Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.1.2000

Diaarinumero

1144/81/1999

Osapuolet

Lohja Rudus Oy Ab / Karkkilan Betoniasema Oy

Asian vireilletulo

Lohja Rudus Oy Ab on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 23.12.1999 yrityskaupan, jossa se hankkii Karkkilan Betoniasema Oy:n koko osakekannan.

Lohja Rudus on osa CRH plc konsernia. CRH konserni on kansainvälinen rakennusaineiden ja -tarvikkeiden myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys, joka toimii Euroopassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. CRH konsernin oikaistu liikevaihto oli vuonna 1998 35.188 mmk.

Hankinnan kohteen, Karkkilan Betoniaseman liikevaihtoon, joka oli vuonna 1998 noin 2,5 mmk, lisätään kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Lohja Ruduksen liikevaihto, joka oli vuonna 1998 noin 1.231 mmk. Hankinnan kohteen liikevaihdoksi muodostuu tällöin noin 1.233,5 mmk.

Päätös ja sen perustelut

Karkkilan Betoniasema on betonin valmistusta ja myyntiä harjoittava pienyritys, jolla on toimipaikka Karkkilassa. Se myy valmisbetonia Karkkilassa ja sen lähialueilla. Yrityksen betoniasema on ollut toiminnassa vain kesäkuukausina.

Kilpailuvirasto on katsonut, että ns. relevantteina tuotemarkkinoina voidaan pitää erikseen ainakin valmisbetonin, betonielementtien ja erilaisten muiden betonituotteiden markkinoita. Virastolle on myös esitetty näkemyksiä, joiden mukaan keskittymän vaikutuksia pitäisi arvioida laajemmilla betonirakennusmateriaalien markkinoilla.

Lohja Ruduksella on noin 40–60 %:n osuus valmisbetonin markkinoista Suomessa.

Karkkilan lähialueilla (noin 50 km:n kuljetusetäisyydellä betoniasemalta) Lohja Ruduksen osuus on niin ikään noin 40–60 % ja Karkkilan Betoniaseman osuus […][1] (alle 5 %).

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneista seitsemästä markkinaosapuolesta yksi on ilmoittanut, että se ei pidä ko. yrityskauppaa suotavana, koska Lohja Ruduksella on sen mielestä liian suuri markkinaosuus Suomen valmisbetonimarkkinoilla.

Yrityskauppaan sisältyy liitännäisrajoituksena kilpailukielto, jossa myyjät sitoutuvat siihen, että ne eivät harjoita myymänsä yrityksen kanssa kilpailevaa toimintaa tai välillisestikään osallistu tällaisen kilpailun harjoittamiseen […] vuoden aikana luovutuspäivästä lukien.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lohja Rudus ostaa Karkkilan Betoniaseman. Yrityskaupalla on Karkkilan Betoniaseman alueellisenkin markkinaosuuden pienuuden vuoksi niin vähäinen merkitys taloudelliseen kilpailuun, että se ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Edellä kuvatun yrityskauppaan sisältyvän kilpailukiellon pituudeksi Kilpailuvirasto hyväksyy […] vuotta, koska yrityskauppaan ei sisälly mitään sellaista tietotaitoa, jota Lohja Ruduksella ei jo ennestään olisi hallussaan. Kilpailuvirasto hyväksyy kilpailukiellon voimassaolalueeksi sen alueen, jolla hankinnan kohde eli Karkkilan Betoniasema harjoitti liiketoimintaa. Tällainen rajoitus liittyy välittömästi yrityskauppaan ja on Kilpailuviraston hyväksymässä laajuudessa sen toteuttamiseksi välttämätön.

Sovelletut säännokset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] […]-symbolilla merkityt kohdat ovat liikesalaisuuksia.