Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.1.2000

Diaarinumero

1125/81/1999

Osapuolet

United Technologies Corporation / AB Electroluxin kaupallisten jäähdytysjärjestelmien liiketoimintaUnited Technologies Corporation / AB Electroluxin kaupallisten jäähdytysjärjestelmien liiketoiminta

Asian vireilletulo

United Technologies Corporation (UTC) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 9.12.1999 tehneensä sopimuksen AB Electroluxin (Electrolux) kaupallisten jäähdytysjärjestelmien liiketoiminnan ostamisesta. Ilmoitus oli olennaisesti puutteellinen ja kuukauden määräaika alkoi kulua 23.12.1999, kun ilmoittaja oli toimittanut ilmoitukseen tarpeelliset täydennykset.

UTC:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 125 miljardia markkaa. Hankinnan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin […][1] miljardia markkaa.

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, jonka mukaan myyjä tai sen tytär- tai osakkuusyhtiö ei saa […][2] vuoden aikana sopimuksen täytäntöönpanosta perustaa tai hankkia mitään liiketoimintaa tai määräysvaltaa sellaisessa yhtiössä, joka kehittäisi, tuottaisi tai myisi seuraavia tuotteita: jäähdytysyksiköt, plug-in-jäähdytysyksiköt, lasioviset jäähdytysyksiköt tai kylmähuoneet. Myyjä ei myöskään saa osallistua tällaisten yksiköiden asentamiseen eikä myydä tai asentaa varaosia tällaisiin yksiköihin. Kilpailukielto on maailmanlaajuinen. Ilmoittaja perustelee kilpailukiellon kestoa sillä, että Electrolux on tunnettu brandi ja sillä on valmiina toimivat asiakassuhteet, joten sen olisi helppo palata markkinoille nopeastikin. Ilmoittaja haluaa kilpailukiellolla suojata Electroluxilta siirtyvää taitotietoa, jota ei ole patentein suojattu. Transaktion takaisinmaksuaika on ilmoittajan mukaan matalien katteiden vuoksi kilpailukieltoa pitempi. Laitteiden käyttöikä on myös suhteellisen pitkä. Maantieteellistä ulottuvuutta ilmoittaja perustelee sillä, että markkinoille tulo on helppoa maailmanlaajuisesti eikä ole mahdollista ennustaa alueita, joille Electrolux voisi etabloitua kilpailevilla tuotteilla.

Ratkaisu ja sen perustelut

UTC on yhdysvaltalainen monialakonserni, joka toimii tytäryhtiöidensä kautta viidellä eri toimialalla: lentokoneiden moottorit (Pratt & Whitney), helikopterit (Sikorsky), ilmailujärjestelmät (Hamilton Sundstrand), hissit ja liukuportaat (Otis) sekä lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmät (Carrier). Carrierilla on Suomessa tytäryhtiö, joka toimii lähinnä ilmastoinnin jäähdytyksessä ja jonka tytäryhtiö Fincoil-Teollisuus Oy (Fincoil) tuottaa ja myy lämmönsiirtimiä. Lämmönsiirtimiä (lauhduttimet ja höyrystimet) käytetään mm. osana kaupallisia jäähdytysjärjestelmiä.

Hankinnan kohteena on koko Electroluxin kaupallisten jäähdytysjärjestelmien liiketoiminta. Muun muassa myytävää liiketoimintaa harjoittaa Suomessa tytäryhtiö Electrolux Professional Oy.

Kaupallinen jäähdytys on osa kylmäteknisen jäähdytyksen toimialaa, jonka muut alueet ovat teollinen jäähdytys ja ilmastoinnin jäähdytys. Kaupallisessa jäähdytyksessä voidaan erottaa omiksi segmenteikseen keskuskoneelliset kylmäkalusteet, kompressorikoneikot, omakoneelliset kylmäkalusteet (plug-in), kylmä- ja pakastinhuoneet sekä asennusurakointi ja huolto. Yrityskaupan kohde toimii, kylmä- ja pakastinhuoneita lukuun ottamatta, kaikilla kaupallisen jäähdytyksen segmenteillä. Tässä päätöksessä relevanttien markkinoiden määrittely ei ole tarpeellista.

Keskuskoneellisten kylmäkalusteiden markkinoilla Suomessa on kolme lähes yhtä suurta toimijaa (Electrolux, Norpe Oy, Linde AG). Näistä Electrolux hoitaa asennuksen itse, Norpe toimii yhdessä Suomen Kylmätekniikka Oy:n kanssa ja Linden laitteita asentaa Suomen Kalustetukku Oy. Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan huoltotoimintaa hoitavat erityisesti takuuajan jälkeen paikalliset urakoitsijat ja varaosia saa alan tukkuliikkeistä. Kompressorikoneikkoja toimittavat pääasiassa samat yritykset, jotka kilpailevat keskuskoneellisten kylmäjärjestelmien markkinoilla. Omakoneellisia kylmäkalusteita myyvät myös osittain samat liikkeet, mutta koska markkinoilla toimii useita pienempiä kilpailijoita, markkinaosuudet ovat matalampia kuin muilla segmenteillä.

Fincoililla on kotimaisena valmistajana merkittävä markkinaosuus […][3] lämmönsiirtimissä, joita se myy myös Electroluxin kilpailijoille. Markkinoilta saatujen tietojen mukaan alan tukut tuovat maahan ulkomailla valmistettuja lämmönsiirtimiä, jotka voivat pääsääntöisesti korvata Fincoilin tuotteet. Kilpailuviraston selvitysten perusteella on todennäköistä, ettei Fincoil voi merkittävästi suosia konserniin kuuluvaa kylmäjärjestelmäurakoitsijaa ilman että muut urakoitsijat siirtävät hankintojaan kilpaileviin tuotteisiin. Markkinoiden kilpailutilanne ei siten olennaisesti muutu yrityskaupan seurauksena.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon vain osittain. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisenä asiallisen ulottuvuuden osalta, koska se koskee hankinnan kohteen valmistamia tuotteita. Kilpailukiellon kohteena voi olla myyjä tai hänen edustajansa, joka osaamisensa perusteella voisi helposti ryhtyä kilpailemaan hankinnan kohteena olevan liiketoiminnan kanssa. Myyjä voi sitoa kilpailukiellolla itsensä, tytäryhtiönsä tai agenttinsa. Kilpailukieltoa ei siten voida hyväksyä liitännäisenä siltä osin kuin kilpailukiellon piirin mahdollisesti kuuluu sellaisia osakkuusyhtiöitä, joissa myyjä ei käytä määräysvaltaa. Liitännäisenä hyväksyttävä kilpailukielto voi koskea ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta, jolla hankinnan kohde toimii sopimuksentekohetkellä. Liitännäisen kilpailukiellon kestoksi voidaan tässä tapauksessa hyväksyä […][4] vuotta. Kyse ei ole korkean teknologian toimialasta eikä ilmoittaja ole osoittanut erityistä taitotietoa, jonka siirtymistä se ei olisi voinut suojata myös kilpailua vähemmän rajoittavalla tavalla kuin kilpailukiellolla. Ilmoittaja ei ole osoittanut, että asiakasuskollisuus kestäisi […] vuotta pidemmän ajan. Osapuolet ovat sopineet Electrolux-toiminimen ja tuotemerkkien siirtymisestä/käyttöoikeudesta eri sopimuksella, jota ei ole haettu liitännäiseksi, joten kilpailukiellon pidentäminen ei tästäkään syystä ole perusteltua. Tässä hyväksyttyä laajempi kilpailukielto ei ole yrityskaupan osana hyväksyttävä liitännäisrajoitus, joten sen kilpailuoikeudellinen hyväksyttävyys voi tulla myöhemmin erikseen arvioitavaksi.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[2] Tieto poistettu liikesalaisuutena

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena

[4] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena