Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.3.2004

Diaarinumero

113/81/2004

Osapuolet

Suomen Terveystalo Oyj / Porin Röntgen Oy

Suomen Terveystalo Oyj (Suomen Terveystalo) on 11.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Porin Röntgen Oy:ssä (Porin Röntgen). Kilpailuvirasto antoi 27.2.2004 päätöksen, jonka mukaan 11.2.2004 annettu ilmoitus oli olennaisesti puutteellinen eikä se siten aloittanut kilpailunrajoituslain 11 e §:n mukaisen määräajan kulumista. Ilmoittaja on toimittanut Kilpailuviraston pyytämiä lisäselvityksiä 24.2.2004, 4.3.2004 ja 19.3.2004. Kun Porin Röntgenin noin 1,6 miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Suomen Terveystalon edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot ylittyvät. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

3i Group plc:n ja Media Invest Int. Oy:n yhteisessä määräysvallassa oleva Suomen Terveystalo tarjoaa itse tai omistamiensa yhtiöiden kautta terveydenhuoltopalveluita Suomessa toimiville yhteisöille ja yksityishenkilöille. Yhtiö tarjoaa yleis- ja erikoislääkäri-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia sekä kirurgisia ja muita operatiivisia toimenpiteitä.

Porin Röntgenin päätoimialana on kuvantamistutkimusten suorittaminen. Hankinnan kohteen maantieteellinen markkina-alue on ilmoittajan mukaan koko Satakunta. Suomen Terveystalo -konserniin kuuluu Porissa sijaitseva Itäpuiston Lääkäriasema, joka kuitenkaan ei ilmoittajan mukaan tee kuvantamistutkimuksia. Ilmoittajan mukaan Satakunnassa suurimman osan kuvantamistutkimuksista tekee julkinen sektori, jonka osuus koko markkinoista on ilmoittajan mukaan 80 %, kun taas Porin Röntgenin osuus kaikkien palveluntuottajien kuvantamistutkimuksista on ilmoittajan mukaan noin 7,5 %. Ilmoittajan mukaan Porin Röntgenin osuus yksityisen sektorin tuottamista kuvantamistutkimuksista on noin 25 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suomen Terveystalo Oyj hankkii määräysvallan Porin Röntgen Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.