Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.12.2000

Diaarinumero

1157/81/2000

Osapuolet

Oy Sisu Auto Ab / RS Hansa Auto Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 8.12.2000 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Partek Oyj Abp:n konserniin kuuluva Oy Sisu Auto Ab (jäljempänä Sisu) hankkii ranskalaiselta Renault Vehicules Industrielles S.A.:lta (jäljempänä Renault) 50 % RS Hansa Auto Oy:n (jäljempänä Hansa Auto) osakkeista. Hansa Auto on ennen järjestelyä ollut Sisun ja Renaultin yhteisessä määräysvallassa. Järjestelyn jälkeen näiden yhteinen määräysvalta muuttuu Sisun yksinomaiseksi määräysvallaksi. Järjestely on seurausta Euroopan komission Volvo/Renault (COMP/M.1980) -tapauksen yhteydessä edellyttämästä Renaultin Hansa Auto -osuuden divestointivelvollisuudesta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Sisun toimialana on metalli- ja ajoneuvoteollisuuden harjoittaminen sekä tukku- ja vähittäiskauppa metalli- ja ajoneuvoteollisuuden tuotteilla sekä auto-, kuljetus- ja kuljetusvälinealalla. Yhtiö valmistaa kuorma-autoja tehtaallaan Karjaalla.

Hansa Auton toimialana on kuorma-autojen myynti, markkinointi, huolto sekä muu siihen liittyvä toiminta. Sillä on Suomessa yksinoikeus markkinoida, myydä ja huoltaa Sisun ja Renaultin valmistamia kuorma-autoja. Yhtiöllä on 15 omaa myynti- ja huoltopistettä ja yhteensä 33 myyjää. Lisäksi sillä on 28 valtuutettua korjaamoa.

kilpailuoikeudellinen arviointi

Partek-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 12,8 miljardia markkaa ja Hansa Auton liikevaihto oli vuonna 1999 noin 580 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslain liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa Suomessa liiketoimintaa, kuuluu järjestely kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan kuorma-automarkkinat voidaan jakaa yli 16 tonnin kuorma-autoihin ja sitä pienempiin kuorma-autoluokkiin. Ilmoittajan mukaan Sisulla ei ole alle 16 tonnin luokassa Renaultin kanssa rinnakkaista tuotetta. Näin ollen ilmoittaja pitää relevantteina markkinoina Suomen yli 16 tonnin kuorma-automarkkinoita. Ilmoittajan mukaan Sisun markkinaosuus yli 16 tonnin luokassa rekisteröidyistä kuorma-autoista on noin 17 % ja Renaultin noin 4 %. Suomen yli 16 tonnin kuorma-automarkkinoilla on ilmoittajan mukaan pienempien kilpailijoiden lisäksi kaksi valmistajaa ylitse muiden (Scania ja Volvo kumpikin noin 30 % markkinaosuudella).

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston markkinaosapuolilta saamat lausunnot eivät viittaa siihen, että järjestely synnyttäisi tai vahvistaisi Oy Sisu Auto Ab:lle kilpailua estävän määräävän markkina-aseman Suomen markkinoilla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy Sisu Auto Ab hankkii yksinomaisen määräysvallan RS Hansa Auto Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.