Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

23.1.2007

Diaarinumero

1150/81/2006

Osapuolet

Onninen Oy / Teletekno Oy

Asian vireilletulo

Onninen Oy (”Onninen”) on ilmoittanut 9.1.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Teletekno Oy:ssä (”Teletekno”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Onninen tarjoaa materiaalipalveluja. Onninen-konsernin rakenne perustuu kolmeen toimialaan, jotka ovat Onninen Suomi, Onninen Skandinavia ja Onninen Wholesale International. Onninen Suomi -toimiala pitää sisällään sähkö-, lv-, ilmastointi- ja kylmäalan tuotteita ja materiaaleja muun muassa talonrakentamiseen, materiaalihuollon kokonaisratkaisuja teollisuudelle sekä energia- ja yhdyskuntatekniikan sektorille ja alan jälleenmyyjille. Onninen-konsernilla on Suomen lisäksi toimipaikkoja Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Onninen kuuluu Onvest-konserniin, jonka liiketoimintoihin kuuluvat lisäksi sijoitustoiminta, kiinteistötoiminta sekä talotekniikan ja teollisuuden urakointi- ja huoltotoiminta, jota konsernissa harjoittaa Are Oy.

Teletekno toimii teleteknisten ja ammattielektroniikan tuotteiden tukkukauppana Suomessa, Baltiassa, Luoteis-Venäjällä ja Norjassa. Lisäksi yhtiö valmistaa Suomessa ja Virossa valokaapeli- ja kuparikaapeliverkkojen asennustarvikkeita ja -järjestelmiä tuotemerkeillä Finnflash ja TT. Teleteknolla on tytäryhtiöt Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Norjassa sekä edustusto Venäjällä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Onvest-konserniin kuuluvien yhteisöjen maailmalaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli noin 1446 miljoonaa euroa, josta noin 797 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Teletekno-konsernin vuoden 2005 yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 23 miljoonaa euroa, josta yli 20 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit tuotealueet, joilla molemmat osapuolet toimivat, ovat Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liiton (”SSTL”) tilastoinnin mukaisesti a) johtimet (SSTL:n tuoteryhmät 01–06) ja b) teleasennus- ja datatarvikkeet (SSTL:n tuoteryhmät 70, 71, 72, 75).

Johtimet voidaan ilmoittajan mukaan jakaa edelleen tuoteryhmiin, joista yrityskaupan kannalta relevantteja ovat teleasennusjohdot. Näitä ovat muun muassa lähiverkkokaapelit, Cu-ulkokaapelit, antenni- ja koaksiaalikaapelit, Opto-ulkokaapelit ja instrumentointikaapelit. Näiden tuotteiden osalta osapuolilla on ilmoittajan mukaan päällekkäisyyttä lähiverkkokaapeleissa ja Opto-ulkokaapeleissa. Teleasennus- ja datatarvikkeet sisältävät teleasennustarvikkeet, hälytys- ja valvontalaitteet, tietoverkkotuotteet ja -tarvikkeet sekä kaapelitelevisiolaitteet, antennit ja tarvikkeet. Kumpikin yrityskaupan osapuoli tarjoaa näitä tuotteita. Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomea laajemmat.

Ilmoittajan mukaan kyseessä olevien markkinoiden kokonaisarvo muodostuu tukkuliikkeiden myynnistä sekä valmistajien ja maahantuojien suorasta myynnistä loppuasiakkaille. Tukkuliikkeiden osuus teleasennusjohtojen kokonaismarkkinoiden arvosta on ilmoittajan arvion mukaan noin 40 % ja teleasennus- sekä datatarvikkeiden kokonaismarkkinoiden arvosta noin 30 %. Kun tukkumyynnin ohella otetaan huomioon valmistajien ja maahantuojien suora myynti loppuasiakkaille, teleasennusjohtomarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2005 oli ilmoittajan arvion mukaan noin 66 miljoonaa euroa, josta tukkumyynnin osuus oli noin 25 miljoonaa euroa. Vastaavasti teleasennus- ja datatarvikemarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 2005 oli ilmoittajan arvion mukaan noin 128 miljoonaa euroa, josta tukkumyynnin osuus oli noin 39 miljoonaa euroa. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus teleasennusjohtojen kokonaismarkkinoista vuonna 2005 oli ilmoittajan mukaan noin [alle 10][1] % ja teleasennus- ja datatarvikkeiden kokonaismarkkinoista noin [10–20] %.

Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia. Markkinaosapuolten kuulemisen yhteydessä esille nousi kuitenkin ilmoittajan näkemykselle vaihtoehtoinen markkinamäärittely, jossa valmistajien suora myynti loppuasiakkaille tulisi erottaa kokonaismarkkinasta omaksi markkinakseen. Näkemyksen mukaan osa tuotteista on sellaisia, etteivät ne luontevasti sovellu tukkukaupan jakeluun.

Ilmoittajan toimittamien eriteltyjen tietojen mukaan teleasennusjohtojen tukkumyynti ja maahantuonti vuonna 2005 oli arvoltaan yhteensä noin 29 miljoonaa euroa sekä teleasennus- ja datatarvikkeiden tukkumyynti ja maahantuonti yhteensä noin 69 miljoonaa euroa. Tällä markkinamäärittelyllä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus teleasennusjohdoissa olisi noin [10–20] % ja teleasennus- ja datatarvikkeissa noin [20–30] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Onninen Oy hankkii määräysvallan Teletekno Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.