Godkännande av företagsförvärvet

Päivämäärä

11.2.1999

Diaarinumero

1153/81/1998

Osapuolet

Graningeverkens AB / A. Ahlström Oy

Förvärvare

Graningeverkens AB, Bollstabruk, Sverige

Förvärvsobjekt

Ahlström Energia Oy

Anhängiggörande

Graningeverkens AB (nedan Graninge) anmälde 14.01.1999 till Konkurrensverket att bolaget förvärvat bestämmanderätten i Ahlström Energia Oy (nedan AEO) genom att av A. Ahlström Oy köpa hela aktiestocken i AEO vid ett avtal som undertecknats av parterna 7.1.1999.

Företagsförvärv

Till följd av företagsförvärvet övergår AEO:s hela aktiestock och uteslutande bestämmanderätt från A. Ahlström Oy till Graninge.

Vid förvärvet erhåller Graninge AEO:s samtliga affärsfunktioner, bestående av elförsäljnings- och nätverksamhet, tre vattenkraftverk samt naturgasförsäljning.

Parterna och deras affärsverksamheter

Graninge

Graninge verkar huvudsakligen i Sverige. Företaget har också dotterbolag i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Är 1997 uppgick Graninges globala omsättning till ca 2 094 miljoner mark. I Finland har Graninge inte bedrivit affärsverksamhet tidigare. Sedan 1996 har Graninge emellertid innehaft 25,6 % av Kainuun Sähkö Oyj, där bolaget inte har bestämmanderätt. Av all elenergi som i Finland överfördes med 400 volts spänning år 1997 var Kainuun Sähkö Oyj:s andel […] %.

Graninge bedriver affärsverksamhet inom följande områden: produktion och återförsäljning av elenergi, elnätsverksamhet, produktion och distribution av fjärrvärme samt skogs- och sågindustri.

Electricité de France (nedan EdF) använder gemensam bestämmanderätt i Graninge. EdF:s dotterbolag äger 31 procent av aktierna i Graninge. EdF har ingått ett avtal med en grupp investerare (privatpersoner) om användning av den gemensamma bestämmanderätten. Sammanslutningens ägarandel i Graninge är 19 procent. Europakommissionen har godkänt arrangemanget 25.4.1998.

EdF

EdF är ett elbolag som ägs av franska staten. Företaget bedriver produktion, förmedling och distribution av el i Frankrike och flera andra länder. EdF har dock inte bedrivit affärsverksamhet i Finland. Företaget använder bestämmanderätten inom Graninge helt och hållet via sina dotterbolag Electricité de France International S.A. (nedan EdFI) och Skandrenkraft AB. EdFI är ett holdingbolag som grundats för att förvärva utländska bolag inom EdF:s verksamhetsområden. Skandrenkraft AB är ett holdingbolag som specialiserat sig på att på motsvarande sätt förvärva elbolag i Skandinavien. Är 1997 uppgick EdF-koncernens globala omsättning till 178 888 miljoner mark. EdFI är mycket aktivt på den globala elmarknaden. Företaget verkar i alla världsdelar förutom Australien och år 1997 var dess sammanlagda elproduktionskapacitet 107 GW.

AEO

AEO var före företagsförvärvet ett dotterbolag till A. Ahlström Oy, och ägdes och administrerades i sin helhet av detta. Efter företagsförvärvet innehas motsvarande ställning av Graninge. AEO har bedrivit affärsverksamhet enbart i Finland och dess omsättning uppgick till 187 miljoner mark år 1997. Enligt Elmarknadscentralens utlåtande var AEO:s andel av den el som år 1997 överfördes med 400 volts spänning 1,0 GWh, vilket motsvarar mindre än 1 % av all elenergi som år 1997 överfördes med 400 volts spänning till de slutliga användarna.

AEO producerar elenergi i sina kraftverk i Kumo (Kokemäki) och Kotka. Genom delägarskap får bolaget dessutom el från Pohjolan Voima Oy, Länsi-Suomen Voima Oy och Industrins Kraft Ab (Teollisuuden Voima Oy). I Karhula och i området Kauttua-Loimaa bedriver AEO sådan tillståndspliktig elnätsverksamhet som avses i elmarknadslagen. AEO innehar 13,2 % av aktiestocken i Länsi-Suomen Voima Oy. Dessutom bedriver AEO naturgasförsäljning.

Därtill äger AEO en del av stamnätet, som företaget hyrt ut till Finska Stamnät Abp.

Tilläggsbegränsningar

Köpebrevets punkt 15 innehåller ett villkor, till vilket hänvisats i anmälan om företagsförvärv punkt 10 och vilket anmälaren begärt att skall godkännas som en eventuell konkurrensbegränsning. Enligt villkoret skall AEO i sju års tid efter undertecknandet av avtalet på bästa möjliga sätt verka för att Graninge eller ett företag i vilket Graninge utövar bestämmanderätt har en reell möjlighet att erbjuda elöverföringstjänster till A. Ahlström Oy eller till ett företag i vilket A. Ahlström Oy utövar bestämmanderätt. I samma villkor har också avtalats att då det är dags att förnya elleveransavtalet för A. Ahlström Oy eller för ett företag i vilket A. Ahlström Oy utövar bestämmanderätt, skall förnyandet först erbjudas Graninge eller ett företag i vilket Graninge utövar bestämmanderätt (”Rights of First Refusal”).

Enligt Graninges uppfattning utgör ifrågavarande villkor ingen konkurrensbegränsning, eftersom det binder varken A. Ahlström eller de företag över vilka A. Ahlström har inflytande, utan endast garanterar Graninge möjligheten att delta i elleveransen till de företag som avses i villkoret. Graninge motiverar dessutom med att varken AEO, A. Ahlström eller Graninge har någon dominerande marknadsställning på den nordiska eller finländska elmarknaden.

Anmälarens motiveringar

I det fall att Konkurrensverket anser att det är fråga om en konkurrensbegränsning anhåller Graninge om att villkoret måtte godkännas som sådant. Utan villkor hade förverkligandet av avtalet varit betydligt osäkrare och villkoret var nödvändigt för att avtalet skulle förverkligas.

Konkurrensrättslig bedömning

Bestämmelserna om övervakning av företagsförvärv och deras tillämplighet på arrangemanget

Graninge förvärvade hela aktiestocken i AEO på ovan relaterat sätt. Det är fråga om ett företagsförvärv enligt lagen om konkurrensbegränsningar 11 §.

Graninges globala omsättning uppgick år 1997 till ca 2 094 miljoner mark och AEO:s omsättning till 187 miljoner mark. Omsättningsgränserna i 11 a § lagen om konkurrensbegränsningar överskrids således.

AEO har egen elproduktion, elanskaffning, elförsäljning och nätverksamhet i Finland. Dessutom säljer AEO naturgas i Finland. Förvärvsobjektet bedriver således affärsverksamhet i Finland på det sätt som förutsätts i lagens 11 a §.

Bedömning av de konkurrensmässiga verkningarna

Relevant marknad
Relevant produktmarknad

Bägge parterna i företagsförvärvet verkar på elmarknaden som producenter, säljare och inom nätverksamheten. Före ifrågavarande företagsförvärv har Graninge inte bedrivit affärsverksamhet i Finland.

För elmarknadens del kan den relevanta produktmarknaden delas in i produktion, försäljning och elöverföring, dvs. nätverksamhet. Dessa kan ytterligare granskas genom att försäljningen indelas i segmenten parti- och minutförsäljning. Nätverksamheten kan delas in enligt nätverksamhetens nivå (stamnät, regionnät och distributionsnät). Naturgasförsäljningen kan granskas som ett särskilt segment.

Med tanke på beslutet i ärendet är det dock inte nödvändigt att definiera produktmarknaden exakt, eftersom det inte uppstår konkurrensproblem ens på en marknad som definierats på det allra snävaste sättet.

Relevant geografisk marknad

El är en nyttighet som kan överföras relativt förmånligt. Är 1998 ökade nettoimporten av el med nästan 22 procent. Finland importerar el åtminstone från Sverige, Norge och Ryssland. Det är dock inte ekonomiskt rationellt att överföra el långa sträckor. Därför begränsas den relevanta geografiska elproduktionsmarknaden till Finland och närområdena i grannstaterna. Den nyss nämnda indelningen av elmarknaden kan också användas vid definitionen av den geografiska marknaden.

Med tanke på beslutet i ärendet är det inte nödvändigt att definiera den geografiska marknaden exakt, eftersom det genom företagsförvärvet inte uppstår konkurrensproblem på den geografiska marknaden, hur den än definieras.

Konkurrensmässiga verkningar

Konkurrensverket anser att företagsförvärvet inte leder till uppkomsten av en sådan dominerande ställning som skulle förhindra eller begränsa konkurrensen på någon marknad som gäller elproduktion, elförsäljning eller elnätsverksamhet.

AEO:s andel av Finlands elproduktion och elförsäljning är ytterst liten. AEO bedriver elproduktion i tre vattenkraftverk och säljer el uteslutande till industriföretag. AEO:s ställning inom naturgashandeln är inte heller betydande.

I industriområdet i Karhula har AEO ett lokalt distributionsnätsmonopol. Ett tiotal företag bedriver affärsverksamhet i industriområdet. Nätverksamheten är tillståndspliktig och andra företag som bedriver nätverksamhet har inte beviljats nättillstånd i området. Affärsekonomiskt vore det inte motiverat att bygga ett annat distributionsnät i ifrågavarande område. Överföringen av det lokala distributionsnätsmonopolet till Graninge förändrar dock inte konkurrenssituationen.

Utlåtanden som inbegärts från AEO:s kunder och vissa andra elmarknadsparter gav till svar att företagsförvärvet inte konstaterats ha några konkurrensförsämrande verkningar för den finländska elmarknaden. Att AEO övertas av ett bolag som bedriver elförsäljning som huvudsaklig affärsverksamhet har snarare setts som en konkurrensökande faktor på den öppna elmarknaden.

Tilläggsbegränsningar

Det villkor som nämns i punkt 10 av anmälan om företagsförvärv garanterar Graninge möjlighet att erbjuda A. Ahlström och företag som hör till dess företagsgrupp el samt tjänster i anslutning till elöverföringen. Villkoret utesluter inte möjligheten att godkänna ett konkurrerande företags offert. Villkoret begränsar inte konkurrensen, och därför är en ytterligare bedömning av det onödig.

Beslut

Konkurrensverket godkänner det företagsförvärv där Graninge förvärvar bestämmanderätten i A. Ahlström Oy:s AEO. Företagsförvärvet ger inte upphov till eller förstärker en sådan dominerande ställning som i betydande grad skulle förhindra konkurrensen på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den.

Tillämpade bestämmelser

11 §, 11 a §, 11 b § och 11 d § lagen om konkurrensbegränsningar.

Ändringssökande

Ändring i Konkurrensverkets beslut kan sökas hos konkurrensrådet enligt 21 § lagen om konkurrensbegränsningar i den ordning som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvärsanvisning bifogas beslutet.