Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.1.2002

Diaarinumero

1137/81/2001

Osapuolet

Tekmanni Oy / Putki-Laakso Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Tekmanni Oy (jäljempänä Tekmanni) on 10.12.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelystä, jolla se on hankkinut Putki-Laakso Oy:n liiketoiminnan (jäljempänä Putki-Laakso).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tekmanni tarjoaa talotekniikan alan palveluita, kuten sähkö- ja LVI-asennustoimintaa urakointina. Lisäksi yhtiö toimii kiinteistötekniikkaan ja televerkkoihin liittyvissä palveluissa sekä teollisuuspalveluissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2000 oli noin 830 miljoonaa markkaa. Tekmanni kuuluu Lemminkäinen Oyj -konserniin.

Karkkilan alueella toimivan Putki-Laakson toimialana on kaupparekisteriotteen mukaan LVI-alan urakointi ja alaan kuuluvien välineiden, laitteiden ja tarvikkeiden asennus, vähittäismyynti sekä vienti ja tuonti. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.3.1999–29.2.2000 oli noin [alle 10][1] miljoonaa markkaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tekmannin liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttävän Lemminkäinen Oyj:n yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Lemminkäinen Oyj on hankkinut määräysvallan Tekmannissa 2.10.2000. Putki-Laakson liikevaihtoon luetaan siten Tekmannin ja muun Lemminkäinen Oyj:n yritysryhmän viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Näin laskettuna yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 2 miljardia markkaa ja kummankin osapuolen liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäisyyttä talotekniikkaliiketoiminnassa. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kyseiset markkinat ovat valtakunnalliset eikä niitä ole aiheellista jakaa alamarkkinoihin esimerkiksi sähkö-, putki- ja ilmastointipalveluiden alamarkkinoiksi. Erityisesti Etelä-Suomen alueella (Uusimaa ja pääkaupunkiseutu) urakoinnissa on ilmoittajan mukaan yrityksiä koko maan alueelta markkinatilanteesta riippumatta. Sähkö-, putki- ja ilmastointiasennusmarkkinat ovat erittäin kilpaillut. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus ko. markkinoilla on alle [15] %. Alalla toimii merkittäviä palveluntarjoajia, kuten ABB Installaatiot Oy, Are Oy, Koja Oy, Rakennusosakeyhtiö Hartela sekä YIT-Huber -konserniin kuuluvat Huber-Servitek Oy ja Huber Talotekniikka Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tekmanni Oy on hankkinut Putki-Laakso Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.