Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.12.2000

Diaarinumero

1128/81/2000

Osapuolet

Scandinavian Corporate Suppliers Oy / Oy Helpjet Ltd

Asian vireilletulo

Scandinavian Corporate Suppliers Oy (jäljempänä Scancor) on ilmoittanut 11.12.2000 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii määräysvallan Oy Helpjet Ltd:ssa (jäljempänä Helpjet).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Scancor harjoittaa pääasiassa toimistotarvikkeiden ja -koneiden maahantuontia ja tukkumyyntiä. Toimistotarvikkeiden ja -koneiden lisäksi sen tuotevalikoimaan kuuluvat koulukirjat ja -tarvikkeet, opetusvälineet, lomakkeet ja toimistokalusteet sekä muut julkistilakalusteet. Scancor on konsernin emoyhtiö, johon kuuluu Suomen Toimistoapu Oy tytäryhtiöineen[1]. Scancorissa yksinomaista määräysvaltaa käyttää rahastoyhtiö CapMan Capital Management Oy, joka kuuluu CapMan-yritysryhmään.

Hankinnan kohde, Helpjet, harjoittaa atk- ja toimistotarvikkeiden tukkumyyntiä yrityksille ja jälleenmyyjille. Sen tuotevalikoimaan kuuluvat atk-laitteet, -tarvikkeet, -ohjelmistot, -lisenssit ja -oheislaitteet sekä toimistolaitteet. Tuotteiden jakelukanavina toimivat verkkokauppa, telemarkkinointi ja noutomyymälät Kuopiossa ja Helsingissä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Scancorin vuoden 1999 noin 717 miljoonan markan liikevaihtoon tulee lisätä kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla CapMan-yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli vuonna 1999 noin [yli 2][2] miljardia markkaa. Kun hankinnan kohteen noin [5–10] miljoonan markan liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana Suomessa samalta toimialalta hankkimien yritysten[3] liikevaihdot, hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Scancor ja Helpjet toimivat toimistotarvikkeiden tukkumyynnin markkinoilla, joita ilmoittaja pitää osana toimistotarvikkeiden kokonaismarkkinoita. Tukkumyynnillä ilmoittaja tarkoittaa myyntiä yrityksille, julkisyhteisöille ja jälleenmyyjille. Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäisyyksiä toimistotarvikkeiden tukkumyynnin markkinoilla ainoastaan joissain tuotteissa, kuten AV-välineissä ja atk-tarvikkeissa.

Toimistotarvikkeiden kokonaismarkkinat Suomessa ovat ilmoittajan arvion mukaan noin 2–2,5 miljardia markkaa, josta tukkumyynnin osuus on noin 1,3 miljardia markkaa. Toimistotarvikkeiden tukkumyynnin markkinoilla toimii ilmoittajan mukaan useita yrityksiä, kuten Wulff Oy, Lindell Oy, Paperipalvelu, Euro- ja Info-toimistotukut sekä Kauppatalo Hansel Oy. Toimistotarvikkeiden markkinat ovat hajanaiset, eikä minkään yrityksen markkinaosuus ilmoittajan arvion mukaan ylitä 20 %. Ilmoittaja katsoo, että Helpjetin hankinnalla ei ole juurikaan vaikutusta Scancorin markkinaosuuteen, joka on toimistotarvikkeiden tukkumyynnin markkinoilla noin [5–15] %.

Yrityskaupalla on merkitystä toimistotarvikkeiden markkinoilla, jotka voidaan mahdollisesti jakaa tukku- ja vähittäismyynnin sekä tarjottavien tuotteiden perusteella alamarkkinoihin. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Scandinavian Corporate Suppliers Oy hankkii määräysvallan Oy Helpjet Ltd:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Suomen Toimistoapu Oy -alakonserniin kuuluvat Suomen Toimistoapu Oy:n lisäksi Printel Oy, Reintek Oy, Priamos Oy, Kale-Tuonti Oy sekä norjalainen EMO AS -yhtiö.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Kilpailuviraston päätökset yrityskaupoista Suomen Toimistoapu Oy / Printel Oy (3.8.1999, Dnro 573/81/99) ja Suomen Toimistoapu Oy / Reintek Oy (14.9.1999, Dnro 716/81/99).