Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.5.2003

Diaarinumero

111/81/2003

Osapuolet

Novo Group Oyj / IT Solicom Oy

Asian vireilletulo

Novo Group Oyj (jäljempänä Novo) on 7.5.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan IT Solicom Oy:ssä (jäljempänä IT Solicom).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Novo on tietotekniikan kokonaispalveluja tarjoava konserni. Sen liiketoiminta-alueita Suomessa ovat ohjelmistopalvelut, tietotekniikan käyttö- ja verkkopalvelut sekä laitepalvelut. Konsernin toiminta on jaettu kolmeen liiketoimintadivisioonaan: 1) infraratkaisut, 2) ohjelmistotuoteratkaisut ja 3) asiakaskohtaiset ratkaisut.

IT Solicom on tietotekniikkayhtiö, joka on erikoistunut kuljetus- ja logistiikka-alan tietojärjestelmiin. Se tarjoaa sekä asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja että käyttö- ja verkkopalveluja. VR-konserni on yhtiön suurin asiakas ja siltä tulee suurin osa (noin […][1] %) IT Solicomin liikevaihdosta. IT Solicomin palveluihin kuuluvat tietojärjestelmäpalvelut yhden tietojärjestelmän toimittamisesta asiakkaan koko IT-toiminnon hoitamiseen. Ennen yritysjärjestelyä VR-Yhtymä on omistanut 60 prosenttia ja Novo 40 prosenttia IT Solicomin osakekannasta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Novon ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, viimeksi laaditun tilinpäätöksen jälkeen oikaistu maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 308,5 miljoonaa euroa. IT Solicomin viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 17,6 miljoonaa euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Koska näin laskettuna kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yritysjärjestely liittyy tietojärjestelmiin liittyvien palveluiden markkinoihin. Näillä tarkoitetaan lähinnä käyttöpalvelu- ja ohjelmistopalveluliiketoimintaa. Ilmoittajan mukaan Novolla tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvilla yhteisöillä tai säätiöillä ei ole IT Solicomin kuljetus- ja logistiikka-alan IT-palveluiden kanssa suoranaisesti kilpailevia palveluita. Osapuolten käsityksen mukaan osapuolten toiminnoissa ei ole myöskään päällekkäisyyksiä asiakkaiden toimialojen kanssa. Ilmoittajan mukaan keskittymän markkinaosuus tietojärjestelmäpalveluiden markkinoilla on alle 15 % ja kapeammillakaan markkinamäärittelyillä ei keskittymän markkinaosuus ylittäisi 15 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi osakkeiden kauppakirjassa sovitut kilpailu- ja rekrytointikiellot, joiden mukaan myyjä sitoutuu olemaan välittömästi kilpailematta IT Solicomin liiketoiminnan kanssa, hankkimasta kilpailevaa toimintaa harjoittavan muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osakkeita, kilpailutarkoituksessa tekemästä konsultoinnin myyntisopimusta IT Solicoimin kanssa kilpailevan yrityksen kanssa, tekemästä työsopimusta IT Solicomin työntekijän kanssa, jolla on IT Solicomin kanssa voimassa oleva työsopimus tai rekrytoimasta kolmannen tahon palvelukseen IT Solicomin työntekijää kolmen vuoden ajan osakkeiden luovutushetkestä lukien.

Ilmoittajan mukaan myyjälle asetettu kilpailunrajoitus liittyy olennaisesti suunniteltuun yritysjärjestelyyn. Ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa sillä, että yritysjärjestelyssä Novolle siirtyvän tietotaidon, työntekijöiden työpanoksen ja tuotekehitystyön sekä IT Solicomin ja sen palveluiden goodwill-arvon ja asiakaskontaktien suojaaminen edellyttää osakkeiden kauppakirjassa sovitun laajuisen kilpailukiellon asettamista myyjälle.

Novo on käyttänyt IT Solicomissa kilpailuoikeudellisesti tarkasteltuna yhteistä määräysvaltaa ennen tätä yritysjärjestelyä. Koska Novon voidaan näin katsoa toimineen samalla toimialalla jo ennen kauppaa ja pidemmän kilpailu- ja rekrytointikiellon tueksi ei ole esitetty riittäviä lisäperusteluja, Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyt rajoitukset yrityskaupan liitännäisrajoituksena kahden vuoden pituisena. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen kaupan toteuttamista. Viraston aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi koskea ainoastaan johto- ja avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Novo Group Oyj hankkii IT Solicom Oy:n määräysvaltaansa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tieto poistettu liikesalaisuutena.