Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.1.2007

Diaarinumero

1137/81/2006

Osapuolet

CapMan Oyj / Komas Oy

Asian vireilletulo

CapMan Oyj (”CapMan”) on ilmoittanut 22.12.2006 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Komas Oy:ssä (”Komas”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CapMan on pohjoismainen pääomasijoittaja ja sen pääliiketoiminta on pääomasijoitusrahastojen hallinnointi. Konsernin emoyhtiö on CapMan Oyj. Capmanin hallinnoimat pääomarahastot sijoittavat pääasiassa listaamattomiin pohjoismaisiin yrityksiin tai kiinteistöihin. Yhtiön liiketoiminta jakautuu vastaavasti kahteen alueeseen, jotka ovat kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Private Equity) ja kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Real Estate).

Komas on konepajateollisuuden järjestelmätoimittaja, jonka toiminta kattaa koneistetut komponentit, levytuotteet, hydrauliikkaputket sekä pintakäsittely-, kokoonpano-, logistiikka- ja suunnittelupalvelut. Komasin asiakkaita ovat metalli-, ajoneuvo-, puolustusväline- ja elektroniikkateollisuudessa toimivat yritykset. Komas-konserniin kuuluvat Komas Botnia Oy, Komas Koneistus Oy sekä puolalainen tytäryhtiö Komas Sp.z.o.o. Suomessa yhtiöllä on toimipisteitä Jyväskylässä, Vihtavuoressa, Kurikassa, Seinäjoella, Härmässä, Vammalassa ja Laukaassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin maailmalaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin [2–2,5][1] miljardia euroa ja viimeksi päättyneellä tilikaudella liikevaihtoa Suomesta kertyi noin [alle 1000] miljoonaa euroa. Komas-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 47 miljoonaa euroa, ja siitä yli 90 % kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan käsityksen mukaan markkinat voidaan tässä tapauksessa määritellä metalliteollisuuden alihankintatuotteiden ja tuotteiden valmistukseksi ja myynniksi. Ilmoittajan käsityksen mukaan maantieteelliset markkinat ovat Suomea laajemmat. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä toimintoja. Ilmoittajan mukaan CapMan tai sen yritysryhmään kuuluvat yhtiöt eivät toimi samoilla horisontaalisilla tai vertikaalisilla markkinoilla Suomessa kuin Komas.

Ilmoittajan arvion mukaan yllä kuvattujen markkinoiden koko Suomessa vuonna 2006 oli noin [1,5–2] miljardia euroa ja Komasin markkinaosuus on arviolta noin [alle 10] %. Komasin kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan muun muassa Ruukki Engineering, Metalliset Group, Talgo Oy ja Hollming Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Oyj hankkii yksinomaisen määräysvallan Komas Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.