Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

20.12.2002

Diaarinumero

1155/81/2002

Osapuolet

K-Maatalousyhtiöt Oy / Jaakonhaka Oy:n liiketoiminta

Kilpailuvirastolle on 12.12.2002 ilmoitettu yrityskauppa, jossa K-maatalousyhtiöt Oy (”K-maatalousyhtiöt”) hankkii Jaakonhaka Oy:n (”Jaakonhaka”) liiketoiminnan.

K-maatalousyhtiöt on Kesko-konserniin kuuluva, Maatalouskesko Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli yli 6 miljardia euroa. Kun Jaakonhaan noin [15–25][1] miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti K-maatalousyhtiöiden edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, yrityskaupan osapuolten liikevaihdot ylittävät kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

K-maatalousyhtiöt harjoittaa maatalous-, pienkone- ja rauta-alan vähittäis- ja tukkukauppaa. K-maatalousketjuun kuuluva Jaakonhaka harjoittaa maatalousalan vähittäiskauppaa Forssan alueella. Maataloustavaroiden vähittäiskauppa ei kuulu Keskon ydinliiketoimintaan. Poikkeuksellisissa tilanteissa se on kuitenkin ottanut haltuunsa joitakin ketjuun kuuluvia vähittäiskauppayrityksiä. Forssan alueella on Jaakonhaan lisäksi neljä K-ketjuun kuuluvaa yritystä, jotka eivät kuitenkaan ole K-maatalousyhtiöiden omistuksessa. Kaupassa on ilmoittajan mukaan kyse K-ryhmän sisäisistä muutoksista, joilla ei ole vaikutusta kilpailutilanteeseen. Jaakonhaalla on toimialueellaan noin [45–55] %:n markkinaosuus.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita tai tuotemarkkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa K-maatalousyhtiöt Oy hankkii Jaakonhaka Oy:n liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.