Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.4.2000

Diaarinumero

1155/81/2000

Osapuolet

Atle Ab (publ) / GSH International Oyj

Asian vireilletulo

Atle Ab (publ) (jäljempänä Atle) on 17.3.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelystä, jonka seurauksena se hankkii enemmistön suomalaisen GSH International Oyj:n (jäljempänä GSH) osakkeista. Atle hankkii yrityskaupassa kilpailunrajoituslain tarkoittaman yksinomaisen määräysvallan GSH:sta. Vuonna 1998 Atlen maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 5788 miljoonaa markkaa ja hankinnan kohteen vastaavasti noin 298 miljoonaa markkaa. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Päätös ja sen perustelut

Hankkijana oleva Atle on ruotsalainen yhtiö, joka harjoittaa sijoittamista pieniin ja keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin. Atlen yritysryhmään kuuluu ruotsalainen Hägglund Drives International Ab, jolla on mm. suomalainen tytäryhtiö Hägglund Drives Oy. Hägglund Drives –ryhmä toimii hydraulisten komponenttien markkinoilla moottorien ja pumppujen toimittajana (ml. koneikot ja palvelut). Suomessa sen markkinaosuus kyseisiä moottoreita ja pumppuja koskevilla markkinoilla on [alle 5] [1] prosenttia.

Atlen yritysryhmään kuuluu myös Vaasassa toimiva Finnhydraulic Oy, joka toimii hydrauliikan venttiilien valmistajana. Sen tuotannosta pääosa on välituotteita ajoneuvoissa käytettäville lopputuotteille.

Hankinnan kohteena olevan GSH:n toimialana on pääosin hydrauliikassa käytettävien putkitarvikkeiden myynti ja siihen liittyvät palvelut. Tyypillisiä tuotteita ovat putket, letkut, putkiliittimet ja muut erilaiset kiinnittimet. Sen tarjoamiin palveluihin kuuluu myös putkistojen suunnittelu, asennus, testaus, koeponnistus ja liittimiin sisältyvä koulutus. GSH:lla on Suomessa toimiva tytäryhtiö GS-Hydro Oy. Suomessa GSH-ryhmän markkinaosuus putkitarvikkeiden markkinoilla on [alle 10][2] prosenttia.

Sekä GSH että Hägglund Drives –konsernit toimivat hydrauliikan komponenttien ja järjestelmien markkinoilla, joiden kokonaisarvo Suomessa oli vuonna 1998 noin 1,3 miljardia markkaa. Kaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on ollut näillä markkinoilla [alle 5] [3] prosenttia.

Kaupan kohde toimii kuitenkin vain tietyillä osilla hydrauliikan komponenttien ja järjestelmien markkinoita (letkut, putket, liittimet, pumput, moottorit, koneikot, palvelut). Näiden markkinoiden kokonaisarvo oli Suomessa vuonna 1998 noin 800 miljoonaa markkaa ja syntyvän keskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus on ollut niillä [alle 10] [4] prosenttia.

Suomen hydraulikka- ja pneumatiikkayhdistys ry:n vuosittain keräämät markkinatiedot osoittavat, että kaupan osapuolilla on Suomessa useita kilpailijoita kaikissa niissä tuotteissa ja palveluissa, joita ne tarjoavat. Liikevaihdolla mitattuna yhdistyksen jäsenet edustavat noin 95 prosenttia hydrauliikan komponenttien ja järjestelmien markkinoista.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Atle Ab (publ) hankkii määräysvallan GSH International Oyj:stä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneu­vostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.