Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.12.2000

Diaarinumero

1139/81/2000

Osapuolet

Wihuri Oy / Kespro Oy:n noutotukkuliiketoiminta Salossa, Kemissä ja Kajaanissa

Kilpailuvirastolle on 27.11.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Wihuri Oy (jäljempänä Wihuri) hankkii Kespro Oy:ltä tämän noutotukkuliiketoiminnan Salossa, Kemissä ja Kajaanissa. Ilmoitus oli olennaisesti puutteellinen ja kilpailunrajoituslain 11 e §:n mukainen määräaika alkoi kulua 7.12.2000, kun ilmoituksen puutteet oli korjattu.

Wihuri-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 6,7 miljardia markkaa ja ostettujen liiketoimintojen maailmanlaajuinen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 1999 [alle 150][1] miljoonaa markkaa. Kun hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijan edeltävän kahden vuoden aikana samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, ylittää hankinnan kohteen liikevaihto 150 miljoonaa markkaa. Hankittua liiketoimintaa harjoitetaan Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Wihuri on kaupan ja teollisuuden alalla toimiva monialayritys. Hankinnan kohteina olevat noutotukut harjoittavat päivittäistavaroiden noutotukkuliiketoimintaa Salossa, Kemissä ja Kajaanissa.Noutotukut ovat tyypillisesti yritysasiakkaiden ostopaikkoja. Niiden tuotevalikoima on suurelta osin sama kuin normaalissa vähittäiskaupassa.

Yksittäisen noutotukun toiminta-alueeksi voidaan ilmoittajan mukaan katsoa noin 20–30 kilometrin sisään jäävä talousalue. Salon, Kemin ja Kajaanin alueilla toimii järjestelyn jälkeen ainoastaan Wihurin noutotukkuja. Kespro jatkaa kuitenkin ilmoittajan mukaan em. paikkakunnilla toimitusmyyntiä. Ilmoittajan mukaan noutotukkujen lisäksi samoilla markkinoilla kilpailevat kuitenkin mm. vähittäiskaupat, teollisuusyritykset ja toimitustukut.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Wihurille kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Wihuri Oy hankkii Kespro Oy:n noutotukkuliiketoiminnan Salossa, Kemissä ja Kajaanissa. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b, 11 d ja 11 e §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.