Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.12.2009

Diaarinumero

1140/14.00.10/2009

Osapuolet

Metso Oyj / Tamfelt Oyj Abp

Asian vireilletulo

Metso Oyj (”Metso”) on 12.11.2009 ilmoittanut Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se aikoo hankkia määräysvallan Tamfelt Oyj Abp:ssä (”Tamfelt”).

Osapuolet ja niiden harjoittama toiminta

Metso on kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, metallinkierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuuden kestävän teknologian ja palvelujen toimittaja.

Tamfelt kehittää, valmistaa ja markkinoi paperi- ja kartonkikonekudoksia, suodatinkankaita ja muita teollisuustekstiilejä sekä näihin liittyviä paperi-, kartonki- ja sellu- sekä kaivos- ja kemianteollisuudessa sekä jäteveden käsittelylaitoksissa ja kaupallisissa pesuloissa käytettäviä tuotteita ja palveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely

Metson maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 6,4 miljardia euroa, josta [yli 20][1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Tamfeltin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli noin 165 miljoonaa euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Kilpailuvaikutusten arvioimiseksi Kilpailuvirasto on tarkastellut niitä markkinoita, joilla Tamfelt on aktiivinen. Ilmoittajan mukaan Metso ja Tamfelt valmistavat molemmat eri markkinoilla olevia tuotteita paperi- ja selluteollisuusalan yrityksille. Metso valmistaa paperi-, sellu- ja kartonkikoneita, kun taas Tamfelt tuottaa samalle teollisuudelle paperi- ja kartonkikudoksia (jäljempänä PMC) ja suodatinkankaita.

Tamfeltin PMC-yksikkö valmistaa märkäviiroja, puristinhuopia ja -kudoksia, kuivatusviiroja ja kenkäpuristimen belttejä. Näitä tuotteita käytetään paperi-, sellu- ja kartonkikoneissa tuotantoprosessin eri vaiheissa.

Tamfeltin valmistamia tuotteita voidaan käyttää Metson tuotteissa, mutta ne ovat ilmoittajan mukaan Metson kuten muidenkin valmistajien koneissa erillisiä ja korvattavissa olevia vaatetusosia, joita pääsääntöisesti valmistavat näihin tuotteisiin erikoistuneet yritykset. Tamfeltin myynti suoraan Metson kaltaisille konevalmistajille rajoittuu ilmoittajan mukaan satunnaisiin yksittäistapauksiin. Suuret paperiyhtiöt solmivat PMC-markkinoilla toimivien yritysten kanssa kehyssopimuksia, joilla sovitaan vaatetusosien toimituksista. Kehyssopimukset ovat yleensä muutaman vuoden pituisia ja näin ollen kudostuotteiden valmistajilla onkin ilmoittajan mukaan huomattavasti paremmat mahdollisuudet myydä tuotteitaan uusiin tehtaisiin tai uusille tuotantolinjoille kuin vanhoihin koneisiin ja vanhoihin tuotantolinjoihin.

Tamfeltin Suodatinkangas-yksikkö valmistaa pääasiassa paperi-, kaivos- ja kemianteollisuuden tarpeisiin sekä jäteveden puhdistukseen tarvittavia suodatinkankaita. Tavallisesti suodatinkankaita valmistavien yritysten kaivosteollisuuden, kuten myös paperiteollisuuden tarpeisiin valmistamista suodatinkankaista valtaosa myydään suoraan loppuasiakkaille, jotka käyttävät niitä ostamissaan koneistoissa tai muissa tuotteissa. Metson Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmentti on ilmoittajan mukaan erittäin satunnaisesti ostanut pieniä määriä suodatinkankaita Tamfeltilta kaivoskoneistoihin liittyen.

Ilmoittajan mukaan Tamfelt tarjoaa PMC- ja suodatinkangas-tuotteiden yhteydessä osana monivuotisia kehyssopimuksia myös mm. huoltopalvelua. Vastaavanlaisia kehyssopimuksia on myös Tamfeltin kilpailijoilla.

Tamfeltin Suodatinkangas-yksikkö valmistaa myös pesulatekstiilejä. Niitä myydään erikoispesuloille. Tamfeltille ei kerry Suomessa liikevaihtoa pesulatekstiilien osalta.

Ilmoittajan mukaan PMC-tuotteiden, suodatinkankaiden ja pesulatekstiilien markkinat ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan maailmanlaajuiset, mutta ilmoittaja on toimittanut Kilpailuvirastolle tietoa myös Suomen osalta.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Ilmoittajan mukaan maailmanlaajuisten PMC-markkinoiden arvo vuonna 2008 oli noin 2 miljardia euroa, josta Tamfeltin markkinaosuus oli [0–10] %. Suomessa Tamfeltin markkinaosuus oli vastaavasti [40–50] %. Ilmoittaja on toimittanut Kilpailuvirastolle tietoa myös PMC-markkinoiden alasegmenteiltä Suomessa. Märkäviirat-segmentin arvo oli vuonna 2008 [25–30] miljoonaa euroa ja Tamfeltin markkinaosuus oli [45–55] %, puristinhuovat ja -kudokset-segmentin vastaavasti [35–40] miljoonaa euroa ja markkinaosuus [35–45] % ja kuivatusviirat-segmentin [15–20] miljoonaa euroa ja markkinaosuus [55–65] %. Kenkäpuristimen beltit-segmentin arvo oli vuonna 2008 Tamfeltin arvion mukaan [4–8] miljoonaa euroa ja Tamfeltin markkinaosuus oli [20–30] %. Maailmanlaajuisesti kyseisellä jaottelulla Tamfeltin markkinaosuus on kaikkien segmenttien osalta [0–10] %.

Suodatinkangasmarkkinoiden arvo maailmalaajuisesti vuonna 2008 oli ilmoittajan mukaan noin 2 miljardia euroa, josta Tamfeltin markkinaosuus oli [0–5] %. Suomessa Tamfeltin markkinaosuus oli vastaavasti [55–65] %.

Uusia paperikoneistoja on vuosina 2006–2008 myyty maailmanlaajuisesti [35–45] kappaletta, josta Metson markkinaosuus oli [20–30] %. Uusia kartonkikoneistoja on myyty vastaavasti [95–105] kappaletta, josta Metson markkinaosuus oli [5–15] % ja uusia sellukoneistoja on myyty [35–45] kappaletta, josta Metson markkinaosuus oli [10–20] %.

Yrityskaupassa Metso hankkii toimijan, jolla on asiakkainaan eri lopputuotemarkkinoilla Metson kanssa kilpailevia kone- ja laitevalmistajia. Eräät Tamfeltin asiakkaat ovatkin tuoneet lausunnoissaan esiin yrityskaupan vaikutukset erityisesti Tamfeltin kone- ja laitevalmistaja-asiakkaiden mahdollisuuksiin hankkia Tamfeltin nyt valmistamia tuotteita kilpailukykyisin ehdoin yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Paperi- ja kartonkikonevalmistajien kohdalla PMC-tuotteiden kilpailukykyiseen tarjontaan vaikuttaa osaltaan tämän yrityskaupan vaikutusten lisäksi se, että Voith AG (”Voith”) on jo vertikaalisesti integroitunut toimija, joka valmistaa sekä koneita että PMC-tuotteita. Kilpailuviraston saamissa lausunnoissa tuotiin esille muun muassa, että kenkäpuristimen belttien toimittajien määrä vähenee ja muiden paperikoneiden valmistajien asema heikkenee suhteessa Metsoon ja Voithiin.

Kilpailuviraston selvitysten mukaan märkäviiroja, puristinhuopia ja -kudoksia, kuivatusviiroja ja kenkäpuristimen belttejä valmistaa Tamfeltin ja vertikaalisesti integroituneen Voithin lisäksi esimerkiksi Albany International Corp. (”Albany”). Lisäksi viiroja, puristimia ja huopia valmistaa mm. Heimbach GmbH & Co. KG ja Xerium Technologies, Inc. Kenkäpuristimen belttejä valmistaa Tamfeltin ja Voithin lisäksi esimerkiksi Albany ja Ichikawa Co., Ltd. PMC-tuotteiden osalta markkinoilla on siten yrityskaupan toteuttamisen jälkeenkin riippumattomia, Tamfeltille vaihtoehtoisia valmistajia.

Myös suodatinkankaiden osalta Kilpailuviraston selvitysten mukaan Tamfeltin valmistamia tuotteita voidaan korvata muiden valmistajien suodatinkangastuotteilla. Yrityskaupan jälkeenkin markkinoille jää riippumattomia, Tamfeltille vaihtoehtoisia valmistajia, kuten Clear Edge Filtration ja Sefar AG.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että yrityskaupalla olisi laissa edellytetyllä tavalla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy järjestelyn, jossa Metso Oyj aikoo hankkia määräysvallan Tamfelt Oyj Abp:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.