Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.2.2000

Diaarinumero

1159/81/99

Osapuolet

Illinois ToolWorks Inc. / Nöteviken AB

Asian vireilletulo

Illinois ToolWorks Inc. (jäljempänä ITW) on 13.1.2000 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jolla se on ostanut Nöteviken AB:n koko osakekannan.

Yrityskaupan liitännäisrajoituksena on haettu kilpailukieltolausekkeen hyväksymistä.

Osapuolet ja niiden liiketoiminnot

Yhdysvaltalaisella ITW-konsernilla on lukuisia liiketoimintoja. Se valmistaa mm. pakkauksia sekä teollisuuden koneita ja tarvikkeita.

Ruotsalainen Nöteviken AB on holdingyhtiö, joka omistaa hitsaustarvikkeita kehittäviä, valmistavia ja markkinoivia yhtiöitä. Nöteviken AB omistaa Elga AB:n (Elga-konsernin), joka puolestaan omistaa kokonaisuudessaan Suomessa toimivan Elga Hitsaus Oy:n.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskaupan myötä ITW hankkii Nöteviken AB:n ja sitä kautta Elga-konsernin kokonaisuudessaan omistukseensa.

ITW:n ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 32 miljardia markkaa. Nöteviken-konsernin yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 297 miljoonaa markkaa. Hankinnan kohteella on Suomessa toimiva tytäryhtiö. Kyseessä on siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan kuuluva yrityskauppa.

ITW myy Euroopassa hitsaustarvikkeita ja hitsauskoneita. ITW-konserniin kuuluva yhdysvaltalainen Hobart Brothers Company valmistaa hitsaustarvikkeita ja Miller Electric Mfg. Co hitsauskoneita.

Hobart Brothers Company’llä on ollut Tri Mark -tuotemerkillä vähäistä hitsauslangan suoramyyntiä Suomeen. Suomen hitsaustarvikemarkkinoilla sen markkinaosuuden arvioidaan olevan 1–10 prosenttia.[1] Miller Electric Mfg. Co. myy Suomeen hitsauskoneita vain satunnaisesti.

Elga-konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi hitsaustarvikkeita ja lähinnä hitsauspuikkoja Euroopan markkinoille. Konserni valmistaa lisäksi kaasuhitsaukseen tarkoitettuja varusteita. Elga-konserni markkinoi ja myy myös japanilaisen Kobe Steel -yhtiön valmistamia täytelankoja.

Konsernin suomalainen tytäryhtiö Elga Hitsaus Oy harjoittaa hitsaustarvikkeiden ja kaasuhitsausvarusteiden maahantuontia, myyntiä ja huoltoa. Suomen hitsaustarvikkeiden markkinoilla sen markkinaosuuden arvioidaan olevan 5–15 prosenttia.[2] Toisin kuin Elga-konserni, ITW ei toimi kaasuhitsausvarusteiden markkinoilla eikä se harjoita hitsauspuikkojen myyntiä Suomessa.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskauppaa koskevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitus

Yrityskaupassa myyjinä toimivat luonnolliset henkilöt, joille on asetettu kolmen (3) vuoden kilpailukielto. Sen mukaan myyjä sitoutuu omasta tai häneen sidoksissa olevien henkilöiden puolesta olemaan harjoittamasta tai millään tavalla osallistumasta kilpailevaan liiketoimintaan Elga-konsernin kanssa. Yrityskauppailmoituksen mukaan kilpailukieltositoumus koskee niitä maantieteellisiä alueita, joilla Nöteviken AB tai sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluva yhteisö on harjoittanut liiketoimintaa kaupantekohetkellä.

Osapuolet ovat esittäneet, että myyjille ja näihin sidossuhteessa oleville henkilöille asetetut kilpailukiellot hyväksyttäisiin yrityskaupan liitännäisrajoituksina. Tätä perustellaan sillä, että ITW:llä ei ole ollut merkittävää saman alan liiketoimintaa Suomessa ja että myyjillä on saattanut olla käytettävissään tietoa esimerkiksi asiakkaiden markkinakäyttäytymisestä Suomen hitsausmarkkinoilla.

Kilpailuvirasto hyväksyy kaupan osapuolina toimiville myyjille asetetun kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena. Kilpailukielto hyväksytään kahdeksi (2) vuodeksi edellyttäen lisäksi, että se koskee ainoastaan sitä maantieteellistä aluetta, jolla Elga-konserni harjoitti liiketoimintaa yrityskaupan tekohetkellä ja sitä liiketoimintaa eli niiden tuotteiden ja palveluiden tarjontaa, jota Elga-konserni harjoitti yrityskaupan tekohetkellä.

Kauppakirjan mukaan kilpailukieltositoumus koskee myös eräitä kaupan ulkopuolisia osapuolia eli ns. myyjään sidoksissa olevia henkilöitä. Myyjiin sidoksissa olevat henkilöt on määritelty tarkemmin kauppakirjassa. Sen perusteella kilpailukielto tulisi koskemaan esimerkiksi myyjien perheenjäseniä. Kilpailuvirastolle ei kuitenkaan ole esitetty riittäviä perusteita, että kolmansiin ulottuva kilpailukieltositoumus olisi yrityskaupan toteuttamiselle välttämätön.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Illinois ToolWorks Inc. hankkii määräysvallan Nöteviken AB:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena yrityskaupan myyjille asetetun kilpailukieltositoumuksen 2 vuoden ajaksi rajoitettuna kuitenkin niin, että se koskee vain sitä maantieteellistä aluetta ja sitä liiketoimintaa, jota Elga-konserni harjoitti yrityskaupan tekohetkellä.

Kilpailuvirasto ei hyväksy myyjiin sidossuhteessa oleville tahoille asetettua kilpailukieltositoumusta yrityskaupan liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkat tiedot on liikesalaisuuksina poistettu.

[2] Tarkat tiedot on liikesalaisuuksina poistettu.