossa, Salossa ja Tampereella.

Burgmann on Burgmann -konsernin emoyhtiö. Konserni harjoittaa liukurengastiivisteiden, kompensaattorien, koteloiden, tiivisteiden ja muiden samankaltaisten tuotteiden kehittämistä, valmistamista ja jakelua. Kaupan kohteeseen sisältyy Suomessa Burgmannin tytäryhtiö KE-Burgmann Finland Oy, joka suunnittelee ja myy Suomessa ja Baltian maissa kompensaattoreita (paljetasaimia) ja niiden asennus-, huolto- ja korjauspalveluja. Burgmannin dynaamisia ja staattisia tiivisteitä myy Suomessa yksinoikeudella Tiivistetekniikka Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Freudenberg -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 3,9 miljardia euroa ja kohteen vastaavasti noin 277 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan teollisten tiivisteiden materiaalissa, muodossa ja rakenteessa on huomattavia eroja riippuen tiivisteen käyttötarkoituksesta. Ilmoittaja katsoo erillisiksi markkinasegmenteiksi 1) liukuvien pintojen liitoskappaleet (dynaamiset tiivisteet), 2) staattisten pintojen liitoskappaleet (staattiset liitoskappaleet) ja 3) muut tiivisteet ja tiivistemateriaalit. Dynaamiset tiivisteet estävät väliaineiden valumista pois koneen osista, jotka liikkuvat edestakaisin. Staattiset tiivisteet eristävät viereisiä liikkumattomia pintoja toisistaan. Muihin tiivisteihin kuuluvat muun muassa elastomeeripalkeet, kalvot, paljetasaimet sekä saumausaineet kuten kitti ja silikoni. Paljetasaimia käytetään joustavina siirtymämateriaaleina muun muassa kanavajärjestelmissä mukauttamassa lämpölaajenemista, värähtelyä, liikettä ja epätarkkaa asennusta. Ilmoittajan mukaan maantieteelliset markkinat ovat vähintään Euroopan laajuiset. Molemmat osapuolet toimivat Suomessa kaikilla kolmella teollisten tiivisteiden segmentillä. Dynaamisissa tiivisteissä osapuolten yhteinen markkinaosuus Suomessa on noin [15–25 %][1] ja Euroopassa noin [20–30 %], staattisissa tiivisteissä ja muissa tiivisteissä Suomessa noin [25–35 %] ja Euroopassa noin [5–15 %]. Ilmoittajan mukaan osapuolet toimivat dynaamisten tiivisteiden eri alasegmenteillä ja niillä on eri asiakaskohderyhmät. Osapuolilla ei ole päällekkäisyyttä muihin tiivisteihin kuuluvissa tiivisteissä, koska Burgmann myy Suomessa muista tiivisteistä vain kompensaattoreita, joita Freudenberg ei puolestaan myy Suomessa. Osapuolten välillä ei ole vertikaalisia yhteyksiä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft hankkii Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG:n tietyt liiketoiminnat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.